Cais rhyngwladol

I fyfyrwyr rhyngwladol, mae’r broses ymgeisio i brifysgol yn ddigon tebyg i’r un ar gyfer myfyrwyr o’r Deyrnas Unedig.

Mae gennym gynghorwyr neu asiantau addysg ryngwladol mewn mwy na 40 o wledydd i helpu i gynorthwyo gyda’r broses hon. Mae’r System Brofi Ryngwladol ar gyfer yr Iaith Saesneg (IELTS) wedi’i dyfeisio i asesu a rhoi arwydd clir o’ch sgiliau iaith. 6.5 yw’r gofyniad presennol ar gyfer ein cyrsiau academaidd. Fodd bynnag, gall Canolfan Ryngwladol Saesneg y Brifysgol gynnig cymorth sgiliau iaith ychwanegol.

Cyn Gwneud Cais

Dewiswch eich cwrs:

 • Chwiliwch am gwrs;
 • Gwiriwch ddyddiadau cau UCAS ar gyfer ceisiadau (isod);
 • Gwiriwch ofynion mynediad penodol y cwrs a’r meini prawf derbyn;
 • Gall myfyrwyr rhyngwladol wirio’u cymwysterau drwy fynd i Dudalen eu Gwlad;
 • Ar gyfer rhai cyrsiau efallai y bydd angen i chi gael cyfweliad anffurfiol, sefyll prawf neu gyflwyno portffolio – os felly, nodir hynny yn y gofynion mynediad;
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn bodloni’r Gofynion Saesneg (myfyrwyr o’r tu allan i’r DU yn unig).

Casglu eich Dogfennau a’ch Gwybodaeth 
Gwnewch yn siŵr bod gennych bopeth sydd ei angen arnoch i lenwi’r ffurflen gais (e.e. hanes eich addysg, eich datganiad personol, manylion canolwyr, ac yn y blaen). Mae’r wybodaeth hon ar gael o wefan UCAS.

Gwybodaeth am Ddiogelu Data

Gwneud Cais

Rhaid gwneud pob cais am gyrsiau israddedig llawn amser drwy broses ymgeisio UCAS. Gallwch wneud cais o 1 Medi y flwyddyn cyn i’ch cwrs ddechrau:

 • Ymgeiswyr ag anableddau neu anghenion penodol 
  Os oes gennych anabledd neu anhawster dysgu penodol (megis dyslecsia) cofiwch nodi hynny ar eich ffurflen UCAS er mwyn i ni gael gwybod am eich anghenion cyn i chi gyrraedd.
 • Astudiaethau rhan amser 
  Mae rhai cyrsiau rhan amser ar gael. Os oes gennych ddiddordeb mewn cwrs rhan amser bydd angen i chi wneud cais yn uniongyrchol i’r Brifysgol, yn hytrach nag UCAS.
 • Olrhain eich cais 
  Gallwch olrhain eich cais drwy UCAS Track.
 • UCAS Extra
  Os ydych am wneud cais i brifysgol arall ond eich bod wedi defnyddio pob un o’ch pum dewis, mae’n bosib y byddwch yn gymwys ar gyfer UCAS Extra, gwasanaeth sy’n cynnig cyfle i chi i wneud cais am gyrsiau sydd â lleoedd gwag rhwng diwedd mis Chwefror a dechrau mis Gorffennaf. Cliciwch yma i gael gwybod mwy am UCAS Extra.

 

Dyddiadau Cau

Myfyrwyr y DU a’r UE:

 • 15 Ionawr ar gyfer pob cwrs yn Aberystwyth
  Ceisiadau ar ôl 15 Ionawr: cewch wneud cais tan 30 Mehefin ond nodir ‘hwyr’ arno a bydd tiwtoriaid derbyn yn ystyried eich cais yn ôl eu disgresiwn.

Myfyrwyr Rhyngwladol:

 • Cyn 30 Mehefin
  Derbynnir ceisiadau gan fyfyrwyr tramor (y tu allan i’r UE) drwy UCAS tan 30 Mehefin. Er hynny, argymhellir eich bod yn ymgeisio cyn gynted â phosib. Os ydych yn gwneud cais ar ôl 30 Mehefin, cysylltwch yn uniongyrchol â’r Swyddfa Derbyn Myfyrwyr i drafod eich cais.
 • Blwyddyn allan
  Bydd y rhan fwyaf o adrannau academaidd yn ystyried ceisiadau wedi’u gohirio ond mae’n rhaid i chi nodi hynny ar eich ffurflen UCAS ynghyd â’ch rhesymau dros ohirio.

Derbyn eich Cynigion

Bydd UCAS yn cysylltu â chi drwy ebost neu lythyr ar ôl i chi gael o leiaf un cynnig. Os cynigir lle i chi, bydd eich cynnig naill ai’n ddiamod neu’n amodol:

 • Cynigion diamod
  Mae hyn yn golygu eich bod wedi bodloni’r holl ofynion academaidd a’n bod yn hapus i’ch derbyn.
 • Cynigion amodol
  Mae hyn yn golygu y byddwn yn cynnig lle i chi os bodlonwch rai amodau sy’n seiliedig fel arfer ar eich arholiadau neu brawf Saesneg. Pan fyddwch wedi bodloni’r amodau, bydd eich cynnig yn ddiamod.
 • Gwahoddiadau
  Yn dibynnu ar y cwrs, efallai y gofynnwn i chi ddod am gyfweliad neu i ddiwrnod gwybodaeth, neu ddarparu portffolio o’ch gwaith. Os felly, nodir hynny’n glir yn UCAS Track.
 • Pryd gaf i glywed?
  Po gyntaf y cyflwynwch eich cais drwy UCAS (ar ôl i’r cyfnod ymgeisio agor ar 1 Medi) po gyntaf y dylech ddechrau cael cynigion. Er hynny, cofiwch fod gan brifysgolion a cholegau tan ddechrau mis Mai i wneud penderfyniad.

Ymateb i’ch Cynigion

Mae’n rhaid i chi nawr ystyried y cynigion rydych wedi’u cael a rhoi gwybod i UCAS am eich dewis drwy system UCAS Track. Nodir yn Track erbyn pryd y mae’n rhaid i chi ymateb.
Mae gennych dri dewis:

 • Dewis cadarn
  Dyma eich dewis cyntaf. Dim ond un dewis cadarn a gewch.
 • Dewis yswiriant (dewisol)
  Os yw eich dewis pendant yn gynnig amodol, cewch dderbyn cynnig arall (amodol neu ddiamod) fel dewis yswiriant rhag ofn na lwyddwch i fodloni telerau eich dewis cadarn. Dim ond un dewis yswiriant a gewch.
 • Gwrthod
  Rhaid i chi wrthod pob dewis arall. Os nad ydych am dderbyn yr un o’ch cynigion, cewch wrthod pob un. Yn dibynnu ar eich amgylchiadau, mae’n bosib y byddwch yn gymwys i ddefnyddio UCAS Extra neu’r drefn Glirio. I gael manylion ynghylch sut a phryd i ymateb i’ch cynigion, ewch i wefan UCAS.

Beth i’w wneud os na chewch gynigion 
Os na chewch yr un cynnig neu os penderfynwch wrthod pob cynnig, mae’n bosib y cewch wneud cais drwy UCAS Extra am gwrs arall. Dim ond ar gyfer cyrsiau sydd â lleoedd gwag y cewch wneud cais. Mae UCAS Extra ar agor o ddiwedd mis Chwefror tan ddechrau mis Gorffennaf. Yn UCAS Extra, byddwch yn gwneud cais am un cwrs ar y tro gan ddefnyddio UCAS Track.

I fod yn gymwys ar gyfer UCAS Extra bydd yn rhaid i chi fod:

 • Eisoes wedi gwneud pum dewis
 • Wedi derbyn penderfyniadau gan bob un o’ch dewisiadau, a
 • Naill ai heb gael yr un cynnig neu fod wedi gwrthod pob un o’ch cynigion

Cofiwch: Os gwrthodwch eich cynigion ac ychwanegu dewis drwy UCAS Extra, ni chewch dderbyn yr un o’ch dewisiadau gwreiddiol yn nes ymlaen. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan UCAS.