Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr - Gwybodaeth Ddiweddaraf

Diweddarwyd 13/03/2020

Mae'nddrwggennymgyhoeddi bod Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr Prifysgol Aberystwyth arddydd Sadwrn 21 a dydd Sadwrn 28 Mawrth wedieucanslo.  
Mae’rpenderfyniadhynmewnymatebi'rsefyllfafyd-eang o ran achosion Coronafeirws. 

Cwestiynau Cyffredin i Ymgeiswyr:

 

A oes angen i mi gysylltu â'r adran academaidd yr oeddwn wedi trefnu ymweliad â hi?

Bydd cydweithwyr yn ein hadran(nau) academaidd yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.  Fodd bynnag, oni bai bod rhywbeth penodol yr ydych am ei ofyn, nid oes angen i chi gysylltu â ni - byddwn yn cadw mewn cysylltiad â chi.

Byddwn yn rhoi gwybod i'n holl ymgeiswyr am gyfleoedd i ddarganfod mwy am fyw ac astudio yn Aberystwyth, ond mae croeso i chi gysylltu yn y cyfamser os oes cwestiynau penodol yr hoffech eu holi.

Bydd ein tîm canolog yn hapus i ymateb i unrhyw ymholiadau cyffredinol, neu fel arall byddant yn gofyn i gydweithwyr yn ein hadrannau academaidd a/neu wasanaethau i ymateb i chi yn uniongyrchol.

Manylion cyswllt: ymholiadau@aber.ac.uk / 01970 622065

Fel ymgeisydd, pa gyfleoedd eraill sydd ar gael imi ddarganfod mwy am Brifysgol Aberystwyth a'r cwrs/cyrsiau rydw i wedi gwneud cais amdanynt?

Yn hytrach nag ymweld â ni'n bersonol, efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y cyfleoedd isod.

Digwyddiadau Sgwrsio Byw

Mae gennym gyfres o ddigwyddiadau sgwrsio byw yn rhedeg dros yr wythnosau nesaf. Mae'r rhain yn gyfle gwych i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych am fywyd myfyrwyr yma yn Aberystwyth. Gellir gweld y dyddiadau a'r amseroedd ar-lein a byddwn yn anfon e-byst atoch i’ch atgoffa amdanynt.

Diwrnod Agored Ar-lein - Dydd Mawrth 5 Mai 6.00pm - 8.00pm

Mae ein Diwrnod Agored Ar-lein yn rhoi cyfle i weld cyflwyniadau fideo ac i sgwrsio’n fyw gyda chynrychiolwyr o adrannau academaidd a staff o dimau eraill gan gynnwys Llety a Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr. Rydych yn mewngofnodi i'r digwyddiad hwn o ble bynnag rydych chi wedi'ch lleoli a byddwch chi'n derbyn manylion am sut i wneud hyn pan fyddwch yn cofrestru. Gallwch hefyd gael safbwynt myfyrwyr ar fyw ac astudio yn Aberystwyth gan ein cynrychiolwyr o Undeb y Myfyrwyr ac UMCA, a'n Llysgenhadon. Byddwn yn anfon gwahoddiad atoch ar gyfer y digwyddiad hwn, fodd bynnag, gallwch hefyd gofrestru'n uniongyrchol ar-lein: www.aber.ac.uk/daa

Siarad yn uniongyrchol gydag aelod o staff

Os hoffech siarad ag aelod o staff academaidd am ein cyrsiau a manylion am yr adran rydych wedi gwneud cais i astudio ynddi, byddem yn hapus i drefnu hyn. Ebostiwch ymholiadau@aber.ac.uk a byddwn mewn cysylltiad i wneud y trefniadau angenrheidiol.

Mynd ar Daith Rithwir o gwmpas y Campws

Os hoffech siarad ag aelod o staff academaidd am ein cyrsiau a manylion am yr adran rydych wedi gwneud cais i astudio ynddi, byddem yn hapus i drefnu hyn. Ebostiwch ymholiadau@aber.ac.uk a byddwn mewn cysylltiad i wneud y trefniadau angenrheidiol.

Bydd ein rhith-daith yn rhoi cipolwg i chi o gwmpas ein campws, gan gynnwys y llety a'n cyfleusterau i fyfyrwyr - dechreuwch eich taith yma.

Gofyn cwestiynau trwy fforwm ar The Student Room

Ar gyfer ymholiadau am fywyd myfyrwyr yma yn Aberystwyth, efallai yr hoffech ofyn cwestiwn i'n Llysgenhadon Myfyrwyr ar Fforwm Prifysgol Aberystwyth ar The Student Room

 

Byddwn mewn cysylltiad i'ch atgoffa am bob un o'r uchod a hefyd i’ch cyfeirio at wybodaeth ac adnoddau ychwanegol dros yr wythnosau nesaf.

Os oes angen unrhyw cymorth neu gyngor arnoch chi, cysylltwch â ni ar: ymholiadau@aber.ac.uk / 01970 622065

 

A fydd y Brifysgol yn dal i gyfrannu at gostau teithio na ellir eu had-dalu ar gyfer ymgeiswyr a oedd wedi cofrestru i fynychu Diwrnod Ymweld i Ymgeiswyr ar 21ain neu 28ain Mawrth?

Wrth wahodd ymgeiswyr i ddod i un o'n Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr, rydym yn cynnig cyfraniad tuag at gostau ar raddfa wedi'i gapio, yn seiliedig ar y pellter teithio o gyfeiriad cartref yr ymgeisydd i Gampws Penglais.

Rydym yn gwerthfawrogi y bydd rhai o'n hymgeiswyr wedi gwneud cynlluniau teithio a threfnu llety cyn eu hymweliad ag Aberystwyth ar gyfer Diwrnod Ymweld i Ymgeiswyr ar naill ai 21ain neu 28ain Mawrth ac efallai y bydd ganddynt drefniadau na ellir eu had-dalu.

Bydd pob ymgeisydd a oedd wedi archebu lle i ymweld â’r Brifysgol ar 21 neu 28 Mawrth yn derbyn e-bost yn cadarnhau bod y digwyddiad hwn wedi'i ganslo. Yn yr e-bost hwn bydd canllawiau ynghylch y telerau ac amodau i hawlio cyfraniad tuag at gostau teithio na ellir eu had-dalu, a archebwyd ymlaen llaw gan yr ymgeisydd. Sylwch fod y trefniant ewyllys da hwn yn benodol ar gyfer y ddau ddigwyddiad a enwir (Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr 21 a 28 Mawrth) ac nid yw'n berthnasol i ddigwyddiadau eraill a drefnwyd gan Brifysgol Aberystwyth.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud â hyn, cysylltwch â ni: ymholiadau@aber.ac.uk / 01970 622065

Ble gallaf ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ymateb y Brifysgol i’r sefyllfa Coronafeirws?

Bydd tudalen gwe’r Brifysgol yn cael ei diweddaru’n rheolaidd gyda’r cyngor diweddaraf, a chwestiynau a ofynnir yn aml.

(www.aber.ac.uk/coronafeirws | www.aber.ac.uk/coronavirus). 

 

Byddwn yndyhysbysu am gyfleoeddiddarganfodmwy am fyw ac astudioyn Aberystwyth maes olaw, ondmaecroesomawritigysylltu â niyn y  cyfamserosoesgennytgwestiynau
penodol. 

Manylioneingwasanaethcyswlltcanolog: ymholiadau@aber.ac.uk  / 01970 622065