Cefnogi eich ymweliad

I wneud pethau’n haws, byddwn yn cyfrannu tuag at eich treuliau Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr pan fyddwch yn ymweld.

Bydd pob ymgeisydd:

 • yn cael cinio am ddim yn ystod y Diwrnod Ymweld;
 • yn gallu hawlio gostyngiad o 50% yn Swyddfa Docynnau Canolfan Celfyddydau Aberystwyth;
 • yn gallu hawlio cyfraniad tuag at eu costau teithio, hyd at uchafswm o £75 (yn seiliedig ar bellter taith un ffordd rhwng eich cod post cartref a chod post Prifysgol penodol).

 

MilltirHawliad
Llai na 75 milltir £15.00
75–174 milltir £40.00
Mwy na 175 milltir £75.00

 

Cymorth Ychwanegol:

Sylwer, yn achos darpar fyfyrwyr sy'n gadael gofal, gofalwyr ifainc, y rhai sydd heb gymorth teuluol, a grwpiau eraill sy'n dod o fewn maes 'ehangu mynediad', mae'n bosib y bydd cefnogaeth ariannol ychwanegol ar gael i ddod i Ddiwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr.

Os yw'r holl gostau yn golygu na allwch ymweld â ni, cysylltwch â’r t ȋm Ehangu Cyfranogiad ar wpsi@aber@aber.ac.uk am ragor o wybodaeth.  

 

Treuliau Diwrnod Ymweld i Ymgeiswyr

I gael cyfraniad tuag at eich costau ymweld bydd angen i chi:

 • fod yn ymgeisydd sydd wedi derbyn cynnig ar gyfer mynediad yn 2020;
 • gael gwahoddiad i ddod i Ddiwrnod Ymweld i Ymgeiswyr Prifysgol Aberystwyth;

Noder, os ydych chi’n Ymgeisydd Anrhydedd Cyfun, mae croeso i chi ymweld yn swyddogol â’r ddwy adran ar Ddiwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr gwahanol. Cewch hawlio cyfraniad tuag at gostau ar gyfer y ddau ymweliad, ond, cofiwch y gall rhai agweddau ar raglen y diwrnod agored gael eu dyblygu.

 

Sut i hawlio

 • Ar ddiwrnod eich ymweliad bydd angen i chi lenwi a dychwelyd Ffurflen Hawlio Treuliau Teithio Diwrnod Ymweld i Ymgeiswyr.
 • Bydd copi o’r Ffurflen Hawlio Treuliau wedi’i gynnwys yn y pecyn Diwrnod Ymweld i Ymgeiswyr a gewch o flaen llaw. Bydd hyn yn rhoi cyfarwyddiadau ynghylch ble i ddychwelyd y ffurflen ar ddiwrnod eich ymweliad.
 • Caiff y pellter ei gyfrifo mewn milltiroedd o god post cartref yr ymgeisydd (fel y nodir ar eu ffurflen gais UCAS) i Gampws Penglais, Prifysgol Aberystwyth (SY23 3BY) gan ddefnyddio’r ffordd fyrraf bosibl ar Google Maps.
 • Ni fydd angen derbynebau na phrawf o’ch dull o deithio, ond, bydd angen i chi roi’r wybodaeth ganlynol ar y ffurflen:
  • Eich Rhif UCAS Personol
  • Eich cod post cartref fel y nodir ar eich ffurflen gais UCAS
  • Gwybodaeth am eich cyfrif banc

Sut i Hawlio (Digwyddiadau wedi’u Canslo – 21 a 28 Mawrth 2020)

A fydd y Brifysgol yn dal i gyfrannu at gostau teithio a thalwyd amdanynt ymlaen llaw, ac na ellir eu canslo, ar gyfer ymgeiswyr a oedd wedi cofrestru i fynychu un o’r Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr ar 21 neu 28 Mawrth?

Wrth wahodd ymgeiswyr i ddod i un o'n Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr, rydym yn cynnig cyfraniad tuag at gostau ar raddfa wedi'i gapio (nodwyd uchod), yn seiliedig ar y pellter teithio un ffordd o gyfeiriad cartref yr ymgeisydd i god post ar Gampws Penglais.

Rydym yn gwerthfawrogi y bydd rhai o'n hymgeiswyr wedi gwneud cynlluniau teithio a threfnu llety cyn eu hymweliad ag Aberystwyth ar gyfer Diwrnod Ymweld i Ymgeiswyr ar naill ai 21ain neu 28ain Mawrth ac efallai y bydd ganddynt drefniadau na ellir eu had-dalu.

Er mwyn bod yn gymwys i hawlio cyfraniad tuag at gostau teithio na ellir eu canslo neu’u had-dalu ymlaen llaw, bydd angen i ymgeiswyr:

 • wedi cofrestru ymlaen llaw ar gyfer y digwyddiad naill ai ar 21 neu 28 Mawrth (cyn i’r digwyddiad gae lei ganslo);
 • cwblhau’r ffurflen hawlio briodol a darparu copïau o anfonebau perthnasol sy’n tystio i archebion teithio neu lety a archebwyd ymlaen llaw, na ellir eu had-dalu (ffurflen);
 • dychwelyd y dogfennau i Brifysgol Aberystwyth o fewn 4 wythnos o’r digwyddiad a chanslwyd ar naill ai 21 neu 28 Mawrth (manylion ar y ffurflen hawlio costau).

Bydd cyfraniadau’n cael eu capio ar y raddfa briodol yn seiliedig ar bellter teithio (a nodwyd uchod), neu ar gostau teithio/llety a archebwyd ymlaen llaw ac ni ellir eu canslo/ad-dalu, p’un bynnag ydy’r lleiaf.

Sylwch fod y trefniant ewyllys da hwn yn benodol ar gyfer y ddau ddigwyddiad a enwir (Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr 21 a 28 Mawrth) ac nid yw'n berthnasol i ddigwyddiadau eraill a drefnwyd gan Brifysgol Aberystwyth.

Talu

 • Fel rheol cewch eich talu o fewn 6 wythnos i ddyddiad cyflwyno eich cais.
 • Telir mewn Pounds Sterling (£). 

Gostyngiad yn Swyddfa Docynnau Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

 • Bydd ymgeiswyr yn cael taleb yn rhan o’r pecyn gwybodaeth a anfonir cyn eich ymweliad. Ceir manylion am y rhaglen o ddigwyddiadau a pherfformiadau yng Nghanolfan y Celfyddydau Ar-lein.