Cefnogi eich ymweliad

I wneud pethau’n haws, byddwn yn cyfrannu tuag at eich treuliau Taith Campws. 

 

Bydd pob darpar fyfyriwr/ymgeisydd yn gallu hawlio cyfraniad tuag at eu costau teithio, hyd at uchafswm o £75 (yn seiliedig ar bellter taith un ffordd rhwng eich cod post cartref a chod post Prifysgol penodol).

 

MilltirHawliad
Llai na 75 milltir £15.00
75–174 milltir £40.00
Mwy na 175 milltir £75.00

 Er mwyn bod yn gymwys i hawlio treuliau bydd angen i chi gofrestru am a mynychu Taith o’r Campws – mae mwy o wybodaeth isod:  

 

Sut i hawlio?

 • Yn dilyn eich ymweliad bydd angen i chi lenwi a dychwelyd Ffurflen Hawlio Treuliau. Gwelir manylion ar y ffurflen ynglyn ag at bwy y dylech ddanfon eich ffurflen, a'r dyddiad sydd angen ei chyflwyno erbyn. Lawrlwytho Ffurflen Hawlio Costau.
 • Bydd copi o’r Ffurflen Hawlio Treuliau wedi’i gynnwys yn yr ebost bydd yn cael ei yrru atoch yn dilyn eich ymweliad. Bydd yr ebost yn cynnwys manylion am sut i ddychwelyd y ffurflen yn ogystal a dyddiad cau i ni dderbyn y ffurflen.
 • Caiff y pellter ei gyfrifo mewn milltiroedd o’ch cod post cartref i Fferm Penglais, Prifysgol Aberystwyth (SY23 3FH) gan ddefnyddio’r ffordd fyrraf bosibl ar Google Maps.
 • Ni fydd angen derbynebau na phrawf o’ch dull o deithio, ond, bydd angen i chi roi’r wybodaeth ganlynol ar y ffurflen:
  • Eich cod post cartref (ymgeiswyr) fel y nodir ar eich ffurflen gais UCAS
  • Eich rhif personol UCAS (PID) os ydych wedi gwneud cais trwy UCAS
  • Gwybodaeth am eich cyfrif banc

Talu

 • Fel rheol cewch eich talu o fewn 6 wythnos i ddyddiad cyflwyno eich cais.
 • Telir mewn Pounds Sterling (£).