Myfyrwyr y DU a'r UE - 2018

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau sydd ar gael i fyfyrwyr o wledydd Prydain a’r Undeb Ewropeaidd.

Dyma’r Ysgoloriaethau, Gwobrau a Bwrsariaethau sydd ar gael i fyfyrwyr o wledydd Prydain a’r Undeb Ewropeaidd. Mae ein darpariaeth hael yn golygu y gallwch gyfuno sawl un â’i gilydd i wneud eich pecyn ariannol yn fwy deniadol.

Ysgoloriaethau Mynediad a’r Gwobrau Teilyngdod

Gwerth: hyd at £2,000 y flwyddyn

Mae’r Ysgoloriaethau Mynediad a’r Gwobrau Teilyngdod yn cael eu rhoi ar sail eich perfformiad mewn dau arholiad awr a hanner o hyd, a osodir gan y Brifysgol ac maent ar gael i fyfyrwyr sy’n astudio unrhyw gynllun gradd. Mae pawb sy’n ennill ysgoloriaeth yn cael cynnig lle yn y Brifysgol yn ddiamod, a’r cyfle i fyw mewn llety yn y Brifysgol gydol eu hamser fel israddedigion.

Rhagor o wybodaeth am ein Hysgoloriaethau Mynediad a'n Gwobrau Teilyngdod.

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Academaidd

Gwerth: £2,000 yn y flwyddyn gyntaf

Er mwyn gwobrwyo rhagoriaeth academaidd a gyflawnwyd cyn dechrau yn y Brifysgol, mae’n bleser gennym gynnig Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Academaidd gwerth £2,000 yn y flwyddyn gyntaf o astudio i ymgeiswyr o’r DU/UE sy’n rhoi Prifysgol Aberystwyth fel dewis Cadarn drwy UCAS ac sy’n mynd ymlaen i gael:

  • Graddau AAA yn yr arholiadau Safon Uwch*
  • D*D*D* yn y BTEC Diploma Estynedig Lefel 3
  • 36 pwynt yn y Fagloriaeth Genedlaethol

Nid oes raid gwneud cais, bydd y gwobrau’n cael eu clustnodi’n awtomatig i’r myfyrwyr cymwys.

* Mae’n bosibl y derbynnir gradd A yn Niploma Uwch Bagloriaeth Cymru, a fydd yn cynnwys y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch, yn lle un o’r graddau Safon Uwch.

Gwobrau Adrannol

Gwerth: Hyd at £500 y flwyddyn

Mae sawl un o’n hadrannau academaidd yn cynnig Gwobrau Adrannol, y gellir eu dal ar yr un pryd â llawer o’n gwobrau eraill. Gallwch gael manylion am sut i wneud cais yn uniongyrchol gan yr adran berthnasol.

Adran Mathemateg
Adran Ffiseg
Adran Cyfrifiadureg

Bwrsariaeth Aberystwyth

Mae Bwrsariaeth Aberystwyth, sy’n cael ei dyfarnu ar sail prawf o fodd, wedi ei thargedu i gynorthwyo ehangu mynediad i addysg uwch, ac rydym yn ymrwymo i roi cyfle cyfartal i bob myfyriwr.  Bydd ymgeiswyr o'r DU a'r UE gydag incwm teuluol o £35,000 neu'n is yn derbyn £500 tuag at eu costau byw.  Gwneir asesiad inwm ar gyfer ymgeiswyr o'r DU gan y corff cyllido myfyrwyr perthnasol yn awtomatig, pan fydd yr ymgeisydd yn ymgeisio am gyllid myfyriwr.  Bydd angen i ymgeiswyr o'r UE (tu allan i'r DU) cwblhau a dychwelyd ffurflen EU18N ar gyfer myfyrwyr newydd, a bydd yn cael ei hanfon atynt gan Dîm Gwasanaethau Cwsmeriaied UE Cyllid Myfyrwyr.

Ysgoloriaethau Astudio trwy'r Gymraeg

Mae 97% o'n graddedigion sydd wedi astudio modiwlau cyfrwng Cymraeg mewn gwaith neu astudiaeth bellach chwe mis wedi iddynt raddio (Arolwg DHLE, 2017). Rydym felly yn falch i gynnig Ysgoloriaethau i annog myfyrwyr i astudio drwy'r Gymraeg.

  • Uwch Ysgoloriaeth - £250 y flwyddyn (am gymryd o leiaf 40 credyd drwy gyfrwng y Gymraeg bob blwyddyn)
  • Ysgoloriaeth Annog - £100 y flwyddyn (am gymryd hyd at 39 credyd drwy gyfrwng y Gymraeg bob blwyddyn)

Nid oes rhaid ymgeisio am yr Ysgoloriaethau hyn – bydd y sawl sy'n cofrestru ar fodiwlau cymwys yn derbyn y taliad yn awtomatig.  Bydd manylion y modiwlau cymwys ar gael wrth gofrestru ar ddechrau pob blwyddyn academaidd.

Ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Nod cynllun yr Ysgoloriaeth hon yw cynnig cymorth ariannol i fyfyrwyr sy’n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Tair lefel o ysgoloriaeth sydd, yn dibynnu ar y nifer y credydau sydd ar gael i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg (Ysgoloriaeth William Salesbury, Prif Ysgoloriaethau a’r Ysgoloriaethau Cymhelliant). Mae’r ysgoloriaethau yn amrywio o £1,500 i £5,000.

Gellir dal un o Ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar y cyd ag unrhyw ysgoloriaeth neu wobr a gynigir gan Brifysgol Aberystwyth.

Mwy o wybodaeth

Ysgoloriaethau Chwaraeon

Gwerth: £500 y flwyddyn

Hefyd aelodaeth Platinwm am ddim yng Nghanolfan Chwaraeon y Brifysgol am bob blwyddyn astudio, a gwarant o le mewn llety a weinyddir gan y Brifysgol gydol eich cwrs.

Mae’r Ysgoloriaethau Chwaraeon ar gyfer ymgeiswyr i'r Brifysgol sy’n gallu dangos llwyddiant diweddar ar safon uchel mewn chwaraeon, ac ymroddiad i ddatblygu eu perfformiad yn eu camp tra byddant yn y brifysgol. Gallwch ddal Ysgoloriaeth Chwaraeon tra byddwch yn astudio am unrhyw gwrs amser llawn yn Aberystwyth.

I wneud cais, bydd angen i chi lawrlwytho Ffurflen Gais am Ysgoloriaeth Chwaraeon a’i hanfon atom erbyn 30 Mehefin neu gallwch lenwi'r Ffurflen Ar-lein. Dylech gynnwys cymaint o wybodaeth berthnasol â phosib fel gall y Panel Dyfarnu wneud penderfyniad gwybodus... cofiwch hefyd i gyflwyno geirda gan rywun sy'n gysylltiedig â'ch chwaraeon.

Nodwch: dim ond i ymgeiswyr i'r Brifysgol y mae cystadleuaeth yr Ysgoloriaeth Chwaraeon yn agored, nid yw myfyrwyr presennol yn gymwys i ymgeisio.

Ysgoloriaethau Cerddoriaeth

Gwerth: hyd at £650 y flwyddyn

Hefyd aelodaeth am ddim o ensembles y Ganolfan Gerdd, hawl i ddefnyddio ystafelloedd ymarfer, llyfrgell ac adnoddau priodol eraill y Ganolfan Gerdd am ddim, a gwarant o le yn llety’r Brifysgol gydol eich cwrs.

Bwriedir yr Ysgoloriaethau Cerddoriaeth i gerddorion profiadol sy’n chwarae offerynnau cerddorfaol ac sy’n medru gwneud cyfraniad at yr ystod eang o gerddorfeydd a seindorfeydd yn y Brifysgol. Fe’u rhoddir ar sail clyweliad cystadleuol.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Ganolfan Gerdd ar 01970 622685 neu music@aber.ac.uk

Rhagor o wybodaeth

Bwrsariaethau Gadael Gofal

Mae Prifysgol Aberystwyth yn ymwybodol o’r anawsterau ariannol y mae myfyrwyr a fu mewn gofal yn eu hwynebu wrth ddechrau mewn addysg uwch. Er mwyn lleihau’r pwysau ariannol hyn, mae’n dda gennym allu cynnig:

  • Bwrsariaeth Gyflawn – gwerth £1,500 y flwyddyn
  • Bwrsariaeth Rannol – gwerth £800 y flwyddyn

Cysylltwch â’r Ganolfan Ehangu Cyfranogiad, Cydraddoldeb a Chynhwysiant Cymdeithasol i gael rhagor o fanylion ar 01970 621890 neu ebostiwch wpsi@aber.ac.uk

Bwrsariaeth Rashid Domingo

Gwerth: hyd at £12,000 dros 3 blynedd

Mae'r Fwrsariaeth hon yn bosibl oherwydd rhodd hael i'r Brifysgol gan Mr Rashid Domingo.  Mae'n agored i ymgeiswyr ar gyfer unrhyw un o'n cyrsiau israddedig yn IBERS neu'r Adran Ffiseg, sydd wedi mynd i ysgol uwchradd/coleg yng Nghymru am gyfnod o leiaf 3 blynedd.  Mae'r Fwrsariaeth wedi ei hanelu at fyfyrwyr a allai fel arall gael eu hatal rhag mynychu prifysgol oherwydd ystyriaethau ariannol.

Gweler Telerau ac Amodau’r fwrsariaeth a’r Ffurflen Gais Ar-Lein.