Ysgoloriaethau Mynediad a Gwobrau Teilyngdod 2019

Gallech fod yn gymwys am Ysgoloriaeth Mynediad sy'n werth hyd at ddwy fil o bunnau y flwyddyn

Mae cystadleuaeth yr Ysgoloriaeth Mynediad yn golygu sefyll dau arholiad Ddydd Mawrth 29 Ionawr 2019 - un yn y bore a'r llall yn y prynhawn.  Mae'r arholiadau'n para awr a hanner yr un ac mae gennym 37 o bynciau i chi ddewis o'u plith.  Yn anffodus, nid yw'n bosibl i sefyll yr arholiadau ar unrhyw ddiwrnod arall.

Mae'r Ysgoloriaethau werth hyd at £2,000 y flwyddyn.  Rhoddir cynnig gostyngol o le i astudio yn y Brifysgol i bob enillydd, ac mae'r rhai sy'n ennill Ysgoloriaeth lawn yn cael gwarant o le i fyw yn llety'r Brifysgol trwy gydol eu cyfnod yn fyfyriwr israddedig.

Lawrlwythwch y Llyfryn Ysgoloriaethau.

 

 

Trwy sefyll yr arholiadau mae pedwar math o wobr yn bosib:

1. Ysgoloriaeth Cyfadrannau - £2,000 y flwyddyn

Mae gennym 20 o Ysgoloriaethau Cyfadran sy'n werth £2,000 y flwyddyn, yn ogystal â chynnig gostyngol* i astudio yn y Brifysgol, a gwarant o le i fyw mewn llety Prifysgol am gyfnod llawn y cwrs**.  Y Cyfadrannau sy'n penderfynnu pwy sy'n ennill yr Ysgoloriaethau hyn yn seiliedig ar befformiad rhagorol yn yr arholiadau.  Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn £1,000 ym mhob blwyddyn o’u cwrs.

2. Ysgoloriaethau Mynediad - £1,000 y flwyddyn

Mae gennym tua 50 o Ysgoloriaethau Mynediad i'w dyfarnu i ymgeiswyr sy'n sgorio'r marciau cyfanswm uchaf o'r ddau bapur arholiad (ac nad ydynt yn cael cynnig Ysgoloriaeth Mynediad Cyfadran). Mae deiliaid Ysgoloriaethau Mynediad yn cael £1,000 ym mhob blwyddyn o’u cwrs.  Mae enillwyr yr Ysgoloriaethau hyn hefyd yn cael cynnig gostyngol* i astudio a gwarant o le mewn llety Prifysgol am gyfnod llawn y cwrs**.

3. Gwobrau Teilyngdod - £1,000 yn y flwyddyn cyntaf

Rydym yn cynnig tua 250 o Wobrau Teilyngdod bob blwyddyn i fyfyrwyr sy'n gwneud yn dda yn y gystadleuaeth, ond yn methu o drwch blewyn â chyrraedd safon Ysgoloriaeth.  Bydd deiliaid Gwobrau Teilyngdod yn derbyn £1,000 yn ystod eu blwyddyn gyntaf, a hefyd cynnig gostyngol*.

4. Cynigion Gostyngol*

Bydd enillwyr Ysgoloriaethau a Gwobrau Teilyngdod yn derbyn cynnig gostyngol. 

Bydd rhai ymgeiswyr nad ydynt yn derbyn Ysgoloriaeth na Gwobr Teilyngdod yn cael cynnig gostyngol diamod ar sail eu perfformiad yn yr arholiadau

Cyngor ar eistedd yr arholiadau

Mae'n bosib sefyll yr arholiadau yma yn Aberystwyth neu yn eich ysgol/coleg os dymunwch - cyn gelled â bod eich Swyddog Arholiadau yn hapus i gynnal yr arholiadau yno.  Llynedd, cymerodd dros 500 o ysgolion a cholegau ledled Prydain rhan yn y cystadleuaeth, felly mae'n ddigon bosib bod eich ysgol neu goleg eisoes yn gyfarwydd â'r drefn.  Os ydych yn dod i Aberystwyth i sefyll yr arholiadau gallwch gyfuno eich ymweliad ag Ymweliad Adrannol, a byddwn yn cyfrannu tuag at eich costau teithio a chostau eraill (cewch rhagor o wybodaeth mewn ebost os ydych yn dewis sefyll yr arholiadau yma). 

Os ydych fel arfer yn cael trefniadau arbennig ar gyfer arholiadau'r ysgol/coleg, mae'n bosib y cewch yr un trefniadau ar gyfer arholiadau'r Ysgoloriaeth Mynediad.

Rhaid cyflwyno ffurflen gais ar gyfer yr Ysgoloriaethau Mynediad erbyn 18fed Ionawr 2019.

Os ydych yn ymgeisydd o du allan i'r Deyrnas Gyfunol (DG), bydd angen i chi gyflwyno tystiolaeth bod eich ysgol/coleg wedi ei achredu i gynnal arholiadau bwrdd arholi y DG pan fyddwch yn cyflwyno eich cais.  Fodd bynnag, mae gennym ganolfannau arholiadau yng Ngwlad Pwyl, Bwlgaria, Hwngari ac Estonia, ar y cyd â'n partneriaid yn y gwledydd hynny.  Os hoffech sefyll yr arholiad y tu allan i’r DG mae’n rhaid i chi anfon eich ffurflen gais mewn erbyn 15fed Ionawr 2019.

Os ydych yn gohirio eich cais tan 2020, gallwch sefyll yr arholiadau yn 2019 (a gohirio unrhyw wobr a gewch) neu ym mis Ionawr 2020.

Gall myfyrwyr sy'n gohirio eu cais ddewis gohirio sefyll yr arholiadau, neu ohirio derbyn gwobr tan y flwyddyn ganlynol.

Cewch weld rheoliadau llawn cystadleuaeth yr Ysgoloriaethau Mynediad - yn cynnwys pynciau arholiad addas ar gyfer y gradd rydych wedi ymgeisio amdani am yn y Llyfryn Ysgoloriaethau, Bwrsariaethau a Gwobrau.

Strwythur yr arholiadau a chyn papurau

Mae'n syniad da i edrych dros Hen Bapurau Arholiad yr Ysgoloriaeth Mynediad er mwyn gael blas ar y math a'r lefel o gwestiynau sy'n debygol o godi.  Fodd bynnag, sylwch fod hyr yr arholiadau yn 2 awr cyn 2017, felly efallai bydd newid yn fformat y papurau o ymlaen fan hyn.

Rhagor o wybodaeth

 

* Er mwyn cadarnhau eich gwarant o le yn llety'r Brifysgol, mae'n rhaid i chi wneud cais am lety ar gyfer y flwyddyn academaidd ganlynol o fewn y dyddiadau a hysbysebir gan y Swyddfa Lety ar gyfer myfyrwyr sy'n dychwelyd.

 

Lawrlwythwch y Llyfryn Ysgoloriaethau (PDF, 1.1MB)