Bwrsariaeth Myfyriwr Rashid Domingo

Mae’r fwrsariaeth hon ar gael oherwydd rhodd hael i’r Brifysgol gan Mr Rashid Domingo. Ganwyd Mr Domingo yn Ne Affrica a bu’n astudio Meddygaeth, Cemeg a Biocemeg ym Mhrifysgol Cape Town mewn cyfnod pan oedd ychydig iawn o leoedd ar gael i fyfyrwyr nad oeddynt yn wyn. Yn ystod y cyfnod Apartheid, pan oedd cyfleoedd iddo ef a’i deulu yn hynod o brin, ymfudodd Mr Domingo i Brydain a sefydlodd gwmni o’r enw Biozyme ym Maidenhead yn 1974. Yn 1974 o ganlyniad i lwyddiant ac ehangiad y cwmni, roedd angen cartref newydd ar Biozyme ac fe’i cafwyd ym Mlaenafon lle roedd Llywodraeth Prydain yn cynnig grantiau ar gyfer offer a pheiriannau yn ogystal â manteision eraill i gwmnïau oedd yn barod i symud i Dde Cymru er mwyn cynorthwyo i wrthsefyll diweithdra difrifol. Tyfodd Biozyme i fod yr ail gynhyrchydd mwyaf yn y byd o ensymau ar gyfer diagnosteg glinigol. Mae Mr Domingo yn fwyaf adnabyddus am ei waith yn datblygu ffosffasat alcalinaidd actifedd uchel, ensym a’i gwnaeth yn bosibl i fesur arwyddion cynnar o ganser y prostad yn gyflym ac yn gost effeithiol.

Ar ôl creu nifer o ysgoloriaethau a bwrsariaethau yn Ne Affrica, ei wlad frodorol, mae Mr Domingo yn awyddus i gyfeirio’i roddion dyngarol tuag at Gymru a myfyrwyr Cymreig ac mae’n dymuno cynorthwyo ymgeiswyr abl a haeddianol i gyflawni eu potensial academaidd. Y gobaith yw y bydd y rhai sy’n derbyn y Fwrsariaeth yn cael eu symbylu i ystyried helpu myfyrwyr eraill mewn modd tebyg yn y dyfodol.

 1. Mae’r Fwrsariaeth ar gael i ymgeiswyr ar unrhyw gwrs israddedig yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) neu’r Adran Ffiseg a bydd yn cael ei dyfarnu am uchafswm o 3 blynedd.
 2. Rhaid i’r ymgeiswyr fod wedi mynd i ysgol uwchradd/coleg yng Nghymru am 3 blynedd o leiaf.
 3. Rhaid i ymgeiswyr wneud cais i Brifysgol Aberystwyth drwy UCAS erbyn 15fed Ionawr 2018 a rhaid iddynt nodi cwrs cymwys ym Mhrifysgol Aberystwyth fel eu dewis pendant drwy UCAS er mwyn cael eu hystyried.
 4. Mae’r Fwrsariaeth wedi’i hanelu at fyfyrwyr a allai oni bai am hynny gael eu rhwystro rhag mynd i brifysgol oherwydd ystyriaethau ariannol; mae gofyn i ymgeiswyr ddangos eu bod yn gymwysr am y Fwrsariaeth drwy lenwi ffurflen gais y dylid ei chyflwyno erbyn 31ain Ionawr 2018.
 5. Efallai y bydd gofyn i ymgeiswyr ddod i gyfweliad byr i drafod eu cais yn ystod Diwrnod Ymweld Ymgeiswyr yn Chwefror neu Fawrth 2018.
 6. Bydd y Panel Dyfarnu yn cyfarfod i benderfynu ar y dyraniad yn Ebrill 2018; bydd penderfyniad y Panel Dyfarnu yn derfynol.
 7. Gwerth y Fwrsariaeth yw hyd at £12,000 dros 3 blynedd. Yn ystod y flwyddyn gyntaf bydd y dyfarniad fel rheol yn gyfraniad o hyd at £4,000 tuag at lety’r myfyriwr mewn llety Prifysgol. Ym mlynyddoedd 2 a 3 os bydd deiliad y dyfarniad yn dewis byw mewn llety yn y sector preifat, bydd taliad o £4,000 yn cael ei wneud mewn 3 rhandal yn uniongyrchol i gyfrif banc y deiliad. Y symiau fydd: Hydref: £1,500, Rhagfyr: £1,500, Mawrth: £1,000.
 8. Gall ymgeiswyr ddewis aros yn llety’r Brifysgol am 3 blynedd os dyna’u dymuniad (yn amodol ar gyflwyno cais bob blwyddyn o fewn y dyddiadau a nodir gan y Swyddfa Llety i fyfyrwyr sy’n dychwelyd).
 9. Bydd hyd at 4 ysgoloriaeth yn cael eu dyfarnu ar gyfer rhai sy’n dechrau yn 2018.
 10. Ni ddylai ymgeiswyr fod wedi bod yn fyfyrwyr gradd yn flaenorol mewn unrhyw sefydliad addysg uwch.
 11. Gellir dal y Fwrsariaeth ochr yn ochr ag unrhyw Ysgoloriaeth neu Fwrsariaeth Prifysgol Aberystwyth.
 12. Disgwylir i ymgeiswyr llwyddiannus fynychu pob darlith a chynnal safon uchel o berfformiad academaidd a phresenoldeb, fel y penderfynir gan y Panel Dyfarnu.
 13. Dichon y bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus weithio gyda thiwtor dynodedig a Swyddfa Cysylltiadau Alumni’r Brifysgol er mwyn hyrwyddo’r Gronfa a chynorthwyo gydag adrodd yn ôl i’r rhoddwr ar yr effaith a gafodd y Gronfa ar eu hastudiaethau.
 14. Bydd gofyn i ddeiliaid y dyfarniad gynnal cysylltiad rheolaidd â thiwtor dynodedig er mwyn sicrhau eu bod yn symud ymlaen hyd eithaf eu gallu.
 15. Ni fydd taliadau’n cael eu rhoi yn ystod blynyddoedd dramor, blynyddoedd mewn diwydiant neu flynyddoedd rhyng-gwrs.
 16. Gall Mr Domingo gysylltu â deiliaid y Fwrsariaeth yn ystod cwrs eu hastudiaethau.
 17. Bydd methu â chydymffurfio ag unrhyw un o'r gofynion uchod yn golygu y bydd y Fwrsraiaeth yn cael ei diddymu.