Bwrsariaeth Rashid Domingo Ffurflen Gais

 

9. Mae’r Fwrsariaeth wedi ei hanelu at fyfyrwyr a fyddai hebddi yn cael eu rhwystro rhag mynd i Brifysgol oherwydd ystyriaethau ariannol, er enghraifft a ydych chi: yn byw neu’n mynd i ysgol/coleg mewn ardal Cymunedau yn Gyntaf, yn dod o deulu sydd ag incwm isel, dim profiad teuluol o addysg uwch, heb unrhyw gefnogaeth ariannol gan rieni/gofalwyr am resymau y gellir eu cyfiawnhau?

Datganiad:

  • Rwy’n tystio bod yr holl wybodaeth a roir yn y cais hwn yn gywir a chyflawn.
  • Rwy’n deall bod telerau ac amodau’r dyfarniad yn gofyn i mi, os byddaf yn llwyddiannus, gadw mewn cysylltiad rheolaidd â thiwtor enwebedig er mwyn sicrhau fy mod yn gwneud cynnydd hyd eithaf fy ngallu.
  • Deallaf y bydd y dyfarniad yn cael ei ddiddymu pe byddwn yn newid i gynllun astudiaeth anghymwys, neu os na fyddaf yn cadw at delerau ac amodau llawn y dyfarniad.
  • Rwy’n derbyn y gellir gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio gyda thiwtor dynodedig a Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni y Brifysgol i hyrwyddo’r Gronfa ac i gynorthwyo i adrodd yn ôl i’r rhoddwr am yr effaith a gafodd y Gronfa ar ei astudiaethau.
  • Deallaf y bydd disgwyl i mi, os byddaf yn llwyddiannus, fynd i bob darlith a chyrraedd a chynnal safon uchel o berfformiad a phresenoldeb academaidd.
  • Rwy’n rhoi fy nghaniatâd i ymholiadau gael eu gwneud gydag awdurdodau perthnasol i wybodaeth a roddwyd.

Cyfrinachedd: Yn unol â Deddf Gwarchod Data 1998, bydd yr holl wybodaeth yn cael ei thrin yn hollol gyfrinachol ac ni fydd yn cael ei datgelu i unrhyw un nad yw’n gysylltiedig â Bwrsariaeth Rashid Domingo, nac unrhyw unigolyn na sefydliad allanol i’r Brifysgol ac eithrio Mr Domingo (neu ei gynrychiolydd) heb gael eich caniatâd.