Cyflwyniad: Bagloriaeth Cymru o Fis Medi 2015

Mae Bagloriaeth Cymru ar y lefel Uwch wedi'i diwygio'n sylweddol ar gyfer dysgwyr a fydd yn dechrau eu crysiau ym mis Medi 2015. Byss y dyfarniad llawn cyntaf ym mis Awst 2017; mae Bagloriaeth Cymru Lefel Uwch yn gymhwyster:

 • sydd yr un maint â chymhwyster Safon Uwch
 • a fydd yn cael ei raddio yn yr un modd â chymhwysterSafon Uwch
 • a fydd yn gymhwyster UCAS Band 4
 • a fydd â'r un pwyntiau tariff â chymhwyster Safon Uwch

Mae'n rhan o'r Fframwaith Cymwysterau newydd ar gyfer Cymru a amlinellir yn 2014 gan Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau yn Llywodraeth Cymru (gweler 'Mesur yr hyn sy'n bwysig: newidiadau i fesurau perfformiad Cyfnod Allweddol 4 sy'n gysylltiedig â chymwysterau' 03/07/2014 a 'Cymwys am Oes: cyflwyno system gymwysterau genedlaethol i Gymru yn 2015' 11/07/2014).

Cynnigir y Bagloriaeth Cymru gan CBAC drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg www.welshbaccalaureate.org.uk/cy/Am-y-CBC 

Cynigir Bagloriaeth Cymru mewn pedwar model:

 • Cenedlaethol/Sylfaen CA4
 • Sylfaen Ôl-16
 • Cenedlaethol Ôl-16
 • Uwch

Mae'r cyd-destun ar gyfer Bagloriaeth Cymru ar gael yn yr adran berthnasol ar wefan Llywodraeth Cymru yn www.QualificationsWales.org Mae amlinelliadau a manylebau'r cymhwyster ar gael yn www.welshbaccalaureate.org.uk ac ar wefan CBAC yn www.cbac.co.uk/qualifications/welsh-baccalaureate/welsh-bacc-from-2015/?language_id=2

Mae'r Pecyn Cymorth Addysgu a Dysgu hwn wedi'i ddatblygu ar gyfer Her Dinasyddiaeth Fyd-eang Bagloriaeth Cymru Lefel Uwch. Mae wedi'i gynhyrchu i'w gynhyrchu i'w ddefnyddio mewn ysgolion a cholegau ledled Cymru, gan y Ganolfan Ehangu Cyfranogiad a Chynhwysiant Cymdeithasol ym Mhrifysgol Aberystwyth, gyda help a mewnbwn Prifysgol Aberystwyth, yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol a'r Swyddfa Cyswllt Ysgolion a Cholegau, ERW (Ein Rhanbarth ar Waith), a Dr Hywel Davies.

Rhagor o wybodaeth:

Crynodeb

Mae Cymwysterau Cymru wedi amlinellu matrics o saith sgil hanfodol a chyflogadwyedd a fydd yn cael eu datblygu, eu cymhwyso a'r hasesu trwy dair Her a Phrosiect.

"Mae Bagloriaeth Cymru ar ei newydd wedd yn seiliedig ar Dystysgrif Her Sgiliau a Chymwysterau Ategol. Prif nod y cymhwyster yw hyrwyddo sgiliau hanfodol ar gyfer cyflogaeth a darparu cyfleoedd ar sail tair Her a Phroject Unigol." (CBAC, 2015)

Meysydd Sgiliau

Dyma'r meysydd sgiliau i'w datblygu a'u cymhwyso dros ddwy flynedd Bagloriaeth Cymru Lefel Uwch:

 • Llythrennedd

 • Rhifedd

 • Llythrennedd Digidol

 • Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau

 • Cynllunio a Threfnu

 • Creadigrwydd ac Arloesedd

 • Effeithiolrwydd Personol

Heriau

Dyma'r heriau y bydd y saith sgil yn cael eu hasesu arnynt:

 • Hey y Prosiect Unigol

 • Her Dinasyddiaeth Fyd-eang

 • Her Menter a Chyflogadwyedd

 • Her y Gymuned

Os byddwch yn cwblhau'r heriau hyn yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn y dystysgrif her sgiliau.

Tystysgrif Her Sgiliau

Dyrniad Amser: 360 o oriau dysgu dan arweiniad, gan gynnwys 270 awr o amser cyswllt ag athrawon.

I'w chwblhau yn y Gymraeg neu'r Saesneg.

Mae manylion llawn elfennau asesu'r sgiliau ar gael ym Manyleb CBAC ar gyfer Bagloriaeth Cymru Lefel Uwch (o 2015). Er bod y Dystysgrif yn gymhwyster "annibynnol", mae wedi'i chynllunio i gael ei hategu gan gymwysterau Lefel 3.

Mae'r pwysoliad a'r sgiliau a amsesir ym mhob her i'w gweld yn y tabl isod:

Elfennau'r Dystysgrif Her SgiliauPwysoliadSgiliau a Asesir
Prosiect Unigol 50%
 • Llythrennedd
 • Rhifedd
 • Llythrennedd Digidol
 • Cynllunio a Threfnu
 • Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau
Her Menter a Chyflogadwyedd 20%
 • Rhifedd
 • Llythrennedd Digidol
 • Creadigrwydd ac Arloesedd
 • Effeithiolrwydd Personol
Her Dinasyddiaeth Fyd-eang 15%
 • Llythrennedd
 • Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau
 • Creadigrwydd ac Arloesedd
Her y Gymuned 15%
 • Cynllunio a Threfnu
 • Effeithiolrwydd Personol

Cymwysterau Ategol

Mae cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn cynnwys y Dystysgrif Her Sgiliau, dau gymhwyster TGAU gradd A*-C (Cymraeg neu Saesneg, a Mathemateg Rhifedd) a chymwysterau ategol sy'n cynnwys (ar gyfer y Lefel Uwch) o leiaf ddau gymhwyster Safon Uwch neu'r cymwysterau galwedigaethol cyfwerth, neu gyfuniad o'r ddau.

 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, peidiwch ac oedi cyn cysylltu a ni, neu dilynwch ni ar Twitter neu Facebook am y newyddion diweddaraf.