Module Information

Cod y Modiwl
TC20120
Teitl y Modiwl
Perfformio Ensemble
Blwyddyn Academaidd
2020/2021
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Rhestr Ddarllen
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Perfformiad ymarferol mewn Grŵp  25-30 munud  50%
Asesiad Semester Portffolio  (2,500 o eiriau) Portffolio o ddeunyddiau Dogfennol a Dadansoddiadol  50%
Asesiad Ailsefyll Cyflwyniad ymarferol unigol  25-30 munud  50%
Asesiad Ailsefyll Portffolio  (2,500 o eiriau) Portffolio o ddeunyddiau Dogfennol a Dadansoddiadol  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

1. Gwerthuso’r prosesau sy’n cyfrannu at ddyfeisio, cynllunio, a llwyfannu perfformiad ensemble annibynnol, gan fynegi gweledigaeth greadigol eglur.

2. Llunio strategaethau a dulliau priodol o gyd-weithio’n ymarferol â’u cyd-fyfyrwyr tuag at nod creadigol gosodedig.

3. Arddangos gallu i adnabod a datblygu sgiliau ymarferol cymwys ar gyfer gofynion prosiect ymarferol gorffenedig.

4. Trafod datblygiad eu hymwybyddiaeth o ofynion y gwaith ymarferol trwy gyfrwng Portffolio o Ddeunyddiau Dogfennol a Dadansoddiadol.

Disgrifiad cryno

Nod y modiwl hwn fydd cyflwyno’r profiad o weithio’n greadigol annibynnol ar sail ensemble. Fe fydd y modiwl yn cyflwyno theorïau ac enghreifftiau o waith ymarferol er mwyn ystyried sut y mae artistiaid profiadol a chwmnïau theatr a pherfformio arwyddocaol yn cyd-ddyfeisio, cyfansoddi a golygu eu gwaith wrth lunio cynhyrchiad gorffenedig. Wrth wneud hynny, fe fydd yn gofyn i’r myfyrwyr ystyried y sgiliau ymarferol a’r strategaethau a ddefnyddir wrth lunio cynllun ymarfer a’r math o heriau a chyfleon a ddaw o weithio’n greadigol fel rhan o dîm.

Fe fydd y modiwl hefyd yn gofyn i’r myfyrwyr ystyried y math o arweiniad a chyfarwyddyd celfyddydol a fydd ei angen wrth lunio cynhyrchiad, ac yn adfyfyrio ar y broses o weithio gyda myfyrwyr o’r drydedd flwyddyn wrth iddynt hwy geisio roi darn o waith ymarferol at ei gilydd. Fe fydd aelodau staff yn arsylwi ar ddatblygiad y myfyrwyr 6 awr o’r mewn sesiynau ymarferol hyn yn ystod y tymor dysgu, ac yn cynnig adborth i’r myfyrwyr ar sail y profiad hwn o arsylwi yn ystod y darlithoedd.

Cynnwys

Trefn y Darlithoedd Wythnosol:

1. Dyfeisio Perfformiadau Ensemble: diffiniadau a threfn weithredol

2. Dramatwrgiaeth I: natur deunydd dramataidd a’i ddatblygiad

3. Dramatwrgiaeth II : trefnu a chyfansoddi deunydd dramataidd

4. Dramatwrgiaeth III : cyweirio ac amrywio’r deunydd cyfansawdd

5. Cyfansoddi I: trefnu perfformiad o ran gofod

6. Safle, lle a lleoliad

7. Cyfansoddi II: trefnu perfformiad o ran amser

8. Testun y Perfformiad

9. Senograffiaeth a Gwrthyrchau: creu amgylchfyd y perfformiad

10. Cynulleidfa: rôl a lleoliad gofodol y gynulleidfa

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Mae datblygu ac ymestyn sgiliau cyfathrebu yn allweddol bwysig ar gyfer pob agwedd ar greu gwaith ymarferol, boed hynny'n gyfathrebu â'r gynulleidfa drwy berfformio, gyda chyfarwyddw(y)r y Prosiect Ymarferol neu neu gyfathrebu ag aelodau tîm dylunio wrth weithio'n dechnegol.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Ni cheir unrhyw ymrwymiad ffurfiol na swyddogol i ddatblygiad personol a chynllunio gyrfa yn y modiwl; fodd bynnag, gellir trosglwyddo nifer fawr o'r sgiliau cyffredinol ac arbenigol a feithrinir yn ystod y prosiect hwn a'u cynhwyso ar gyfer nifer o amgylchiadau gwahanol, gan gynnwys rhai gyrfaol. Gobeithir y bydd y gwaith hwn, ac unrhyw ddogfennaeth ohono, yn gweithredu fel 'showcase' ar gyfer gwaith y myfyriwr, ac yn fodd iddynt gyflwyno’u hunain i gyflogwyr.
Datrys Problemau Fe ddatblygir y sgiliau hyn wrth i'r myfyrwyr ymateb i'r gwahanol fathau o her a gyfyd yn ystod y broses baratoi, ymarfer a chyflwyno ar gyfer y prosiect ymarferol. Fe fydd y broses o greu gwaith creadigol ensemble a'i drin a'i ddiffinio ar yr un pryd fel enghraifft o waith dysgu yn her sylfaenol ac yn gofyn i'r myfyrwyr werthuso manteision ac anfanteision sawl gwahanol fath o atebion posibl.
Gwaith Tim Mae'r gallu i weithio fel aelod o dîm creadigol yn allweddol bwysig ar gyfer pob agwedd ar waith cynhyrchu. Hyd yn oed pan fydd y myfyriwr yn gweithio yn annibynnol ac unigol, fe fydd yn rhaid iddynt drafod a rhesymoli anghenion eu Prosiect mewn perthynas â chyflenwad adnoddau'r Adran.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Fe fydd y modiwl hwn yn adeiladu ar y profiad a gafodd y myfyrwyr yn y Semester 1 yn y modiwl craidd TC20040 Ymarfer Cynhyrchu 1. Fe fydd y Portffolio yn rhoi cyfle iddynt adfyfyrio ar eu cynnydd yn ystod y modiwl yn fwy ffurfiol, ac i werthuso rhai o ganlyniadau'r gwaith ymarferol ar y Prosiect Ymarferol.
Rhifedd
Sgiliau pwnc penodol Bydd y modiwl yn ystyried pob myfyriwr fel artist annibynnol, a bydd disgwyl i’r myfyrwyr ymateb yn briodol i'r cyfrifoldebau sydd ynghlwm a hynny. Bydd pwyslais ar gyflogadwyedd a chreu cysylltiadau gyda’r sector broffesiynol, gyda’r bwriad bydd y myfyrwyr yn gallu defnyddio’u gwaith fel enghraifft o’u gallu ymarferol a gweledigaeth artistig ac yn ei arddangos mewn cyd-destunau cyhoeddus.
Sgiliau ymchwil Fe ddatblygir sgiliau ymchwil wrth baratoi ar gyfer ymarferion y prosiect; fe asesir y sgiliau hyn yn uniongyrchol trwy gyfrwng y Cyflwyniad Llafar ar derfyn y prosiect.
Technoleg Gwybodaeth Fe all myfyrwyr ganfod a defnyddio deunyddiau ar-lein wrth ymchwilio, paratoi a chyflwyno'r prosiect hwn; ond nid asesir y sgiliau hyn yn uniongyrchol.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5