Cod y Modiwl DA11910  
Teitl y Modiwl MODIWL TIWTORIAL DAEARYDDIAETH  
Blwyddyn Academaidd 2001/2002  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Rhys Jones  
Semester Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Cyd-Ofynion Dylai myfyrwyr fod yn cymryd o leiaf 30 credyd o blith modiwlau Daearyddiaeth Lefel 1 (GG/DA)  
Manylion y cyrsiau Seminarau / Tiwtorialau   11 Awr  
Dulliau Asesu Gwaith cwrs   60% Traethodau; 30 Aseiniadau; 10% Asesesiad Tiwtor   100%  

Amlinelliad o'r modiwl


Y mae'r cyrsiau craidd mewn Daearyddiaeth yn cynnwys cwr i'w asesu o ddosbarthiadau tiwtorial, sy'n cael eu harwain gan diwtoriaid personol academaidd. Rhennir y myfyrwyr yn grwpiau bach o tua pump o fyfyrwyr. Trwy'r dull hwn o astudio y mae sgiliau personol yn cael eu datblygu, mae uchelgais gyrfa yn cael ei hystyried, ac mae'r drafodaeth academaidd yn troi o gwmpas maes llafur penodol. Bydd y gwaith academaidd yn y modiwl Tiwtorial Lefel 1 yn edrych ar themau 'byd-eang ac integredig' sy'n deillio o'r pynciau a drafodir yng ngweddill modiwlau Daearyddiaeth y flwyddyn gyntaf, a thrwy ymchwiliad o'r fath bydd cyfres o sgiliau astudio academaidd yn cael eu datblygu. Mae'r rhain yn cynnwys:


Cynllunio gwaith a gosod targedau academaidd a phersonol;


Dysgu i ddefnyddio'r llyfrgell a chreu rhaglen ddarllen effeithiol; dulliau cymryd nodiadau, cydnabod ffynonellau a pharatoi llyfryddiaeth;


Casglu, dadansoddi a dehongli data;


Techneg ysgrifennu traethawd Daearyddiaeth a thechneg arholiad (caiff myfyrwyr eu cyflwyno i sgiliau ysgrifennu da a'r meini prawf a ddefnyddir wrth asesu gwaith ysgrifenedig).


Datblygir ac asesir y sgiliau astudio hyn trwy ddau aseiniad cryno. Yn y semester cyntaf, er enghraifft, gallai hyn gynnwys sgiliau Llyfrgell; yn yr ail semester gellid canolbwyntio ar sgiliau ymchwil wrth gasglu ac adrodd ar ddata maes eilyddol neu leol. Defnyddir marciau'r ddau aseiniad ar gyfer yr asesiad terfynol. Ar ben hyn, rhaid cyflwyno o leiaf pedwar traethawd yn ol cais y tiwtor, a bydd marciau tri ohonynt yn cael eu defnyddio yn yr asesiad terfynol. Bydd pynciau'r traethodau'n amrywio. Gallent gynnwys meysydd tebyg i newidiadau amgylcheddol, neu'r berthynas rhwng hinsawdd a phrosesau morffolegol. Gallent edrych ar effaith twf yn y boblogaeth ar y gymdeithas drefol, neu bwyso a mesur agweddau byd-eang a chenedlaetholdeb, neu newidiadau diweddar yn economi'r byd ac effaith hyn ar amrywiaeth diwylliannol. Mae'r traethodau'n ffurfiannol ac yn gyfansoddol, a dylai myfyrwyr ddisgwyl amateb ac adborth gan y tiwtor ar ol cyflwyno pob darn o waith, ynghyd ag awgrymiadau ar sut i wella traethodau yn y dyfodol.


Y mae'r modiwl tiwtorial yn rhoi cyfle i fyfyrwyr fynd i'r afael yn uniongyrchol a'r gwaith dysgu, i gyfrannu i'r drafodaeth a rhoi cyflwyniadau ar eu gwaith mewn grwpiau bach. Ochr yn ochr a'r rol academaidd, gall y trafodaethau gynnwys pynciau fel creu CV, a gyrfaoedd. Bydd barn y tiwtor am berfformiad y myfyriwr yn ei grynswth dros y rhaglen gyfan yn elfen fach o asesiad terfynol y modiwl.

Nod y modiwl


Cynlluniwyd y modiwl tiwtorial yn fodiwl cyflewni i fyfyrwyr sy'n cymryd o leiaf 30 credyd o fodiwlau Daearyddiaeth. Fe fydd yn sylfaen i gael arolygaeth glos a rheolaidd trwy gydol y flwyddyn.

Amcanion


Mae tri nod penodol gan y modiwl. Yn gyntaf, bod yn ffynhonnell i gyswllt clos yn y gwaith, ac fel hyn gall ddelio'n effeithiol a phroblemau academaidd a phroblemau bugeiliol cyffredinol sy'n wynebu myfyrwyr yn ystod y flwyddyn. Yn ail, mae gan bob Modiwl Tiwtorial mewn Daearyddiaeth faes llafur academaidd annibynnol. Yn Lefel 1 bydd hyn yn canolbwyntio ar dynnu allan y themau 'bydeang ac integredig' sy'n rhedeg drwy'r Ddaearyddiaeth y gellir eu trin yn well ar wahan. Yn drydydd, bydd yn ymwneud a sgiliau astudio diffiniedig, fel y gall myfyrwyr ymdopi a gofynion sylfaenol astudiaeth academaidd, datblygu sgiliau trosglwyddadwy, a manteisio'n llawn ar y posibiliadau a gynigir trwy'n rhaglen.


Y mae presenoldeb yn y dosbarthiadau yn orfodol, ac hefyd y mae'n orfodol cyflwyno'r gwaith erbyn y dyddiad a osodir gan y tiwtor. Dylid cytuno ar unrhyw absenoldeb ymlaen llaw gyda'r tiwtor, a rhoi gwybod i'r tiwtor yn syth am ynrhyw achos o salwch. Cosbir unrhyw fyfyriwr sy'n absennol heb eglurhad. Gosodir cosbau penodol am gyflwyno aseiniadau'n hwyr heb reswm da, fel a nodir yn y Llawlyfr Daearyddiaeth.

Canlyniadau dysgu


Ar ol cwblhau'r modiwl, dylai myfyrwyr fod yn gallu: