Cod y Modiwl CF31220  
Teitl y Modiwl CYMRU ERS 1945  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Professor Aled G Jones  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Rhagofynion CF10120 , HC10220  
Elfennau Anghymharus HC31230 , MW31220  
Manylion y cyrsiau Seminarau / Tiwtorialau   10 Awr Seminarau.  
  Darlithoedd   18 Awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  60%
Asesiad Semester Traethodau: 2 traethawd o 2,500 o eiriau  40%

Canlyniadau dysgu

Ar ol cwblhau?r modiwl hwn, dylai myfyrwyr fod yn gallu:
a) Dangos eu bod yn gyfarwydd a chorff sylweddol o wybodaeth hanesyddol ym maes hanes modern a chyfoes Cymru.

Beirniadu, trafod a deall ffynonellau ar ystod o faterion gwleidyddol, cymdeithasol a diwylliannol, sy?n ymwneud a hanes Cymru fodern.

Dangos eu bod yn gyfarwydd ag ystod eang o dechnegau hanesyddol, sy?n berthnasol i archwilio llywodraeth, pleidiau gwleidyddol, carfannau pwyso, a mudiadau cymdeithasol.

Casglu a dadansoddi eitemau perthnasol o dystiolaeth hanesyddol, o ffynonellau eilaidd ac ystadegau.

Darllen, dadansoddi ac ystyried yn feirniadol destunau eilaidd a gwreiddiol, yn enwedig llyfrau ac erthyglau, ond hefyd papurau newyddion, pamphledi, gohebiaeth argraffiedig, a phapurau seneddol.

Ystyried y berthynas rhwng hanes a disgyblaethau eraill, yn enwedig gwyddor wleidyddol, cymdeithaseg a theori ieithyddiaeth.

Datblygu?r gallu i werthuso cryfderau a gwendidau dadleuon hanesyddol penodol a, lle bo angen, eu herio.

Datblygu sgiliau llafar (na chant eu hasesu) ac ysgrifenedig, trwy gyfrwng trafodaethau seminar a thraethodau.

Gweithio?n annibynnol ac ar y cyd, a chymryd rhan mewn trafodaethau gr?p (ni chant eu hasesu).

Disgrifiad cryno

Astudir y prif newidiadau cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol yng Nghymru er diwedd yr Ail Ryfel Byd. Edrychir yn benodol ar dwf sefydliadau gwleidyddol (megis y Swyddfa Gymreig, awdurdodau lleol a phleidiau gwleidyddol), asiantau rhanbarthol (megis Awdurdod Datblygu Cymru), ailstrwythuro'r economi (gan gymryd y diwydiant glo fel enghraifft), y rhesymau dros barhad llwyddiant y Blaid Lafur mewn etholiadau, twf cenedlaetholdeb a mudiad iaith milwriaethus, ynghyd a datblygiadau mewn addysg a darlledu.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC