Cod y Modiwl DA39130  
Teitl y Modiwl TRAETHAWD ESTYNEDIG DAEARYDDIAETH  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Tony Jones  
Semester Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Dr Rhys A Jones  
Rhagofynion  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Traethawd Hir: Traethawd estynedig (12,000 o eiriau).100%

Canlyniadau dysgu

Uwchlaw pob dim mae''r traethawd estynedig yn gyfle i wneud gwaith annibynnol. Mae''n rhoi''r cyfle i fyfyrwyr feithrin profiad o ddatblygu problem ymchwil effeithiol, o nodi cynllun priodol, o gywain data addas, o ddewis y dulliau neu''r dechneg gywir i ddadansoddi''r data, ac o ysgrifennu''r astudiaeth mewn modd trefnus ac eglur. Dyma ffordd ddelfrydol o gymhwyso''r cysyniadau, y medrau a''r technegau a ddysgwyd yng ngwaith y cwrs a fu''n fwyaf cyffrous i''r myfyrwyr, ac y gallai fod yn sylfaen i yrfa arbennig, ac mae''n fodd delfrydol hefyd o ddatblygu''r rhain ymhellach.

Nod

Mae'r traethawd estynedig yn gyfle i fyfyrwyr gynhyrchu darn o waith ymchwil annibynnol, sylweddol sydd yn defnyddio cysyniadau a methodolegau addas o'r maes.

Cynnwys

Astudiaeth annibynnol ar thema a ddewisir gan y myfyriwr yw'r traethawd estynedig. Disgwylir i waith maes neu astudiaeth o ddeunydd gwreiddiol fod yn rhan bwysig ohono. Gellir cywain data mewn amryw ddulliau, megis samplo neu gynnal arolwg yn y maes, dadansoddi deunydd mewn labordy, arolwg o holiaduron, gwaith llyfrgell arbenigol mewn archifau neu ddeunydd o'r
cyfrifiad, gan ddibynnu ar y pwnc. Bydd gofyn i fyfyrwyr drafod amcanion a chynllun eu traethawd arfaethedig gyda staff yn gynnar yn ystod ail semester yr ail flwyddyn. Rhaid cyflwyno'r teitlau arfaethedig erbyn dyddiad y cytunwyd arno, a fydd yn gynnar ym mis Mawrth. Rhaid iddynt bod wedi paratoi a thrafod cynllun manwl gyda'r arolygwr a ddynodwyd erbyn diwedd yr ail semester. Rhaid i'r darn terfynol o waith beidio a bod yn fwy na 12,000 o eiriau, neu tua 50 tudalen o deipysgrif a gofod dwbl rhwng y llinellau, a rhaid ei gyflwyno erbyn diwrnod olaf dysgu yn yr ail dymor.

Rhoddir cyngor cyffredinol ar draethodau estynedig, ynghyd a manylion llawn am y rheoliadau ynghylch eu hysgrifennu, dyddiadau cyflwyno'r testunau a chyflwyno'r astudiaeth derfynol ynghyd a manylion am eu diwyg, mewn cyfarfod arbennig a gynhelir yn ystod semester cyntaf yr ail flwyddyn.

Fel arfer, ni fydd myfyrwyr Anrhydedd Cyfun yn cael dewis modiwl y traethawd estynedig.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC