Cod y Modiwl DD10320  
Teitl y Modiwl EGWYDDORION PERFFORMIO  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Ms Charmian C Savill  
Semester Semester 1  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Yr Athro Mike Pearson, Dr Roger Owen  
Cyd-Ofynion DD10520  
Manylion y cyrsiau Sesiwn Ymarferol   40 Awr 2 ddosbarth ymarferol 2 awr bob wythnos  
  Seminarau / Tiwtorialau   2 Awr Seminarau.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Llyfr nodiadau/dyddlyfr  50%
Asesiad Semester Cyfraniad ac ymroddiad yn y dosbarthiadau  50%
Further details Am wybodaeth ynglyn a dyddiadau cau gwaith cwrs, cyfeiriwch at dudalennau we yr Adran ar http://www.aber.ac.uk/tfts/duedates.shtml  

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y modiwl dylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:
- cyfrannu`n effeithiol i waith byrfyfyr
- trefnu ei sesiwn personol i baratoi`r corff i weithio mewn sefyllfa ymarferol
- trefnu eu perfformiad eu hunain mewn grwpiau ac yn unigol
- cofnodi eu hymwneud a gwaith ymarferol yn effeithiol drwy ddogfennu`r prosesau a ddilynwyd
- mynegi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o `Safbwyntiau` Bogart a`u heffaith ar waith byrfyfyr ac ar berfformiad y grwp

Disgrifiad cryno

Fe fydd y modiwl yn cynnig archwiliad ymarferol o dechneg `Safbwyntiau` (`Viewpoints`) y gyfarwyddwraig Anne Bogart. Cyflwynir y `Safbwyntiau` hyn fel modelau ar gyfer cyflwyno rhai o brif sgiliau gwaith ymarferol yn y theatre, megis ymwybyddiaeth gorfforol, y gallu i greu gwaith yn fyrfyfyr a chyflwyno gwaith o flaen cynulleidfa.

Strwythurir sesiynau ymarferol yn 20 sesiwn o ddwy awr (felly dwy sesiwn dwy awr yn wythnosol) yn ystod Semester 1.

Nod

Nod yr Adran wrth gyflwyno'r modiwl hwn yw eich galluogi i wneud y canlynol:

- archwilio perfformio ac ymddygiadau perfformiadol ym myd theatr sydd yn gysylltiedig a thraddodiadau a dylanwadau o Ewrop a thu hwnt
- cydnabod yr amryfal gyd-destunau cymdeithasol y mae perfformio yn cael ei amlygu ynddynt, ac archwilio`r cyfryw gyd-destunau
- archwilio perffromio ac ymddygiadau perfformiadol trwy ddulliau ymarferol

Cynnwys

1. Creu Ensemble (i)
2. Creu Ensemble (11)
3. Ymarferion i baratoi`r corff
4. Chwaraeon i baratoi`r corff: Boal, Barker, Burgess

`Safbwyntiau` Bogart:
5. Gofod - Cydberthynas Ofodol (i)
6. Gofod - Cydberthynas Ofodol (ii)
7. Gofod - Daearyddiaeth (i)
8. Gofod - Daearyddiaeth (ii)
9. Gofod - Siap
10. Gofod - Ystum
11. Gofod - Ystumiau `bob dydd`
   Ystumiau mynegiannol
12. Gofod - Pensaerniaeth
13. Amser - Tempo (cylfymder)
14. Amser - Parhad
15. Amser - Ymateb Cinesthetig
16. Amser - Ailadrodd

17. Y Canol
18. Y Llais
19. Cyflwyniad i Waith Rhagbaratoadol a Chyfansoddi
20. Cyfansoddi

NODIADAU AR YR ASESIAD:
LLYFR NODIADAU
Fe fydd y llyfr nodiadau yn gydwerth a thraethawd 3,000 o eiriau. Strwythurir y llyfr nodiadau ar ffurf 20 dadansoddiad byr (heb fod yn fwy na 150 o eiriau yr un) yn olrhain gwaith yr 20 dosbarth ymarferol. Disgwylir i fyfyrwyr ddangos eu dealltwriaeth o`r technegau ymarferol a ddefynddiwyd yn y dosbarthiadau, yn ogystal a chrybwyll y drafodaeth ddiwylliannol y cyfeiriwyd ati yn ystod y dosbarthiadau.

CYFRANIAD AC YMRODDIAD YN Y DOSBARTHIADAU
Bydd aelodau staff yn asesu cyfraniad myfyrwyr wrth drafod a chyfrannu ar lafar yn y dosbarthiadau ymarferol. Rhan hanfodol o`r asesiad hwn fydd ystyriaeth o bresenoldeb a phrydlondeb y myfyrwyr, yn ogysta a`u hymroddiad yn y dosbarthiadau.

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Hanfodol
Barba, Eugenio a Savarese, Nicola (1991) Theatre Anthropology: The Secret Art of the Performer Routledge
Bigelow Dixon, M & Smith, J A (1995) Anne Bogart Viewpoints Smith & Kraus
Boal, Augusto (1992) Games for Actors and Non-Actors Routledge
Schechner, Richard (2002) Perfromance Llundain: Routledge
** Argymhellir - Cefndir
Brook, Peter (1968) The Empty Space Harmondsworth: Penguin
Gordon, Mel (1987) The Stanislavski Technique: Russia, A Workbook Efrog Newydd: Applause
Grotowski, Jerzy (1975) Towards a Poor Theatre Llundain: Routledge
Hilton, Julian (1987) Performance Macmillan
Linklater, Kristin (1976) Freeing the Natural Voice Drama Book Publishers
Meyerhold, Vsevolod (1998) Meyerhold on Theatre Llundain: Routledge
Zarrilli, Philip (1995) Acting (Re)Considered Llundain: Routledge

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC