Cod y Modiwl DD23810  
Teitl y Modiwl DADANSODDI GOFOD  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Roger Owen  
Semester Semester 1  
Rhagofynion DD10520 , DD10120 Rhaid cyflawni dau o`r tri modiwl yma., DD10320  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   9 Awr 9 x 2 awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Traethawd  50%
Asesiad Semester Cyflwyniad Grwp Ymarferol  50%
Further details Am wybodaeth ynglyn a dyddiadau cau gwaith cwrs, cyfeiriwch at dudalennau we yr Adran ar http://www.aber.ac.uk/tfts/duedates.shtml  

Canlyniadau dysgu

Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cylawni`r canlynol:
- deall sut y mae trefn y gofod yn cyfrannu at ystyr unrhyw ddigwyddiad theatraidd
- cyd-weithio mewn grwp at nod a bennir gan eu cyd-aelodau
- arddangos dealltwriaeth o bwysigrwydd y dimwnsiwn gofodol yn hanes y theatr i safon foddhaol trwy gyflwyno traethawd ysgrifenedig
- ymateb yn greadigol i botensial y gofod a ddewisir gan eu grwp wrth lunio prosiect ymarferol

Disgrifiad cryno

Yn y modiwl hwn, byddwch yn astudio gwahanol ddulliau o drefnu gofod y theatr er mwyn dadansoddi`r berthynas rhwng y drefniadaeth ofodol a natur neu ystyr y digwyddiad theatraidd yn ei grynswth.

Ar ddechrau`r cwrs, fe drafodir y cysyniad o ofod yn gyffredinol, gan nodi`r berthynas gynhenid rhwng ymwybyddiaeth yr unigolyn o ofod ac ymwybyddiaeth yr unigolyn o`i gorff/o`i chorff. Yna, yn ystod y seisynau canlynol, fe astudir ymddygiad tyrfaoedd, gan nodi rhai o`r dulliau perfformio a ddatblygwyd mewn perthynas a`r ymddygiad hwnnw. Dangosir bod theatr yn yr ystyr gyfoes wedi`i datblygu yn raddol wrth ffurfioli`r berthynas rhwng y dyrfa a`r perfformiwr.

Ar sail y ddamcaniaeth hon, asturdir gwahanol gyfnodau yn hanes y theatr, gan gynnwys y theatr Roegaidd, theatr yr Oesoedd Canol, theatr Shakespeare a datblygiad y theatr broseniwm, a`r Ugeinfed Ganrif.

Ar ddiwedd y cwrs, fe fyddwch yn sefyll arholiad ymarferol lle y gofynnir i chi gylfwyno prosiect ymarferol, ac fe gyflwynir nifer o sesiynau llai ffurfiol fel paratoad ar gyfer y prosiect hwn.

Nod

Ein nod wrth gyflwyno`r modiwl hwn yw eich galluogi i wneud y canlynol:

- cymharu`r ymdriniaeth o ofod yn y theatr mewn gwahanol gynodau hanesyddol

- gwerthfawrogi datblygiad hanesyddol y cysyniad o ofod theatraidd

- deall bod theatr yn beiriant gofodol sy`n ymchwilio i natur a hunaniaeth yr unigolyn

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
** Testun A Argymhellwyd
Innes, Christopher (1983) Edward Gordon Craig Cambridge University Press
Artaud, Antonin (1970) The Theatre and its Double Calder and Boyars
Beacham, Richard (1987) Adolphe Appia: Theatre Artist Cambridge University Press

Erthygls
** Hanfodol
Pearson, Mike (golygydd y llyfr: Anna-Marie Taylor) (1997) Special Worlds, Secret Maps: A Poetics of Performance (yn `Staging Wales`) Gwasg Prifysgol Cymru

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 5 FfCChC