Cod y Modiwl GWM6330  
Teitl y Modiwl DATGANOLI O FEWN Y DEYRNAS GYFUNOL  
Blwyddyn Academaidd 2003/2004  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Ms Elin Royles  
Semester Semester 2  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Ms Elin Royles  
Manylion y cyrsiau Seminarau / Tiwtorialau   22 Awr Un seminar dwy awr yn wythnosol  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester3 Awr  60%
Asesiad Semester Traethodau: 1 x 3,000 o eiriau  40%
Arholiad Ailsefyll Students may, subject to Faculty approval, have the opportunity to resit this module, normally during the supplementary examination period. For further clarification please contact the Teaching Programme Administrator in the Department of International Politics. 

Canlyniadau dysgu

Ar gwblhau''r modiwl bydd y myfyrwyr yn medru:
- datblygu dealltwriaeth fanwl o''r trefniadau cyfansoddiadol newydd o fewn
- gwledydd Prydain, a gwerthuso a chloriannu''r berthynas sydd yn bodoli rhyngddynt
- dadansoddi effaith datganoli ar wleidyddiaeth a chyfansoddiad y wladwriaeth Brydeinig
- gwerthuso a thrafod y cysyniadau damcaniaethol sydd ynghlwm a''r drafodaeth, megis sofraniaeth, ffederaliaeth, Ewrop, annibyniaeth, hunanlywodraeth a hunaniaeth genedlaethol.

Disgrifiad cryno

Prif amcan y modiwl yw lleoli datganoli a datblygiadau cyfoes yng ngwleidyddiaeth Cymru o fewn cyd-destun gwleidyddiaeth Prydain ac Ewrop, er mwyn dadansoddi goblygiadau datganoli i'r wladwriaeth Brydeinig.

Nod

Trwy fabwysiadu dulliau cymharol, bydd y modiwl yn hybu dealltwriaeth eang o'r cyrff datganoledig newydd ym Mhrydain, y berthynas sydd rhyngddynt, a'u perthynas a San Steffan a Whitehall, yn ogystal ag asesu effaith a goblygiadau datganoli i wleidyddiaeth Prydain ac Ewrop. Yn ogystal, bydd y modiwl yn gwerthuso'r problemau a'r cwestiynau ymarferol a damcaniaethol sy'n wynebu'r wladwriaeth Brydeinig yn sgil datganoli a newidiadau cyfansoddiadol.

Cynnwys

Man cychwyn y modiwl fydd astudio'n fanwl y trefniadau cyfansoddiadol amrywiol sydd yn bodoli yng ngwahanol rannau'r Deyrnas Unedig. Bydd y modiwl wedyn yn asesu a dadansoddi'r berthynas rhwng y cyrff datganoledig newydd. Y cam nesaf fydd trafod y cysyniadau damcaniaethol sydd ynghlwm wrth y newidiadau sylfaenol yma a'u harwyddocad i'r cyfansoddiad Prydeinig. Wrth gloi, bydd y modiwl yn dadansoddi'r ymateb sydd wedi bod i ddatganoli a newidiadau cyfansoddiadol o fewn Prydain cyn trafod y cwestiynau a'r problemau fydd yn dyngedfennol wrth ystyried dyfodol y wladwriaeth Brydeinig.

Sgiliau trosglwyddadwy

Rhoddir cyfle i fyfyrwyr ddatblygu, ymarfer a phrofi ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy a fydd oll o gymorth iddynt wrth geisio deall, dadansoddi a gwerthuso digwyddiadau gwleidyddol, manylder technolegol a chysyniadau damcaniaethol. Trwy gydol y modwl anogir myfyrwyr i ymarfer eu sgiliau darllen a dadansoddi, hogi eu sgiliau rheoli amser, a deall arwyddocad rhifau syml. Yn y seminarau ceir cyfle i wella sgiliau dadansoddiadol a chyfathrebu, ynghyd a'r gallu i weithio fel rhan o dim. Ceir cyfle I ddatblygu'r sgiliau yma yn gyhoeddus trwy gyfrwng gweithdy a drefnwyd rhwng y myfyrwyr a gwleidyddion a gweision sifil yng Nghymru. Wrth baratoi traethodau, caiff myfyrwyr eu hannog iddatblygu ymhellach eu gallu i ymchwilio'n annibynnol, ac i wella eu sgiliau ysgrifennu a TG. Yn yr arholiadau, profir sgiliau dadansoddiadol ac ysgrifennu o fewn cyfyngder amser.

15 Credydau ECTS

Rhestr Ddarllen

Llyfrs
Arthur Aughey (2001) Nationalism, Devolution and the Challenge to the United Kingdom State London and Sterling: VA: Pluto Press
Vernon Bogdnaor (1999) Devolution in the United Kingdom Oxford: OUP
Tom Nairn (2000) After Britain: New Labour and the Return of Scotland London: Granta
Alan Trench (2001) The State of the Nations 2001: The Second Year of Devolution in the UK London: Imprint Academic

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 7 FfCChC