Cod y Modiwl GW11120  
Teitl y Modiwl CYMRU YN EWROP  
Blwyddyn Academaidd 2004/2005  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Ms Elin Royles  
Semester Semester 1  
Elfennau Anghymharus IP10120  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   18 Awr (18 x 1 awr)  
  Seminarau / Tiwtorialau   8 Awr (8 x 1 awr)  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  70%
Asesiad Semester An assessed essay of 2000 words30%
Arholiad Ailsefyll Students may, subject to Faculty approval, have the opportunity to resit this module, normally during the supplementary examination period. For further clarification please contact the Teaching Programme Administrator in the Department of International Politics. 

Canlyniadau dysgu

Ar ol iddynt gwblhau''''r modiwl, dylai''''r myfyrwyr allu:

- Gwerthuso datblygiadau cyfoes yng ngwleidyddiaeth Cymru a''''u lleoli o fewn i fframwaith eangach gwleidyddiaeth Prydain ac Ewrop.
- Feddu gwybodaeth gyflawn o hanes sylfaenol, sefydliadau, ymarfer gwleidyddiaeth a ffurfio polisiau yng Nghymru, y Deyrnas Gyfunol a''''r Undeb Ewropeaidd, a''''r cyd-berthnasau rhwng y lefelau hyn.
- Arddangos ymwybyddiaeth feirniadol o brif faterion damcaniaethol a chysyniadol ar wahanol lefelau llywodraeth a''''r rhyngweithiad rhwng y lefelau hyn.
- gwneud defnydd effeithiol o sgiliau dynodi a lleoli ffynonellau addas; astudio annibynnol; ysgrifennu (traethodau ac arholiadau); sgiliau TG yn ogystal a rheolaeth amser.

10 credydau ECTS

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl yn rhoi cyflwyniad cyffredinol i fyfyrwyr i hanes, sefydliadau allweddol ac ymarfer cyfoes gwleidyddiaeth yng Nghymru, Prydain a'r Undeb Ewropeaidd.

Nod

Prif amcan y modiwl yw cyflwyno myfyrwyr i hanes, sefydliadau a pholisi ac ymarfer gwleidyddiaetrh yng Nghymru a'u lleoli yng nghyd-destun y Wladwriaeth Brydeinig a Gwleidyddiaeth Ewropeaidd. Felly, mae'r modiwl hefyd yn darparu cyflwyniad cyffredinol I'r drefn wleidyddol yn y wladwriaeth Brydeining a'r sefydliadau Ewropeaidd. Y modiwl hwn yw modiwl craidd rhan un ar gyfer y cynlluniau gradd newydd mewn Gwleidyddiaeth a Gwleidyddiaeth Cymru a Gwleidyddiaeth Ryngwladol a Gwleidyddiaeth Cymru. Felly, mae'n cyfrannu at bortffolio'r adran o fodiwlau ar Wleidyddiaeth Gymreig, tra'n cynnal yn ogystal yr ymrwymiad i ddarparu modiwlau israddedig drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cynnwys

Yn dilyn cyflwyniad i hanes, sefydliadau ac ymarfer gwleidyddiaeth ar lefel yr Undeb Ewropeaidd, bydd y modiwl yn mynd rhagddo i werthuso hanes, sefydliadau, polisi ac ymarfer gwleidyddiaeth ar lefel y Wladwriaeth Brydeiniig. Mae ail ran y modiwl yn canolbwyntio'r benodol ar leoli gwleidyddiaeth Gymreig gyfoes o fewn i'r cyd-destun hwn. Bydd yn canolbwyntio'r benodol ar hanes gwleidyddiaeth yng Nghymru a datblygiad y sefydliadau gwleidyddol, cyn symud ymlaen i drafod effaith datganoli a chreu'r Cynulliad Cenedlaethol i Gymru ar ymarfer gwleidyddol ac ar greu polisiau yng Nghymru. Yn olaf bydd yn pwyso a mesur yn feirniadol rol Cymru yng ngwleidyddiaeth Prydain ac Ewrop, a'r materion cysyniadol a damcaniaethol perthnasol sy'n angenrheidiol wrth werthuso'r berthynas rhwng Cymru, Prydain ac Ewrop

Sgiliau trosglwyddadwy

Bydd y myfyrwyr yn cael cyfle i ddatblygu, ymarfer a phrofi ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn eu helpu i ddeall, cysyniadoli a gwerthuso enghreifftiau a syniadau. Drwy gydol y cwrs dylai myfyrwyr ymarfer a gwella eu sgiliau darllen, deall a meddwl, yn ogystal a'u sgiliau hunanreoli. Yn ystod darlithoedd bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau gwrando ac ysgrifennu nodiadau, yn ogystal a sgiliau dadansoddi. Mewn seminarau bydd myfyrwyr yn gwella eu sgiliau dadansoddi ac yn ymarfer sgiliau gwrando, egluro a dadlau, yn ogystal a gweithio mewn tim a datrys problemau. Bydd ysgrifennu traethodau yn annog myfyrwyr i ymarfer eu sgiliau ymchwilio annibynnol, ysgrifennu a TG, a bydd yr arholiadau yn profi'r sgiliau hyn o dan amgylchiadau amser cyfyngedig.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC