Cod y Modiwl AP20420  
Teitl y Modiwl CYMRU A'R PERFFORMIADOL  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Roger Owen  
Semester Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Yr Athro Mike Pearson, Miss Margaret P Ames, Ms Charmian C Savill  
Rhagofynion AR10120  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   10 x 2 awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester 1. Sylwebaeth Ysgrifenedig (1,500 o eiriau)25%
Asesiad Semester 2. Cyflwyniad Grwp35%
Asesiad Semester 3. Sylwebaeth Lafar Berfformiadol (cyfwerth â 2,000 o eiriau)40%
Asesiad Ailsefyll Os methir y modiwl oherwydd methiant i gyflwyno unrhyw elfen unigol o'r asesiad, neu oherwydd marc isel mewn unrhyw elfen unigol o'r asesiad, rhaid ail-gyflwyno'r gwaith hwnnw. Os fydd mwy nag un elfen wedi'i methu, rhaid ail-gyflwyno'r holl elfennau a fethwyd. 

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyrwyr sy'n cyrraedd safon gyffredin fedru:

1. arddangos ymwybyddiaeth o ystod eang o ddigwyddiadau diwylliannol Cymreig
2. arddangos dealltwriaeth o rol a photensial y perfformiadol o fewn y diwylliant Cymreig
3. cymhwyso'r termau dadansoddiadol a gyflwynwyd yn ystod y modiwl wrth ddadansoddi digwyddiadau a chyfryngau diwylliannol
4. arddangos dealltwriaeth aeddfed o'r berthynas rhwng digwyddiadau diwylliannol a'u cyd-destun cymdeithasol


Nod

Fe fydd y modiwl hwn yn elfen bwysig yn natblygiad academaidd y cynllun Astudiaethau Perfformio, gan y bydd yn cyflwyno nifer o faterion allweddol er mwyn gwerthfawrogi nod a chyrhaeddiad gwaith perfformiadol arbrofol ac amgen. Un o elfennau amlycaf y modiwl fydd ystyriaeth o gyd-destun diwylliannol perfformiadau, a rhoddir sylw helaeth i wahanol agweddau ar ddiwylliant a hunaniaeth yng Nghymru er mwyn cyflwyno'r ystyriaeth hon. Gobeithir y bydd y hyn yn cyfoethogi profiad ymarferol y myfyrwyr mewn modiwlau megis AP20320 Dyfeisio Perfformio ac yn gosod sail ar gyfer yr astudiaeth fanwl o waith y cwmni perfformio AP30520 Brith Gof a gyflwynir yn ystod yr ail semester.

Cynnwys

Trefn Arfaethedig y Darlithoedd:

 1. Y Llwyfan Cenedlaethol: Naratifau Perfformiadol yn Hanesyddiaeth Cymru
 2. Delweddu'r Genedl: Hanes a Myth
 3. Y Perfformiadol Llafar
 4. Gwlad y Gân?
 5. Y Corff Cymreig: Diwylliant Torfol a Thraddodiadol
 6. Y Corff Cymreig: Dawns a Theatr Gorfforol Gyfoes
 7. Yr Aelwyd: Pensaernïaeth a Chymundod
 8. Yr Aelwyd: Coginio a Mytholeg y Teulu
 9. Adnewyddu Cymundod: Technoleg
 10. Perfformio Hunaniaeth: Twristiaeth a Threftadaeth

Trefn Arfaethedig y Seminarau:

 1. Trafodaeth o syniadau parthed y cyflwyniad grwp (i): adfyfyriad ar y deunydd a drafodwyd yn ystod y modiwl
 2. Trafodaeth o syniadau parthed y cyflwyniad grwp (ii): technegau cyflwyno'r cyflwyniad
 3. Trafodaeth o syniadau parthed y sylwebaeth lafar unigol (i): adfyfyriad ar y deunydd a drafodwyd yn ystod y modiwl
 4. Trafodaeth o syniadau parthed y sylwebaeth lafar unigol (ii): adfyfyriad ar y profiad o baratoi'r cyflwyniad grwp
 5. Trafodaeth o syniadau parthed y sylwebaeth lafar unigol (iii): technegau cyflwyno'r cyflwyniad

Disgrifiad cryno

Nod yr Adran wrth gyflwyno'r modiwl hwn fydd sylwi ar nifer o wahanol agweddau ar ddiwylliant cenedlaethol, traddodiadol a chyfoes yng Nghymru, gan ystyried sut y creir ymdeimlad o hunaniaeth trwy gyfrwng y pethau hynny. Un o ddadleuon amlycaf y modiwl fydd fod i bob un o'r agweddau diwylliannol y dewiswyd eu hastudio elfen berfformiadol gref a digamsyniol; hynny yw, eu bod yn creu a chyflwyno ystyr trwy gyfrwng mathau arbennig o weithredu ymarferol neu eu bod yn creu perthynas neilltuol rhwng grwp o 'berfformwyr' a 'chynulleidfa' o fath arbennig.

Telir sylw arbennig yn y darlithoedd i nifer o ddamcaniaethau gwahanol ynglyn â hunaniaeth a chenedligrwydd yng Nghymru a thu hwnt, ac asesir fel ag y maent wedi'u seilio ar fathau arbennig o naratif hanesyddol a mytholegol ac ar wahanol fathau o weithredu defodol a chymundodol. Wedi hynny, ymhelaethir ynglyn â rhai o'r ffurfiau diwylliannol a chelfyddydol y cyfrifir eu cyfraniad i'r syniad o berfformio diwylliannol yn hollbwysig, gan gynnwys siarad a thraddodiadau llafar, celfyddyd weledol, dawns gyfoes, canu a cherddoriaeth, a diwylliant gwerin.

Fe rydd y seminarau gyfle i'r myfyrwyr drafod syniadau parthed y cyflwyniad grwp a'r sylwebaeth lafar unigol a fydd yn benllanw gwaith y modiwl. Wrth baratoi'r gwaith hwn, disgwylir i'r myfyrwyr adfyfyrio ynglyn â'r deunydd a drafodwyd ar y modiwl ac i ddefnyddio technegau cyflwyno sy'n briodol i'r pwnc neu'r deunydd a drafodir ganddynt.

Sgiliau Modiwl

Problem_solving Er nad asesir y medrau hyn yn uniongyrchol fel rhan o'r modiwl, fe fydd y modiwl hwn yn datblygu gallu'r myfyrwyr i ddatrys problemau wrth iddynt ddyfeisio ffyrdd o sylwebu ar rai o bynciau'r modiwl mewn ffordd ymarferol neu safle-benodol  
Research skills Fe fydd ymchwilio fel unigolion ac fel rhan o dîm cydweithredol yn rhan bwysig o'r modiwl, yn enwedig wrth i'r myfyrwyr baratoi eu haseiniadau ymarferol (y sylwebaeth lafar a'r cyflwyniad grwp).  
Communication Bydd pob elfen o'r modiwl yn hyrwyddo cyfathrebu rhwng y myfyriwr unigol a'i gyd-fyfyrwyr ac â'r staff fydd yn cyflwyno'r deunydd. Bydd aseiniadau¿r modiwl hefyd yn rhoi cryn bwys ar gyfathrebu effeithiol, boed yn ysgrifenedig neu ar lafar  
Improving own Learning and Performance Er y bydd y gwahanol elfennau o'r asesiad ar gyfer y modiwl hwn yn rhoi cyfle a chyfrifoldeb ar y myfyrwyr i geisio gwella'u dysgu a'u perfformiad eu hunain, nid asesir y medrau hyn yn uniongyrchol fel rhan o'r modiwl.  
Team work Fe rydd y cyflwyniad grwp gyfle i'r myfyrwyr feithrin a datblygu'r medrau hynny sy'n angenrheidiol wrth gydweithio fel tîm: dosrannu gwaith, cyd-drafod, hunan-ddisgyblaeth a chyfraniad i gywaith a.y.b.  
Information Technology Ni fydd y medrau hyn yn rhan ganolog o'r modiwl, eithr disgwylir bod gan y myfyrwyr rywfaint o allu wrth brosesu geiriau erbyn y cyfnod hwn yn eu gyrfa golegol, ynghyd â'r gallu i baratoi delweddau pwrpasol ar gyfer cyflwyniad llafar.  
Personal Development and Career planning Ni ddatblygir medrau penodol parthed cynllunio gyrfa yn y modiwl. Fel pob modiwl arall, disgwylir y bydd y modiwl hwn yn cyfrannu at ddatblygiad personol y myfyrwyr, ond ni roddir cyfarwyddyd pendant yn y modiwl hwn ynglyn ag unrhyw faterion yn ymwneud â chofnodi datblygiad personol.  

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Testun A Argymhellwyd
Barthes, Roland (1982) Camera Lucida: Reflections on Photography Cape
Barthes, Roland (1993) Mythologies Vintage
Barthes, Roland (gol. Sontag, Susan) (1982) A Barthes Reader Cape
Blakmore, Susan (1999) The Meme Machine Oxford Univeristy Press
Bremmer, Jan a Roodenburg, Herman (1991) A Cultural History of Gesture: From Antiquity to the Present Day Polity Press
Hawkes, Terence (1973) Shakespeare's Talking Animals Edward Arnold
Hawkes, Terence (1991) Structuralism and Semiotics Routledge
Lord, Peter (2000) Delweddu'r Genedl Gwasg Prifysgol Cymru
Morris, Desmond (1977) Manwatching: a Field Guide to Human Behaviour Cape
Williams, Euryn Ogwen (1998) Byw yng nghanol Chwyldro Llys Eisteddfod Genedlaethol

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 5 FfCChC