Cod y Modiwl AP30820  
Teitl y Modiwl CYNHYRCHIAD YMARFEROL  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Roger Owen  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Guest Practitioner, Miss Margaret P Ames, Ms Charmian C Savill  
Rhagofynion AP10220  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Cyfraniad i'r broses ymarfer a pherfformio 70%
Asesiad Semester Dyddlyfr Ymarfer ac Ymchwil30%
Asesiad Ailsefyll Gan fod hwn yn fodiwl ymarferol a gyflwynir yn ystod ail semeter y drydedd flwyddyn, ni ellir cynnig asesiad atodol llawn i fyfyrwyr sy'n mynnu graddio ar ddiwedd y flwyddyn honno. Rhoddir cyfle i'r myfyrwyr hynny na fedrodd gwblhau'r elfen ymarferol, neu a fethodd y modiwl oherwydd ennill marc isel yn yr elfen ymarferol, i gyflwyno gwaith ysgrifenedig yn seileidig ar y cynhyrchiad gwreiddiol fel asesiad atodol. Os methir yr elfen ysgrifenedig o'r modiwl, rhaid ailgyflwyno'r gwaith hwnnw yn ddiymdroi neu oedi blwyddyn cyn graddio a'i ailgyflwyno yn ystod y cyfnod ailsefyll fis Awst. 

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl hwn, fe ddylai myfyrwyr sy'n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni'r canlynol:

1. amlygu eu gallu i gyfansoddi a defnyddio sgor perfformio, yn seiliedig ar fethodau neilltuol
2. arddangos eu dealltwriaeth o ofynion y broses greadigol, yn unigol ac o fewn grwp, mewn ymarferion ac mewn perfformiadau
3. arddangos eu hymwybyddiaeth o'r berthynas annatod rhwng y broses hyfforddi, ymarfer a pherfformio, o safbwynt eu hymarfer a'u myfyrdod beirniadol ar yr ymarfer hwnnw
4. cyd-weithio a chyfranogi fel perfformwyr o fewn y grwp, gan amlygu galluoedd corfforol a lleisiol datblygiedig fel sy'n gymwys yn ol gofynion y dasg


Nod

Fe fydd y modiwl hwn yn disodli'r modiwl presennol mewn Astudiaethau Theatr, DD31720 Perfformio 2. Bwriad y modiwl hwnnw ers rhai blynyddoedd fu rhoi cyfle i fyfyrwyr Astudiaethau Theatr weithio ar gynhyrchiad a oedd yn seiliedig ar destun (neu destunau) dramataidd ond a oedd, o ran ei ffurf theatraidd derfynol, yn dra gwahanol o ran gweledigaeth a delweddiaeth i'r hyn a geid yn y testun gwreiddiol. Wrth ddatblygu'r radd mewn Astudiaethau Perfformio, fe greodd yr Adran gyfres o fodiwlau sy'n paratoi myfyrwyr yn drylwyr ar gyfer y math hwn o waith ymarferol, ac felly rhesymol yw dileu DD31720 a throsglwyddo'r cynhyrchiad 'amgen' hwn i'r cynllun Astudiaethau Perfformio.

Bydd y modiwl yn roi cyfle i fyfyrwyr arddel a gweithredu'r sgiliau a'r wybodaeth a enillwyd ganddynt yn ystod eu cynllun gradd mewn Astudiaethau Perfformio trwy gymryd rhan mewn cynhyrchiad datblygiedig llawn.
Bydd y cynhyrchiad yn fodd i'r myfyrwyr archwilio'r cysyniad o destun yng ngwaith y perfformiwr ac asesu'r berthynas rhwng testun y ddrama, testun y perfformiwr a thestun y perfformiad

Cynnwys

Cynhyrchiad ymarferol.

Disgrifiad cryno

Yn y modiwl hwn rhoddir y cyfle i'r myfyrwyr ymarfer eu harbenigedd yn y maes perfformio i lefel ddatblygiedig. Canolbwyntir ar waith unigol yn y modiwl hwn, gan roi cyfle iddynt greu sgôr perfformio manwl, a chymeriad cymhleth, yn seiliedig ar fethodau sy'n brioldol i'r testun neu symbyliad neilltuol a ddewisir.

Fe fydd cyfarwyddwr y cynhyrchiad yn gofyn i'r myfyrwyr baratoi yn ofalus yn gorfforol ac emosiynol yn ôl gofynion eu rôl, adfyfyrio a dadansoddi eu gwaith creadigol i safon uchel, ac archwilio a myfyrio ar gorff y perfformiwr fel offeryn cynrychioliadol

Sgiliau Modiwl

Problem_solving Bydd elfen o ddatrys problemau creadigol ymhlyg yn ymdrech y myfyrwyr i greu rôl iddyn nhw eu hunain o fewn y cynhyrchiad gorffenedig.  
Research skills Fe fydd ymchwil personol yn elfen bwysig o waith y myfyrwyr wrth baratoi cymeriad a sgôr perfformiadol ond nid asesir medrau ymchwil y myfyrwyr yn uniongyrchol fel rhan o'r modiwl  
Communication Bydd yr elfen ymarferol a'r elfen ysgrifenedig o'r modiwl yn hyrwyddo sgiliau cyfathrebu. Disgwylir i'r myfyriwr weithio'n ddyfal yn ystod y cyfnod ymarfer i ddatblygu technegau cyfathrebu corfforol a lleisiol a fydd yn briodol i egwyddorion a thechnegau cyflwyno cyffredinol y cynhyrchiad yn ei gyfanrwydd.  
Improving own Learning and Performance Gan mai un cynhyrchiad yn unig a asesir yn y modiwl hwn, ni fydd cyfle i fyfyrwyr wella'u dysgu a'u perfformiad eu hunain. Disgwylir y bydd y myfyrywr, ar sail eu profiad academaidd ac ymarferol blaenorol, eisoes wedi datblygu'u gwaith i lefel uchel erbyn ymgymryd â'r modiwl hwn.  
Team work Fe fydd y modiwl yn rhoi cryn bwyslais ar y modd y mae myfyrwyr yn cydweithio fel rhan o dîm creadigol. Er y bydd pwyslais digamsyniol ar greu sgôr unigol, fe fydd meini prawf asesiad y modiwl hefyd yn pwysleisio gallu a pharodrwydd y nyfyrwyr i ymroi i gydweithio â'u cydfyfyrwyr er lles cyffredinol y cynhyrchiad.  
Personal Development and Career planning Ni fydd gwaith y modiwl yn arwain yn uniogyrchol at ystyriaethau gyrfaol.  

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Testun A Argymhellwyd
Auslander, Philip (1997) From acting to performance - Essays in Modernism and Pstmodernism Routledge
Etchells, Tim (1999) Certain Fragments Routledge
Foreman, Richard a Jordan, Ken (1993) Unbalancing Acts: Foundations for a Theater Theatre Communications Group
Goulish, Matthew (2000) 39 Microlectures: In Proximity of Performance Routledge
Grotowski, Jerzy (2002) Towards a Poor Theatre Routledge
Hodge, Alison (1999) Twentieth Century Actor Training Routledge
Huxley, Michael & Witts, Noel (eds) (2002) The Twentieth Century Performance Reader Routledge
Mitter, Shomit (1992) Systems of Rehearsal; Stanislavsky, Brecht, Grotowski and Peter Brook Routledge
Savran, David (1988) Breaking the Rules: The Wooster Group Theatre Communications Group
Zarrilli, Phillip (2002) Acting (re) Considered: A Theoretical and Practical Guide Routledge

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC