Cod y Modiwl CY35420  
Teitl y Modiwl BARDDONIAETH TRI CHWARTER CANRIF, 1900-79  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Theodore R Chapman  
Semester Semester 1  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   22 Hours.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  70%
Asesiad Semester Traethawd: 3,000 o eiriau  30%
Arholiad Ailsefyll2 Awr  70%
Asesiad Ailsefyll Traethawd30%

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
Trafod yn feirniadol waith prif feirdd y cyfnod dan sylw

Deall y gweithiau hyn yn eu cyd-destun llenyddol a chymdeithasol ehangach

Ystyried, cloriannu a gwerthfawrogi'r gwaith dan sylw gan ddefnyddio ystod o dechnegau beirniadol

Disgrifiad cryno

Cyflwyniad amseryddol bras i brif feirdd a mudiadau llenyddol y cyfnod 1900-79. Bydd yn gosod y beirdd hyn yn eu cyd-destun cymdeithasol a hanesyddol. Y bwriad yw cynnig arolwg o'r cyfnod trwy ganolbwyntio ar feirdd nodedig.

Sgiliau Modiwl

Problem_solving Meithrinnir medrau'r myfyrwyr mewn perthynas ag adnabod ac ymdrin a^ thestunau cymhleth o ran iaith, mynegiant a syniadaeth  
Research skills Disgwylir i fyfyrwyr ymchwilio traethawd sy'n gofyn darllen y tu hwnt i'r testunau a drafodir yn y darlithiau.  
Communication Disgwylir i fyfyrwyr gyfathrebu'n rhugl, yn ysgrifenedig ac ar lafar, gan ddefnyddio Cymraeg graenus a chywir. Neilltuir cyfran o bob darlith i drafod cerdd neu gerddi yn fanylach.  
Improving own Learning and Performance Meithrinnir cyneddfau beirniadol y myfyrwyr mewnn perthynas a^'r testunau a astudir ac a^'u gwaith eu hunain. Anogir myfyrwyr i ddarllen gwaith ei gilydd ac i drafod eu gwaith ysgrifenedig wrth iddo gael ei baratoi.  
Information Technology Anogir myfyrwyr (a'u hyfforddi lle bo hynny'n briodol) i ddefnyddio ffynonellau ar y we er mwyn ategu eu gwaith.  
Application of Number Amherthnasol  
Personal Development and Career planning Bydd y modiwl yn meithrin sgiliau astudio ac ymchwil. Bydd cynnwys y mdiwl yn berthnasol i rai a fydd yn dilyn gyrfa ym myd dysgu, addysg a'r dyniaethau.  
Subject Specific Skills Dealltwriaeth o'r berthynas rhwng hanes meddyliol gwleidyddol a diwylliannol y cyfnod dan sylw a'i gynnyrch barddonol.  

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC