Cod y Modiwl DD10920  
Teitl y Modiwl DADANSODDI CYNHYRCHIAD  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Ms Charmian C Savill  
Semester Semester 2  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Ms Charmian C Savill, Mrs Anwen M Jones, Dr Roger Owen  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   10 x 1 awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   5 x 1 awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Sylwebaeth Lafar mewn grwp (15 mund)20%
Asesiad Semester Sylwebaeth Unigol ysgrifenedig (1,500 o eiriau)30%
Asesiad Semester Sylwebaeth ysgrifenedig Unigol yn cynharu gwahanol gynnhyrchiadau (2,500 o eiriau)50%
Asesiad Ailsefyll Os methir y modiwl oherwydd methiant i gyflwyno unrhyw elfen unigol or asesiad, neu oherwydd marc isel mewn unrhyw elfen unigol or asesiad, rhaid ail-gyflwnor gwaith hwnnw. Os bydd mwy nag un elfen wedii methu, rhiad ail-gyflwynor holl elfennau a fethwyd. 

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyrwyr sy'n cyrraedd safon gyffredin fedru:

 1. arddangos eu dealltwriaeth o adeiladwaith y cynhyrchiad o safbwynt celfyddydol, technegol a chymdeithasol
 2. arddangos gallu i ddadelfenu'r cynhyrchiad, gan amlygu eu dealltwriaeth ohono fel ffenomen gyfansawdd, aml-gyfrwng
 3. arddangos eu gallu i drafod y berthynas rhwng testun dramataidd a chynhyrchiad theatraidd, a'r cyfryw brosesau sydd ynghlwm wrth drosgwlyddo drama ysgrifenedig i'r llwyfan byw
 4. llunio asesiad effeithiol o'u hymateb fel aelodau o'r gynulleidfa trwy gyflwyno adolygiadau ar ffurf sylwebaeth lafar ac ysgrifenedig, yn unigol ac mewn grwp.

Disgrifiad cryno

Yn y modiwl hwn bydd y myfyrwyr yn archwilio'r cynhyrchiad fel digwyddiad cyfansawdd, gan sylwi ar yr elfennau hynny sy'n dod at ei gilydd i greu argraff arbennig ym meddwl a dychymyg y gynulleidfa. Disgwylir i'r myfyrwyr fynychu nifer o berfformiadau theatraidd rhagbenodedig, ac i feithrin y gallu i sylwi'n fanwl ar ddatblygiad pob cynhyrchiad yn unigol o safbwynt ei adeiledd storiol a'i effeithiau technegol.

Yn y darlithoedd, rhoddir cyflwyniad cyffredinol i'r myfyrwyr ynglyn a'r gwahanol elfennau sydd yn gyfrifol am roi ystyr i gynhyrchiad theatraidd. Sonir am rol y dramodydd, yr actor, y cyfarwyddwr, cynllunydd y set, cynllunwyr sain, goleuo a gwisg, rheolwr y cynhyrchiad a'r rheolwr llwyfan, ac yn y blaen. Fe fydd y darlithoedd hefyd yn gyfle i'r darlithydd gynnig cyflwyniad penodol i'r cynyrchiadau hynny y dewisir eu trin fel testunau gosod, ac i amlinellu technegau defnyddiol ar gyfer dadansoddi'r cyfryw gynyrchiadau.   

Yn y seminarau, rhoddir cyfle i'r myfyrwyr leisio'u hymateb i'r cynyrchiadau a welwyd ganddynt ac i gymharu'r ymateb hwnnw a sylwadau eu cyd-fyfyrwyr a'r darlithydd. Fe fydd y sesiynau hyn yn baratoad allweddol bwysig ar gyfer aseinadau'r modiwl.

Cynnwys

Trefn Arfaethedig y Darlithoedd

Yn ogystal a chynnig cyflwyniad i'r cynyrchiadau penodol y bydd y myfyrwyr yn ymweld a hwy, bydd y darlithoedd yn gyfle i amlinellu gwahanol swyddogaethau'r gweithwyr yn y theatr:

 1. Y Theatr: safle a sefydliad
 2. Y Dramodydd
 3. Y Cyfarwyddwr
 4. Yr Actor
 5. Cynllunio Goleuo
 6. Cynllunio Sain
 7. Cynllunio Set
 8. Rheoli Llwyfan
 9. Rheoli'r Cynhyrchiad
 10. Y Beirniad

Disgwylir i fyfyrwyr fynychu nifer o gynhyrchiadau yn ystod y modiwl hwn (manylion i ddilyn). Bydd cymorth ariannol - hyd at 50% o gost y tocyn - i fyfyrwyr fydd yn mynychu'r perfformiadau.

Sgiliau Modiwl

Problem_solving Ni fydd y modiwl hwn yn rhoi pwys arbennig ar ddatrys problemau fel y cyfryw, ond fe fydd yn siarsio¿r myfyrwyr i ddatblygu dulliau dadansoddiadol a fydd yn eu galluogi i ddadelfennu cynhyrchiad theatraidd.  
Research skills Gofynnir i¿r myfyrwyr gyflawni rhywfaint o ymchwil personol wrth iddynt ddarganfod mwy am gefndir a chyd-destun y cynyrchiadau gosod, ond ni fydd y modiwl hwn yn rhoi pwys arbennig ar ddatblygu medrau ymchwil fel y cyfryw.  
Communication Bydd pob elfen o¿r modiwl yn hyrwyddo cyfathrebu rhwng y myfyriwr unigol a¿i gyd-fyfyrwyr ac â¿r staff fydd yn cyflwyno¿r deunydd. Bydd aseiniadau¿r modiwl hefyd yn rhoi cryn bwys ar gyfathrebu effeithiol, boed yn unigol neu mewn gr¿p.  
Improving own Learning and Performance Fe fydd y gwahanol elfennau o¿r asesiad ar gyfer y modiwl hwn yn rhoi cyfle a chyfrifoldeb ar y myfyrwyr i geisio gwella'u dysgu a'u perfformiad eu hunain. Trefnwyd elfennau¿r asesiad fel ag i alluogi¿r myfyrwyr i fanteisio ar y broses o gyflwyno deunydd mewn gr¿p wrth iddynt baratoi eu gwaith unigol eu hunain tua diwedd y modiwl.  
Team work Fe rydd yr elfen o asesu cyflwyniad gr¿p gyfle i¿r myfyrwyr feithrin a datblygu¿r medrau hynny sy¿n angenrheidiol wrth gydweithio fel tîm: dosrannu gwaith, cyd-drafod, hunan-ddisgyblaeth a chyfraniad i gywaith a.y.b.  
Information Technology Ni fydd y medrau hyn yn rhan ganolog o¿r modiwl, eithr disgwylir y bydd y myfyrwyr yn datblygu rhywfaint o allu wrth brosesu geiriau wrth gyflwyno aseiniadau ysgrifenedig, a galluoedd i baratoi delweddau pwrpasol ar gyfer cyflwyniad llafar  
Personal Development and Career planning Ni ddatblygir medrau penodol parthed cynllunio gyrfa yn y modiwl. Fel pob modiwl arall, disgwylir y bydd y modiwl hwn yn cyfrannu at ddatblygiad personol y myfyrwyr, ond ni roddir cyfarwyddyd pendant yn y modiwl hwn yngl¿n ag unrhyw faterion yn ymwneud â chofnodi datblygiad personol.  
Subject Specific Skills Ni ddatblygir medrau penodol parthed cynllunio gyrfa yn y modiwl. Fel pob modiwl arall, disgwylir y bydd y modiwl hwn yn cyfrannu at ddatblygiad personol y myfyrwyr, ond ni roddir cyfarwyddyd pendant yn y modiwl hwn yngl¿n ag unrhyw faterion yn ymwneud â chofnodi datblygiad personol.  

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Testun A Argymhellwyd
Blau, Herbert (1992) To All Appearances: Ideology and Performance Routledge
Hilton, Julian (1988) Performance Macmillan
Pavis, Patrice (1982) Languages of the Stage PAJ Publications
Wiles, Timothy J (1980) The Theatre Event: Modern Theories of Performance University of Chicago Press
** Argymhellir - Cefndir
Beckerman, Bernard (1990) Theatrical Presentation Routledge
Bennett, Susan (1990) Theatre Audiences Routledge
Esslin, Martin (1987) The Field of Drama Methuen
Hilton, Julian (ed.) (1993) New Directions in Theatre Macmillan

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC