Cod y Modiwl GW30040  
Teitl y Modiwl DULLIAU YMCHWIL + TRAETHAWD ESTYNEDIG  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Marie Breen Smyth  
Semester Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   4  
  Seminarau / Tiwtorialau   Semester 1: rhaid i fyfyrwyr weld eu cynghorwyr traethawd hir yn ystod eu horiau swyddfa neu gysylltu a hwy trwy e-bost er mwyn penderfynu ar y pwnc a thrafod y cynllun  

Canlyniadau dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyrwyr fedru:

1. Adnabod ac arddangos gwybodaeth o nifer o ddulliau a thechnegau ymchwil perthnasol wrth drefnu eu hymchwil.

2. Dangos sgiliau cyfeirio a llyfryddiaeth.

3. Llunio cwestiwn ymchwil addas ar gyfer ymholiad ymchwil annibynnol

4. Dadansoddi a gwerthuso'n feirniadol ysgolheictod yn y maes a ddewiswyd

5. Strwythuro dadl mewn dull cydlynol ac argyhoeddiadol yn dangos ystod eang o wybodaeth gywir a dealltwriaeth o faterion allweddol

6. Ysgrifennu traethawd hir yn unol a'r anghenion o ran cynnwys a ffurf.

Disgrifiad cryno

Bydd y modiwl yn rhoi cyfle i fyfyrwyr arddangos gwybodaeth sylweddol yn y pwnc a ddewiswyd. Mae'n galluogi myfyrwyr i ddatblygu'r sgiliau angenrheidiol i ysgrifennu traethawd hir. Mae'r modiwl yn cynnig gwybodaeth gyffredinol ynglyn a dulliau ymchwil, methodolegau a fframweithiau damcaniaethol sy'n galluogi myfyrwyr i ymchwilio'n annibynnol.

Nod

Mae'r modiwl hwn yn cynnig cyfle i fyfyrwyr yn eu blwyddyn olaf astudio pwnc penodol yn ymwneud a'u cynllun gradd mewn mwy o fanylder. Rhydd i fyfyrwyr wybodaeth am ddulliau ymchwil a'r sgiliau ymchwil a chyflwyno sylfaenol sydd eu hangen er mwyn cwblhau'r traethawd hir. Mae hefyd yn caniatau i fyfyrwyr arddangos ychydig o'u syniadau personol, y gallu i weithio'n annibynnol a'r gallu i lunio dadl gydlynol dros destun gweddol hir.

Cynnwys

Amodol
1. Cyflwyniad cyffredinol i ysgrifennu traethawd hir
2. Sut i ffurfio cwestiwn a phwysigrwydd dadl
3. Sgiliau cyfeirio a llyfryddiaeth
4. Adolygiad o lenyddiaeth a sgiliau datblygu meddwl beirniadol

Sgiliau Modiwl

Problem_solving Un o amcanion canolog y modiwl fydd gwaith traethawd hir annibynnol a datrys problemau; bydd cyflwyno gwaith ysgrifenedig yn gofyn i'r myfyriwr ddatblygu sgiliau ymchwil annibynnol yn ogystal a datrys problemau. Datblygir ac asesir gallu'r myfyriwr i ddatrys problemau trwy ofyn iddynt: ystyried gwahanol agweddau a barn; trefnu data ac amcangyfrif ateb i broblem; ystyried achosion eithafol, trafod yn rhesymegol; llunio modelau damcaniaethol; ystyried achosion tebyg; edrych am batrymau; rhannu materion yn broblemau llai.  
Research skills Bydd cyflwyno dau waith ysgrifenedig (cynllun ymchwil a llyfryddiaeth a thraethawd hir) yn adlewyrchu sgiliau ymchwil annibynnol y myfyriwr. Bydd yr angen i leoli adnoddau ymchwil priodol a chofnodi'r canlyniadau hefyd yn hybu sgiliau ymchwil.  
Communication Bydd myfyrwyr yn dysgu sut i gyflwyno eu syniadau ar lafar ac yn ysgrifenedig a sut i fynegi eu hunain yn gadarn. Byddant yn deall pwysigrwydd gwybodaeth a chyfathrebu clir a sut i ddefnyddio'r sgiliau hyn. Byddant yn gwybod sut i ddefnyddio'r nifer o ffynonellau gwybodaeth sydd ar gael a sut i ddefnyddio'r ffurf addas o gyfathrebu yn y ffordd orau. Byddant yn dysgu bod yn eglur ac yn uniongyrchol ac yn gadarn yngl'n a nodau ac amcanion. Byddant yn dysgu ystyried yr hyn sy'n berthnasol i bwnc, ffocws ac amcanion eu dadl neu drafodaeth. Anogir myfyrwyr i gwestiynu'r gwaith ysgolheigaidd sydd yn bodoli ym maes penodol yr ymchwil ac i asesu unrhyw 'fylchau' yn y maes a sut y gellid llanw'r 'bylchau' hyn. Disgwylir i fyfyrwyr gyflwyno eu gwaith wedi'i gwblhau ar brosesydd geiriau a dylai cyflwyniad y gwaith ddangos mynegiant effeithiol o syniadau a defnydd da o sgiliau iaith er mwyn sicrhau eglurder, cysondeb a chyfathrebu effeithiol.  
Improving own Learning and Performance Mae'r modiwl yn ceisio hybu hunanreolaeth o fewn cyd-destun adborth gan y cynghorydd penodol neu waith cwrs cynnar er mwyn gwella a ffocysu'r gwaith. Disgwylir i fyfyrwyr wella eu perfformiad addysgol eu hunain trwy wneud gwaith ymchwil annibynnol a chymell eu hunain i chwilio am ffynonellau, paratoi rhestrau darllen a phenderfynu (gydag arweiniad) gyfeiriad eu gwaith ysgrifenedig. Bydd yr angen i gyflwyno dau ddarn o waith asesedig ar amser yn canolbwyntio sylw'r myfyrwyr ar yr angen i reoli amser a'r adnoddau sydd ar gael yn y ffordd orau.  
Team work Bydd y Ffair Traethawd Hir (Semester 1) a'r Fforwm (Semester 2) yn cynnwys trafodaeth mewn gr'p bychan lle bydd rhaid i fyfyrwyr, o dan arweiniad eu cynghorwyr, drafod fel gr'p y materion creiddiol sy'n gysylltiedig a maes yr astudiaeth a derbyn gwerthusiad gan gyd-fyfyrwyr a staff. Bydd y trafodaethau gr'p yma'n rhan hollbwysig o'r modiwl.  
Information Technology Disgwylir i fyfyrwyr gwblhau eu gwaith ar brosesydd geiriau. Anogir myfyrwyr hefyd i chwilio am ffynonellau gwybodaeth ar y we a thrwy gyfrwng ffynonellau gwybodaeth electronig (megis BIDS ac OCLC).  
Application of Number Ddim yn berthnasol  
Personal Development and Career planning Mae'r trafodaethau yn arbennig yn gymorth i ddatblygu sgiliau llafar a chyflwyno'r myfyrwyr. Bydd dysgu am y broses o gynllunio a chwblhau gwaith ymchwil, llunio fframwaith y prosiectau, hogi a datblygu'r prosiectau a'u cwblhau, i gyd yn cyfrannu tuag at eu portffolio o sgiliau trosglwyddadwy.  
Subject Specific Skills Caiff myfyrwyr y cyfle i ddatblygu, ymarfer a phrofi ystod eang o sgiliau sy'n benodol i'r pwnc i'w helpu i ddeall, cysyniadoli a gwerthuso enghreifftiau a syniadau o'r modiwlau a astudiwyd eisoes, yn ogystal a datblygu gwell dealltwriaeth o'r pwnc dan sylw. Mae'r sgiliau pwnc penodol yma'n cynnwys: - Casglu a deall ystod eang o ddata yn ymwneud a'r cwestiwn ymchwil dan sylw - Y gallu i feirniadu a gwerthuso persbectifau gwahanol - Arddangos technegau ymchwil pwnc penodol - Cymhwyso ystod o fethodolegau i broblemau gwleidyddol cymhleth - Llunio dealltwriaeth a gwerthfawrogiad personol o'r pwnc dan sylw.  

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC