Cod y Modiwl GW32420  
Teitl y Modiwl SYNIADAETH WLEIDYDDOL YN YR UGAINFED GANRIF  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Professor Howard L Williams  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Manylion y cyrsiau Seminarau / Tiwtorialau   24 Hours. Seminarau (8 x 3 awr) (yn Gymraeg)  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Traethodau: 4,500 o eiriau  80%
Asesiad Semester Traethodau: amlinelliad 1,000 o eiriau  20%
Arholiad Ailsefyll Os bydd y Gyfadran yn rhoi cymeradwyaeth, caiff myfyrwyr ailsefyll y modiwl hwn. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch a Gweinyddwr Academaidd yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol. 

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
Meithrin dealltwriaeth eglur o brif syniadau'r ddau feddyliwr a'u perthnasedd i gymdeithas gyfoes. Dylid mynegi'r ddealltwriaeth hon trwy afael sicr ar y cysyniadau canlynol: cysyniadau Rawls o gydraddoldeb, rhyddid a chyfiawnder dosbarthol; cysyniadau Habermas o'r sffer gyhoeddus, democratiaeth, gwladgarwch cyfansoddiadol a hunaniaeth ol-genedlaethol.


Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl hwn yn archwilio'r fanwl brif weithiau ysgrifenedig John Rawls a Juergen Habermas mewn theori gymdeithasol a gwleidyddol. Rhoddir sylw arbennig i'r hyn sy'n wahanol ac i'r hyn sy'r debyg yn eu syniadaeth. Rhoddir y cyfle i fyfyrwyr edrych hefyd ar ddatblygiad syniadau'r ddau athronydd dros amser.

Nod

Cyflwyno syniadaeth dau o'r meddylwyr diweddar mwyaf dylanwadol : Hannah Arendt and Carl Schmitt

Cynnwys

Habermas ac Ysgol Frankfurt (1)
Habermas a Gwleidyddiaeth yr Almaen (2)

Cysyniad Habermas o'r sffer gyhoeddus (1)
Y syniad o foeseg disgwrs (1)
A Theory of Justice Rawls - egwyddor gwahaniaeth a llen anwybodaeth (2)
Rhyddfrydiaeth Wleidyddol a gwleidyddiaeth yr Unol Daleithiau (2)
`Cyfraith pobloedd' - cyfiawnder rhyngwladol (10)
Cymharu Rawls a Habermas - adolygu a chasgliad (1)

Sgiliau trosglwyddadwy

Bydd y modiwl hwn yn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau llafar, deallusol a chyfathrebu. Yn y darlithoedd rhoddir pwyslais ar ddeall, dilyn y ddadl a'i chrynhoi yn gryno. Yn y seminarau rhoddir pwyslais ar ddatblygu dadleuon clir, argyhoeddiadol a darbwyllol. Mae'r seminarau yn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr ddangos eu gallu i ymresymu ac i roi barn annibynnol. Bydd ysgrifennu traethodau yn annog myfyrwyr i wneud gwaith ymchwil ar eu liwt eu hunain ac i ddatblygu eu sgiliau cyflwyno Technoleg Gwybodaeth. Bydd yr arholiad yn rhoi prawf ar gofio gwybodaeth, ar ddeall ac ar sgiliau dadansoddi'r myfyrwyr dan amodau amser cyfyngedig.

10 Credydau ECTS

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Testun A Argymhellwyd
J Rawls Theory of Justice
K Baynes The Normative Grounds of Social Criticism

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC