Cod y Modiwl GW38020  
Teitl y Modiwl ATHRONIAETH WLEIDYDDOL A MODERNIAETH  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Professor Howard L Williams  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   11 Hours. (11 x 1 awr)  
  Seminarau / Tiwtorialau   11 Hours. (11 x 1 awr)  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  60%
Asesiad Semester Traethawd o 3000 o eiriau  40%
Arholiad Ailsefyll Os bydd y Gyfadran yn rhoi cymeradwyaeth, caiff myfyrwyr ailsefyll y modiwl hwn. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch a Gweinyddwr Academaidd yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol. 

Canlyniadau dysgu

Nodau'r modiwl hwn yw:

- meithrin mewn myfyrwyr ddealltwriaeth o gryfderau a gwendidau dadleuon y meddylwyr hyn
- annog myfyrwyr i gloriannu'n feirniadol eu safbwyntiau eu hunain am wleidyddiaeth yng ngoleuni syniadau'r damcaniaethwyr pwysig hyn


Disgrifiad cryno

Parhad ac astudiaeth o'r materion a gyflwynwyd yn "Damcaniaeth Wleidyddol Fodern". Bydd y cwrs yn edrych yn arbennig ar yr Oleuedigaeth a'r syniad o foderniaeth.

Nod

Amcanion y modiwl hwn yw astudio ymhellach brif destunau syniadaeth wleidyddol fodern ddiweddar trwy ystyried yn fanwl brif weithiau gwleidyddol Marx, Hegel, Nietzsche, Lenin a Gramsci, gan ddatblygu ymwybyddiaeth o gymhlethdodau a phroblemau moderniaeth.

Cynnwys

Fe fydd y cwrs yn trafod y syniad o'r gymdeithas ddinesig yng waith Kant, Hegel, Marx a Gramsci. Trafodir yr amgyffrediad o foderniaeth yn arbennig yn Hegel a Nietzsche. Edrychir ar y cysylltiad rhwng moderniaeth a chyfalafiaeth yng ngwaith Marx a Lenin. Olrheinir dealltwriaeth feirniadol o'r themau hyn.

Sgiliau trosglwyddadwy

Ceir cyfle yn y cwrs hwn i ddablygu galluoedd meddyliol, llafar a chymdeithasol. Yn y darlithoedd rhoddir pwyslais ar ddeall, dilyn y trywydd cywir a chrynhoi syniadau. Gellir gwneud hyn trwy gymrydd nodiadau addas. Yn y seminarau rhoddir pwyslais yn arbennig ar ddatblygu dadleuon clir a rhesymol. Ceir y cyfle yn y seminarau hefyd i ddangos annibyniaeth barn a phwyso a mesur aeddfed. Ceisir yn olaf i ddysgu sgiliau cyfathrebu a chymdeithasol yn y seminarau

10 Credydau ECTS

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Testun A Argymhellwyd
H Williams/D Sullivan/G Matthews Francis Fukuyama and The End of History
Immanuel Kant (1999) What is Enlightenment in Kant's Practical Philosophy Cambridge University Press
Selected Works in One Volume - Karl Marx and Friedrich Engels - Lawrence and Wishart Karl Marx 1818-1883.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC