Cod y Modiwl HC11420  
Teitl y Modiwl CYMRU YN OES Y CHWYLDRO, 1773-1850  
Blwyddyn Academaidd 2006/2007  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Paul B O'Leary  
Semester Semester 1  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   18 darlith 50 munud  
  Seminarau / Tiwtorialau   5 seminar 50 munud a dosbarthiadau tiwtorial unigol  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr 1 ARHOLIAD 2 AWR  70%
Asesiad Semester 1 TRAETHAWD 2,500 O EIRIAU  30%
Asesiad Ailsefyll2 Awr ARHOLIAD CAEËDIG 2 AWR A GWAITH YSGRIFENEDIG SYDD AR GOLL  100%

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
Dangos ymwybyddiaeth o'r deunydd darllen a'r trafodaethau ym maes hanes Cymru yn perthyn i'r cyfnod o ddiwedd y ddeunawfed ganrif hyd at ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Myfyrio ar a dadansoddi'n feirniadol ffynonellau gwreiddiol a modern.

Casglu a dadansoddi tystiolaeth hanesyddol a chyflwyno dadleuon llafar ac ysgrifenedig.

Gweithio'n annibynnol ac mewn tîm.

Cynhyrchu gwaith mewn modd proffesiynol a datblygu sgiliau addas at astudio hanes.

Disgrifiad cryno

Nod yr astudiaeth hon ar Gymru yn oes y chwyldroadau ar ddiwedd y ddeunawfed ganrif yw cynnig rhagarweiniad i rai o brif themâu hanes Cymru mewn cyfnod o newid economaidd, diwylliannol a gwleidyddol prysur. Dadansoddir strwythur grym yn y gymdeithas ynghyd â'r ymateb yng Nghymru i'r chwyldro diwydiannol, y chwyldro yn America a'r chwyldro yn Ffrainc. Yn ogystal, trafodir effaith y Rhyfeloedd Napoleonaidd ar Gymru a'r mudiadau radicalaidd a ddatblygodd yn ei sgil.

Cynnwys

Darlithoedd:
1. Rhagarweiniad - Oes y Chwyldro
2. Beth yw Chwyldro?
3. Grym ac Awdurdod yng Nghymru'r Ddeunawfed Ganrif
4. Y Chwyldro Diwydiannol
5. Canlyniadau Cymdeithasol y Chwyldro Diwydiannol
6. Cymru a'r Chwyldro yn America (i)
7. Cymru a'r Chwyldro yn America (ii)
8. Cymru a'r Chwyldro yn Ffrainc (i)
9. Cymru a'r Chwyldro yn Ffrainc (ii)
10. Rhyfel a'r Gymru Deyrngar, 1793-1815
11. Rhyfel a Therfysgoedd Yd, 1793-1801
12. Protest Wedi'r Rhyfel: Y Ceffyl Pren a'r Tarw Scotch
13. Gwrthryfel Merthyr a'r Argyfwng Diwygio, 1830-31
14. Siartaeth a Gwrthryfel Casnewydd, 1839
15. Siartaeth yn y 1840au
16. Terfysgoedd Beca, 1839-44
17. Brad y Llyfrau Gleision
18. Diweddglo: Cymru yng Nghanol y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg

Seminarau:
Tirfeddianwyr ac awdurdod
Cymru a'r Iwerydd
Y Rhyfeloedd Napoleonaidd
Siartaeth
Rebeca

Nod

Bydd y modiwl hwn yn ychwanegu at ystod y modiwlau dewis ar gael i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf yn yr Adran. Cyflwynir myfyrwyr yn arbennig at themâu pwysig yn hanes Cymru ar ddiwedd y ddeunawfed ganrif a hanner cyntaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg, fel sylfaen ar gyfer astudiaethau pellach yn Rhan II.

Sgiliau Modiwl

Problem_solving Nodi problemau ynghyd â ffactorau a allai effeithio ar atebion posib; datblygu meddylfryd creadigol tuag at ddatrys problemau; gwerthuso manteision ac anfanteision atebion posib.  
Research skills Deall ystod o ddulliau ymchwil; cynllunio a chyflawni ymchwil; cynhyrchu adroddiadau academaidd addas.  
Communication Darllen o fewn cyd-destunau gwahanol ac at ddibenion gwahanol; gwrando'n effeithiol; ysgrifennu ar gyfer dibenion a chynulleidfaoedd gwahanol  
Improving own Learning and Performance Dangos ymwybyddiaeth o ddulliau dysgu, hoffterau ac anghenion personol, a'r rhwystrau rhag dysgu; cynllunio a gweithredu strategaethau dysgu a hunanreolaeth realistig; creu cynllun gweithredu personol a fydd yn cynnwys targedau tymor byr a thymor hir; arolygu cynnydd, gan adolygu'r cynllun gweithredu fel bo¿n briodol, i wella perfformiad cyffredinol.  
Team work Deall y cysyniad o ddeinameg grwp; cyfrannu at osod targedau grwp; cyfrannu'n effeithiol at gynllunio a chymryd rhan weithredol mewn gweithgareddau grwp; ymarfer medrau trin a thrafod, a medrau perswâd; gwerthuso gweithgareddau grwp a chyfraniad  
Information Technology Defnyddio ystod o becynnau meddalwedd; cyflwyno gwybodaeth a data; defnyddio'r rhyngrwyd yn addas  
Personal Development and Career planning Datblygu ymwybyddiaeth o sgiliau a rhinweddau personol mewn perthynas â chynnydd; cynllunio a pharatoi ar gyfer y dyfodol.  

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Testun A Argymhellwyd
Davies, John (1993.) A history of Wales /John Davies. Allen Lane, The Penguin Press 0713990988
Herbert, Trevor and Jones, Gareth Elwyn (1988) The Remaking of Wales in the Eighteenth Century University of Wales Press 0708310133
Jenkins, Philip (1992) A History of Modern Wales 1536-1990 London : Longman 0582489245
Jones, David J.V. (1973) Before Rebecca: Popular Protest in Wales, 1793-1834 London : Allen Lane 0713904623
Jones, David J.V. (1989) Rebecca and her Daughters: A Study of Rural Society, crime and Protest Oxford : Clarendon 0198200994
Morgan, Prys. (1981.) The Eighteenth Century renaissance /Prys Morgan. Christopher Davies
Williams, Gwyn A. (1980) The Search for Beulah Land: the Welsh and the Atlantic Revolution London : Croom Helm 0709901763
Williams, Gwyn A. (1985 (various p) When was Wales? :a history of the Welsh /Gwyn A. Williams. Penguin 0140136436

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC