Cod y Modiwl CY35420  
Teitl y Modiwl BARDDONIAETH TRI CHWARTER CANRIF, 1900-79  
Blwyddyn Academaidd 2007/2008  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Theodore R Chapman  
Semester Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod  
Blwyddyn nesaf y cynigir N/A  
Semester nesaf y cynigir N/A  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   22 Hours.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  70%
Asesiad Semester Traethawd: 3,000 o eiriau  30%
Arholiad Ailsefyll2 Awr  70%
Asesiad Ailsefyll Traethawd30%

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
Trafod yn feirniadol waith prif feirdd y cyfnod dan sylw

Deall y gweithiau hyn yn eu cyd-destun llenyddol a chymdeithasol ehangach

Ystyried, cloriannu a gwerthfawrogi'r gwaith dan sylw gan ddefnyddio ystod o dechnegau beirniadol

Disgrifiad cryno

Cyflwyniad amseryddol bras i brif feirdd a mudiadau llenyddol y cyfnod 1900-79. Bydd yn gosod y beirdd hyn yn eu cyd-destun cymdeithasol a hanesyddol. Y bwriad yw cynnig arolwg o'r cyfnod trwy ganolbwyntio ar feirdd nodedig.

Sgiliau Modiwl

Datrys Problemau Meithrinnir medrau'r myfyrwyr mewn perthynas ag adnabod ac ymdrin a^ thestunau cymhleth o ran iaith, mynegiant a syniadaeth  
Sgiliau ymchwil Disgwylir i fyfyrwyr ymchwilio traethawd sy'n gofyn darllen y tu hwnt i'r testunau a drafodir yn y darlithiau.  
Cyfathrebu Disgwylir i fyfyrwyr gyfathrebu'n rhugl, yn ysgrifenedig ac ar lafar, gan ddefnyddio Cymraeg graenus a chywir. Neilltuir cyfran o bob darlith i drafod cerdd neu gerddi yn fanylach.  
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Meithrinnir cyneddfau beirniadol y myfyrwyr mewnn perthynas a^'r testunau a astudir ac a^'u gwaith eu hunain. Anogir myfyrwyr i ddarllen gwaith ei gilydd ac i drafod eu gwaith ysgrifenedig wrth iddo gael ei baratoi.  
Technoleg Gwybodaeth Anogir myfyrwyr (a'u hyfforddi lle bo hynny'n briodol) i ddefnyddio ffynonellau ar y we er mwyn ategu eu gwaith.  
Rhifedd Amherthnasol  
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Bydd y modiwl yn meithrin sgiliau astudio ac ymchwil. Bydd cynnwys y mdiwl yn berthnasol i rai a fydd yn dilyn gyrfa ym myd dysgu, addysg a'r dyniaethau.  
Sgiliau pwnc penodol Dealltwriaeth o'r berthynas rhwng hanes meddyliol gwleidyddol a diwylliannol y cyfnod dan sylw a'i gynnyrch barddonol.  

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC