Cod y Modiwl DD21610  
Teitl y Modiwl ASTUDIAETHAU YMARFEROL MEWN ACTIO: REALAITH SEICOLEGOL  
Blwyddyn Academaidd 2007/2008  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Ms Charmian C Savill  
Semester Semester 1  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Dr Roger Owen  
Rhagofynion Rhaid cwblhau Drama/Astudiaethau Theatr Rhan 1 yn llwyddiannus  
Manylion y cyrsiau Sesiwn Ymarferol   Dosbarthiadau ymarferol 1 x 3 awr yr wythnos  

Disgrifiad cryno

Cyflwyniad i egwyddorion actio effeithiol, wedi'u seilio ar yr ymdriniaeth systemaidd o grefft actio a hyrwyddwyd gan Constantin Stanislavski.

Nod

I brofi gwerth a pherthnasedd egwyddorion actio realaidd seicolegol o fewn ' labordy' amgylchfyd yr ystafell ymarfer, o dan arweiniad a chyfeiriant tiwtor y modiwl
I gyflwyno canlyniad yr archwiliad hwn mewn arholiad ymarferol
I ffurfio techneg seicoloegol unigol ar gyfer ymarfer a pherfformio
I gadw cofnod dadansoddiadol o'r gwaith a gyflawnwyd ar ffurf Llawlyfr

Cynnwys

Sesiynau Ymarferol:

1. Y Cyflwr Creadigol
2. Cof y Cyhyrau
3. Tempo-Rhythm
4. Unedau a Nodau
5. Dadansoddi Testun
6. Trefnu Golygfa
7. Yr Is-Destun a'r Is-Ymwybod
8. Dilyniant Emosiynol
9. Arholiad Ymarferol

Sgiliau Modiwl

Datrys Problemau Fe fydd y modiwl yn cymell myfyrwyr i ddatrys problemau creadigol, gan ganfod allbynau a chanlyniadau i'w gweithredu, ynghyd a'r strategaethau priodol ar gyfer cyrraedd nodau a benir ganddynt hwy eu hunain.  
Sgiliau ymchwil Fe fydd angen i'r myfyrwyr ddatblygu ystod eang o sgiliau ymchwil wrth baratoi eu gwaith asesiedig e.e. ymchwilio i gefndir bywgraffiadol a gweithiau cyd-destunol gan awduron, archwilio a dadansoddi cyd-destun eu gweledigaeth yn y ddrama osod, cymharu methodoleg ymarfer a.y.b. Er bod y sgiliau hyn yn bwysig i lwyddiant y myfyrwyr, nid asesir hwy'n ffurfiol fel rhan o'r modiwl.  
Cyfathrebu Fe ddatblygir ac asesir gallu'r myfyrwyr i wyntyllu, datblygu a chyflwyno eu syniadau eu hunain trwy gydol y modiwl.  
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Mae hun-asesu a gwerthuso cyrhaeddiad yn gynhenid bwysig i'r astudiaeth theoretig ac ymarferol hon o grefft actio. Gesyd y modiwl bwyslais ar ddatblygiad, cynnydd a chyrhaeddiad y myfyrwyr yn y sesiynau dysgu ac fe roddir adborth iddynt yn gyson wrth ymgymryd a gwaith dosbarth ac aseinidau.  
Gwaith Tim Fe drafodir agweddau weithio fel tim yn ystod y modiwl, ac mae disgyblaeth a chydweithio creadigol yn allweddol bwysig i lwyddiant y sesiynau dysgu. Nid asesir gwaith tim yn neilltuol fel rhan o'r modiwl, fodd bynnag.  
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Mae'r modiwl yn annog myfyrwyr i ddechrau datblygu sgiliau a fydd yn bwysig wrth geisio am swyddi o fewn y diwydiant theatr/perfformio.  
Sgiliau pwnc penodol Mae ystyriaeth fanwl o grefft a disgyblaeth actio a pherfformio yn ganolog i ddarpariaeth Ddrama'r Adran, ac yn hwyluso sawl agwedd arall ar astudiaethau'r myfyrwyr.  

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Testun A Argymhellwyd
Chekhov, Michael (1991) On the Technique of Acting New York: Harper Collins
Gordon, Mel (1987) The Stanislavsky Technique: Russia Applause Theatre Books
Harrap, John (1992) Acting Routledge
Merlin, Bella (2003) Konstantin Stanislavsky Routledge
Merlin, Bella (2007) The Complete Stanislavsky Toolkit Nick Hern Books
Stanislavsky, Constantine (1980) An Actor Prepares Methuen
Stanislavsky, Constantine (1983) Building a Character
Stanislavsky, Constantine (1983) Creating a Role Methuen

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 5 FfCChC