Cod y Modiwl DD33830  
Teitl y Modiwl YMARFER CYNHYRCHU 1  
Blwyddyn Academaidd 2007/2008  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Roger Owen  
Semester Semester 2  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Arholiad Llafar  20%
Asesiad Semester Cymhwyso'r egwyddorion a'r sgiliau a ddysgwyd yn ystod y broses ymarfer wrth gyflawni'r gwaith cyhoeddus terfynol  40%
Asesiad Semester Y Broses Ymarfer Dangos datblygiad a chynnydd y myfyriwr yn ystod y broses baratoi ac ymarfer  40%

Canlyniadau dysgu

Erbyn cwblhau'r modiwl hwn, fe ddylai myfyrwyr sy'n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni'r canlynol:
1. Cymhwyso, datblygu ac ymestyn y sgiliau a gyflwynwyd yn y modiwlau paratoadol Lefel 2 yn Semester 1 o fewn amgylchfyd ymarferol llawn a thrwyadl;
2. Dysgu sut i ymateb i gyfarwyddyd gan arweinwyr y prosiect a chan gyd-fyfyrwyr yng nghyd-destun y cynhyrchiad, gan weithio'n gadarnhaol y tu fewn a thu allan i'r gofof ymarfer, o fewn y rheoliadau a'r amgylchiadau roddedig, a dangos gallu i weithio tuag at cyflwyniad grwp gorffenedig;
3. Cymhwyso a chynnal y sgiliau sydd eu hangen er mwyn cyflawni amryw fath ar rol ymarferol o fewn cyfres o gynyrchiadau theatraidd;
4. Adfyfyrio ar eu cyfraniad i'r broses baratoi, ymarfer a chyflwyno.

Disgrifiad cryno

Fe fydd y modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i'r sgiliau a'r prosesau hynny sy'n angenrheidiol er mwyn cyflwyno cynhyrchiad theatraidd llwyddiannus. Fe fydd yn cynnwys dosbarthiadau ar waith technegol ac ymarferol mewn nifer o wahanol feysydd, ochr yn ochr a phrofiad ymarferol llawn o baratoi a chyflwyno cynhyrchiad dros gyfnod o saith wythnos.

Nod

Fe fydd y modiwl hwn yn rhoi cyfle i'r myfyrwyr i ymarfer y sgiliau hynny a gyflwynwyd iddynt yn ystod y modiwlau Semester 1 ar actio, cyfarwyddo a dylunio, a hynny yn yr amgylchfyd mwyaf priodol, sef cynhyrchiad theatraidd llawn. Fe fyddant yn derbyn cyngor a hyfforddiant ymarferol ar nifer o agweddau o gynhyrchu yn y theatr, gan gynnwys perfformio, cyfarwyddo, rheoli llwyfan, goleuo, cynllunio set, cynllunio sain a chynllunio gwisgoedd. Wedi gwneud hynny, fe fyddant yn darganfod sut i gydweithio er mwyn cyrraedd nod a bennir gan gyfarwyddwr y prosiect, gan ddysgu sut i ymateb i ofynion creadigol y cynhyrchiad trwy ddulliau ymarferol a thechnegol. I fyfyrwyr yn ei hail flwyddyn, fe fydd y modiwl hwn yn hwb creadigol ar gyfer gwaith pellach ar destunau dramataidd a theatr gorfforol a gynigir yn Semester 3 o'u gradd, ac hefyd yn dangos iddyn sut i baratoi ac ymateb yn greadigol i her y cynyrchiadau ymarferol a gynigir yn ystod Semester 4.

Wrth greu'r modiwl hwn, dymuna'r Adran roi cyfle mwy trylwyr a strywuthuredig i'r myfyrwyr ddadansoddi ac ol-fyfyrio ar eu profiad o'r prosiect cynhyrchu ymarferol. Wrth wneud hyn, dymuna'r Adran gynnwys agweddau pwysig ar yr Adolygiad ar Gynnydd Academaidd a Phersonol (APPR) o fewn strwythur y modiwl a'u gwneud yn elfennau gorfodol. Cyflawnir hyn trwy gynnal seminarau wythnosol lle fydd myfyrwyr yn adolygu ac ol-fyfyrio ar eu profiad a'i asesu'n feirniadol. Ar ol sesiwn adborth 2.5 awr ar ddiwedd y prosiect, fe fydd gofyn i'r myfyrwyr sefyll arholiad hwn yn cael ei gynnal gan arweinydd y prosiect ynghyd ag un aelod ychwanegol o'r staff. Gofynnir hefyd i Arholwr Allanol yr Adran ar gyfer gwaith ymarferol fynychu o leiaf 10% o'r arholiadau llafar hyn.

Sgiliau Modiwl

Datrys Problemau Fe ddatblygir y sgiliau hyn wrth i'r myfyrwyr ymateb i'r gwahanol fathau o her a gyfyd yn ystod y broses baratoi, ymarfer a chyflwyno ar gyfer y prosiect ymarferol.  
Sgiliau ymchwil Fe ddatblygir y sgiliau ymchwil wrth baratoi ar gyfer ymarferion y prosiect; ond nid asesir y sgiliau hyn yn uniongyrchol.  
Cyfathrebu Mae datblygu ac ymestyn sgiliau cyfathrebu yn allweddol bwysig ar gyfer pob agwedd ar greu cynhyrchiad, boed hynny'n gyfathrebu a'r gynulleidfa drwy berfformio, cyflwyno gweledigaeth o gynnwys golygfa wrth yfrwyddo neu gyfathrebu ag aelodau tim dylunio wrth weithio'n dechnegol.  
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Fe gedwir golwg ar ddatblygiad y myfyrwyr yn ystod y broses ymarfer a gofynnir iddynt adfyfyrio ar eu cyfraniad i'r prosiect wrth iddo ddatblygu.  
Gwaith Tim Mae'r gallu i weithio fel aelod o dim creadigol yn allweddol bwysig ar gyfer pob agwedd ar waith cynhyrchu; ac fe fydd sgiliau arwain tim a chydweithio fel rhan o dim yn rhan bwysig o'r meini prawf ar gyfer asesiadau'r modiwl.  
Technoleg Gwybodaeth Fe all myfyrwyr ganfod a defnyddio deunyddiau ar-lein wrth baratoi a chyflwyno'r prosiect hwn (e.e. wrth baratoi gwaith sain a.y.b.); ond nid asesir hyn yn uniongyrchol.  
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Ni cheir unrhyw ymrwymiad ffurfiol na swyddogol i'r ddatblygiad personol a chynllunio gyrfa yn y modiwl; fodd bynnag, gellir trosglwyddo nifer fawr o'r sgiliau cyffredinol ac arbenigol a feithrinir yn ystod y prosiect hwn a'u cynhwyso ar gyfer nifer o amgylchiadau gwahanol, gan gynnwys rhai gyrfaol.  
Sgiliau pwnc penodol Fe fydd y modiwl yn datblygu ac ymestyn gallu'r myfyrwyr i gyfathrebu a chynulleidfa trwy nifer o wahanol dulliau ymarferol, ac yn datblygu'r dealltwriaeth o'r theatr fel arf gyfathrebu.  

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC