Cod y Modiwl DD34030  
Teitl y Modiwl YMARFER CYNHYRCHU 3: DYFEISIO THEATR  
Blwyddyn Academaidd 2007/2008  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Ms Charmian C Savill  
Semester Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Dr Roger Owen, Ms Elizabeth Fenwick  
Rhagofynion Un o'r modiwlau ymarferol Lefel 2 sy'n cyflwyno'r maes y bydd y myfyrwyr yn dewis archwilio'n ymarferol ac arbenigol yn y modiwl hwn.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Arholiad Llafar a Llawlyfr  20%
Asesiad Semester Y Broses Ymarfer: datblygiad a chynnydd y myfyriwr yn ystod y broses baratoi ac ymarfer  50%
Asesiad Semester Cymhwyso'r egwyddorion a'r sgiliau a ddysgwyd yn ystod y broses ymarfer wrth gyflawni'r gwaith cyhoeddus terfynol  30%

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
1. arddangos gallu i weithio'n gydweithredol gyda gweddill y grwp dyfeisio dan oruchwyliaeth y cyfarwyddwr/hyrwyddwr er mewn ymchwilio, dyfeisio a chyflwyno darn o theatr ar gyfer cynulledfa neilltuol;
2. cynhyrchu cyfres o nodiadau ysgrifenedig sy'n berthnasol i'r prosiect, yn aml o dan amodau gweithdy;
3. cymhwyso, datblygu ac ymestyn y sgiliau allweddol a gyflwynwyd iddynt yn ystod y modiwlau Lefel 2 priodol yn ystod yr ail flwyddyn;
4. cymhwyso a chynnal y sgiliau sydd eu hangen er mwyn cyflawni amryw fath ar rol ymarferol o fewn cyfres o berfformiadau byw;
5. adfyfyrio ar eu cyfraniad i'r broses baratoi, ymarfer a chyflwyno a chofnodi'r myfyrion hyn mewn arholiad llafar ac ar ffurf llyfr nodiadau.

Nod

Fe fydd y modiwl hwn yn roi cyfle i'r myfyrwyr ddyfeisio darn o theatr ar gyfer cynulleidfa darged neilltuol. Mae'n wahanol i'r modiwlau arfaethedig newydd ar Ymarfer Cynhyrchu, sef DD33830 a DD33930, gan y bydd myfyrwyr yn gweithio mewn grwpiau dan oruchwyliaeth cyfarwyddwr/hyrwyddwr er mwyn dyfeisio a chreu deunydd ar gyfer cyflwyniad gerbron cynulleidfa theatraidd o fath neilltuol. Fe fydd y prif bwyslais ar greu ac ysgrifennu darn o destun theatraidd. Fe fydd y cyfarwyddwr/hyrwyddwr - a fydd yn theatr-weithredwr profiadol o blith y staff neu yn arbenigwr gwadd - yn gyfrifol am alluogi'r grwp i weithio tuag at gyfres o dargedau yn ystod y cyfnod ymarfer a pherfformio saith-wythnos, ac yn arwain ymarferion a gweithdai a fydd wedi'u dyfeisio er mwyn roi i'r myfyrwyr y galluoedd, yr arbenigedd a'r strategaethau a fydd yn briodol ar gyfer y broses ddyfeisio.

Cynnwys

Fe fydd myfyrwyr yn cymryd rhan yn y modiwl hwn fel actorion, aelodau o'r tim cynhyrchu, dylunio neu rheoli lwyfan, neu fel cynorthwywyr i'r cyfarwyddwr staff (neu wadd), gan weithio'n ddyfal am saith wythnos ar brosiect Adrannol. Fe fydd y cyfleon gwaith hyn yn cael eu cytuno trwy gyfrwng cyfweliad ffurfiol gyda Chyd-gysylltydd y modiwl a'r Rheolwr Cynhyrchu Uwch yn ystod y tymor blaenorol fel rhan o'r broses AGAPh.

Arweinir y cynhyrchiad gan gyfarwyddwr/aig brofiadol a fydd yn creu methodoleg ymarfer priodol ar gyfer y prosiect. Yn ystod yr ymarferion, fe fydd y myfyrwyr yn cael profiad o gemau theatr, ymarferion byrfyfyrio, ymarferion eraill a gweithdai, a fydd wedi'u cynllunio'n benodol er mwyn hybu dealltwriaeth a gallu'r myfyrwyr i gyflawni anghenion eu swyddogaeth o fewn y prosiect dyfeisiedig.

Fe fydd y prosiectau hyn yn cael eu cyflwyno yn un o leoliadau perfformio'r Adran neu mewn lleoliad safle-penodol priodol. Fe fydd cyfanswm o bum perfformiad o'r cyflwyniad a fydd yn rhoi cyfle i rieni, ffrindiau ac aelodau'r cyhoedd wylio gwaith ymarferol yr Adran.

Yn ystod y broses ymarfer, fe fydd disgwyl i'r myfyrwyr greu a dyfeisio darnau o destun theatraidd mewn grwpiau bychain ac fel unigolion. Fe fydd disgwyl i fyfyrwyr gadw llawlyfr cofnodion gwaith a fydd yn dogfennu datblygiadau a heriadau penodol a ddigwyddodd yn ystod y broses: fel fydd y llawlyfr hwn yn cael ei asesu ar ddiwedd y modiwl. At hynny wedi cwblhau'r prosiect, fe fydd y myfyrwyr yn sefyll arholiad llafar lle y byddant yn dadansoddi a gwerthuso eu profiadau ar y modiwl.

Disgrifiad cryno

Fe fydd y myfyrwyr hynny sy'n cymryd y modiwl hwn eisoes wedi ymgyfarwyddo ag amryw egwyddor ar gyfer dyfeisio theatr wrth ymwneud a'r modiwlau Lefel 2 sy'n rhagofynion ar gyfer y modiwl hwn.

Yn y modiwl hwn, fe fydd myfyrwyr yn gweithio mewn grwpiau bychain er mwyn dyfeisio darn o theatr ar gyfer grwp neu gynulleidfa o fath penodol. Fe all hyn fod yn brosiect Theatr-mewn-Addysg ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd neu uwchradd; prosiect theatr gymunedol ar gyfer cynulleidfaoedd penodol, theatr mewn carchardai neu ar gyfer troseddwyr ifainc, neu ar gyfer yr henoed, y di-waith a.y.b.; neu fe all fod yn brosiect theatr-destun dyfeisiedig yn seiliedig ar thema, ddelwedd neu gysyniad neilltuol. Fe fydd gallu'r myfyrwyr i weithio fel tim dan oruchwyliaeth arbenigwr yn ganolog i lwyddiant y modiwl hwn. Yn ystod yr ymarferio a'r gweithdai ar gyfer y modiwl, fe fydd arweinydd y prosiect yn hwyluso datblygiad cysyniad, strategaeth a methodoleg waith a fydd yn briodol ar gyfer dyfeisio testunau byw. Fe fyddant hefyd yn gyfrifol am osod prosiectau ymchwil ac amcanion a chanllawiau clir er mwyn sicrhau bod yna fframwaith realaidd ar gyfer creu'r darn theatr yn llwyddiannus ymysg aelodau'r grwp.

Sgiliau Modiwl

Datrys Problemau Fe ddatblygir y sgiliau hyn wrth i'r myfyrwyr ymateb i'r gwahanol fathau o her a gyfyd yn ystod y broses baratoi, ymarfer a chyflwyno ar gyfer y prosiect ymarferol.  
Sgiliau ymchwil Fe ddatblygir sgiliau ymchwil wrth baratoi ar gyfer ymarferion y prosiect; ond nid asesir y sgiliau hyn yn uniongyrchol.  
Cyfathrebu Mae datblygu ac ymestyn sgiliau cyfathrebu yn allweddol bwysig ar gyfer pob agwedd ar greu cynhyrchiad, boed hynny'n gyfathrebu a'r gynulleidfa drwy berfformio, cyflwyno gweledigaeth o gynnwys golygfa wrth yfwryddo neu gyfathrebu ag aelodau tim dylunio wrth weithio'n dechnegol.  
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Fe gedwir golwg ar ddatblygiad y myfyrwyr yn ystod y broses ymarfer a gofynnir iddynt adfyfyrio ar eu cyfraniad i'r prosiect wirth iddo ddatblygu.  
Gwaith Tim Mae'r gallu i weithio fel aelod o dim creadigol yn allweddol bwysig ar gyfer pob agwedd ar waith cynhyrchu; ac fe fydd sgiliau arwain tim a chydweithio fel rhan o dim yn rhan bwysig o'r meini prawf ar gyfer asesiadau'r modiwl.  
Technoleg Gwybodaeth Fe all myfyrwyr ganfod a defnyddio deunyddiau ar-lein wrth baratoi a chyflwyno'r prosiect hwn (e.e. wrth baratoi gwaith sain a.y.b.); ond nid asesir y sgiliau hyn yn uniongyrchol.  
Rhifedd Fe all fod medrau monitro cyllid prosiect yn berthnasol yma, ond ni ddatblygir y sgiliau hyn yn ffurfiol, ac nid asesir hwy, yn y modiwl.  
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Ni cheir unrhyw ymwrwymiad ffurfiol na swyddogol i'r ddatblygiad personol a chynllunio gyrfa yn y modiwl; fodd bynnag, gellir trosglwyddo nifer fawr o'r sgiliau cyffredinol ac arbenigol a feithrinir yn ystod y prosiect hwn a'u cynhwyso ar gyfer nifer o amgylchiadau gwahanol, gan gynnwys rhai gyrfaol.  
Sgiliau pwnc penodol Fe fydd y modiwl yn datblygu ac ymestyn gallu'r myfyrwyr i gyfathrebu a chynulleidfa trwy nifer o wahanol ddulliau ymarferol, ac yn datblygu'u dealltwriaeth o'r theatr fel arf gyfathrebu.  

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Testun A Cyffredinol
Goat Island: School Book 2
(1987.) Six theatre-in-education programmes /selected and edited by Christine Redington. Methuen 0413157903
Baugh, Christopher. (2005.) Theatre performance and technology :the development of scenography in the twentieth century /Christopher Baugh. Palgrave Macmillan 1403916969
Bogart, Anne (2001.) A director prepares :seven essays on art and theatre /Anne Bogart. Routledge 0415238315
Clements, Paul (1983) The Improvised Play:The Work of Mike Leigh Methuen & Company, Limited 0413504409TRADEPAPER
Davies, David (ed) (2005) Edward Bond and the Dramatic Child Trenthon Books
Edwards, Betty. (1982 (1990 prin) Drawing on the right side of the brain /Betty Edwards. Fontana 0006366023
Edwards, David (1998) The Shakespeare Factory, Moon River, The Deal Seren Drama
Etchells, Tim (1999 (various p) Certain fragments :contemporary performance and forced entertainment /Tim Etchells ; photographs by Hugo Glendinning. Routledge 0415173825HBK
Fleming, Michael (2003.) Starting drama teaching /Michael Fleming. David Fulton 185346788X
Greig, Noel (Jan. 2005) Playwriting:A Practical Guide Routledge 041531044XUKBFORMATPAPERBACK
Johnstone, Chris (1993) House of Games: Making Theatre for Everyday Life Nick Hern Books
Linklater, Kristin. (2006.) Freeing the natural voice :imagery and art in the practice of voice and language /by Kristin Linklater ; illustrations by Andre Slob. Nick Hern 1854599712PBK
Menear, Pauline. (1988.) Stage management and theatre administration /Pauline Menear and Terry Hawkins. Phaidon 0714825565
O'Toole, J (1976) Theatre in Education: New Objectives for Theatre - New Techniques in Education Hodder and Stoughton
O'Toole, John (1992.) The process of drama :negotiating art and meaning /John O'Toole. Routledge 0415082447
Oddey, Alison (Oct. 1996) Devising Theatre:A Practical and Theoretical Handbook Taylor & Francis Group 0415049008UKBFORMATPAPERBACK
Oddey, Alison (1996 (various p) Devising theatre :a practical and theoretical handbook /Alison Oddey. Routledge 0415048990
Pallin, Gail (Aug. 2004) Stage Management:The Essential Handbook Nick Hern Books, Limited 1854597345TRADEPAPER
Palmer, Scott (April 2000) Essential Guide to Stage Management, Lighting, and Sound Hodder Education 0340721138TRADEPAPER
Pisk, Litz. (1998.) The actor and his body /by Litz Pisk. Methuen Drama 0413736601
Reid, Francis (2001.) The staging handbook /Francis Reid. A & C Black 0713658290
Robinson, K (1980) Exploring Theatre in Education H.E.B.
Rossol, Monona (2001) Health and Safety for Film, TV and Theater Allworth Press
Spolin, Viola. (1999.) Improvisation for the theatre :a handbook of teaching and directing techniques /[by] Viola Spolin. Northwestern University 081014008X
Taylor, Anna-Marie. (1997.) Staging Wales /Anna-Marie Taylor. University of Wales Press 0708314198
Zinder, David (2002.) Body--voice--imagination :a training for the actor / c David Zinder. Routledge 0878301518

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC