Cod y Modiwl FT24020  
Teitl y Modiwl SGILIAU NEWYDDIADUROL YMARFEROL  
Blwyddyn Academaidd 2007/2008  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Ms Esther Prytherch  
Semester Ar gael yn semester 1 a 2  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Yr Athro Elan Stephens, Dr Jamie Medhurst, Ms Elin H G Jones  
Rhagofynion FT11020  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   10 x 1 awr  
  Seminarau / Tiwtorialau   10 x 2 awr  
  Dadansoddi Llwyth Gwaith   Darlithiau: 10 x 1 awr = 10 awr Seminarau: 10 x 2 awr = 20 awr Darllen a pharatoi ar gyfer y darlithiau a'r seminarau: 70 awr Paratoi'r portffolio: 100 awr Cyfanswm: 200 awr  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Portffolio (5000 o eiriau)  100%
Asesiad Ailsefyll Os methir y modiwl oherwydd methiant i gyflwyno'r asesiad, neu oherwydd marc isel, rhaid ail-gyflwyno'r gwaith hwnnw.   

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
1. Arddangos dealltwriaeth o'r ystod o sgiliau ymarferol sydd yn sylfaenol i newyddiadurwyr
2. Arddangos eu gallu i ddefnyddio amryw o'r dulliau a gyflwynwyd, wrth greu darnau o waith newyddiadurol gwreiddiol
3. Dadansoddi a chymhwyso cyweiriau newyddiadurol, ac arddangos y gallu i weithio o fewn canllawiau arddull

Nod

Amcan y modiwl hwn yw cyflwyno ar lefel sylfaenol nifer o sgiliau newyddiadurol fydd yn ddefnyddiol ar draws ystod o swyddi yng Nghymru a thu hwnt.

Cynnwys

Darlithiau

1. Casglu newyddion: ymchwil cefndirol a ffynonellau newyddion
2. Technegau cyfweld
3. Erthyglau nodwedd a chefndirol
4. Adroddiadau Cymraeg a chwestiynau cyfieithi
5. Comisiynu gwaith allanol
6. Cyweiriau newyddiadurol, canllawiau arddull, a iaith gynhwysol
7. Is-olygu testun, ysgrifennu penawdau a chapsiynau
8. Newyddiadura ar-lein
9. Llun a thestun: ymchwil lluniau a chwestiynau hawlfraint
10.Llunio'r tudalen: mewn papur newydd, mewn cylchgrawn ac ar y we

Seminarau

Bydd y seminarau yn trafod ymarferion ysgrifennu gan aelodau'r grwp.

Disgrifiad cryno

Gellir rhannu'r sgiliau a gyflwynir i'r rhai sydd yn ymwneud a iaith ac arddull, a'r rhai mwy cyffredinol newyddiadurol sydd ambell waith yn gorgyffwrdd a meysydd dylunio a thechnoleg.

Sgiliau Modiwl

Datrys Problemau Mae pwyslais y modiwl hwn ar sgiliau ymarferol, felly mi fydd cyfle i'r myfyrwyr cynnig atebion i broblemau sy'n codi'n ddamcanieithol yn ystod y trafodaethau yn y seminarau, a gwerthuso manteision ac anfanteision posib. Wrth ddefnyddio sgiliau ymarferol i baratoi'r darnau ar gyfer y poerffolio, bydd gofyn i'r myfyrwyr ddatblygu meddylfryd creadigol at ddatrys problemau.  
Sgiliau ymchwil Bydd sgiliau ymchwil yn elfen anhepgor o'r modiwl wrth i'r myfyrwyr paratoi eu portffolio - yn ymchwil i ffynonellau newyddion, unigolion i'w cyfweld, lluniau ac ati. Bydd angen i'r myfyrwyr fynd ati i gynllunio a chyflawni ymchwil ymarferol, a defnyddio canlyniadau'r ymchwil i gynhyrchu darnau o waith newyddiadurol.  
Cyfathrebu Bydd y myfyrwyr yn cael cyfle helaeth i ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu, yn ysgrifenedig ac ar lafar. Trwy gydol y modiwl, bydd ymarferion dadansoddi testunau newyddiadurol o ran ieithwedd a chywair, a bydd gofyn i'r myfyrwyr cymhwyso'n ymarferol, trwy eu gwaith portffolio, yr hyn maen nhw wedi'i ddysgu. Bydd pwyslais hefyd ar dechnegau cyfweld, sy'n gofyn am safon uchel o sgiliau cyfathrebu, a bydd gofyn i'r myfyrwyr gyfathrebu'n effeithiol ag unigolion y tu fas i'r brifysgol wrth baratoi'r portffolio.  
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Bydd cyfle i fyfyrwyr wella'u perfformiad o fewn cyd-destun y darlithiau a'r seminarau - cyfrannu'n fwy effeithiol i'r trafodaethau, paratoi'n well at yr ymarferion ysgrifennu ac ati. Bydd y gwaith ymarferol yn y seminarau yn caniatau i'r myfyrwyr fesur a gwella'u perfformiad, ond ni fydd y medrau hyn yn cael eu hasesu'n uniongyrchol.  
Gwaith Tim Bydd rhywfaint o waith grwp yn codi o fewn y seminarau, ond ni chaiff y medrau hyn eu hasesu'n uniongyrchol.  
Technoleg Gwybodaeth O ran gwneud gwaith ymchwil newyddiadurol a darllen cefndirol arlein, ac o ran cyflwyno gwaith ysgrifenedig drwy ddefnyddio prosesu geiriau, bydd y myfyrwyr yn defnyddio medrau technoleg gwybodaeth. Wrth baratoi eu portffolio , bydd angen i'r myfyrwyr gyfathrebu ag unigoloion a sefydliadau allanol, mwy na thebyg srwy e-bost.  
Rhifedd Ni fydd pwyslais ar ddehongli gwybodaeth fathemategol nac ystadegol yn y modiwl hwn.  
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Bydd y modiwl yn cyflwyno nifer o sgiliau ymarferol a all fod yn ddefnyddiol mewn gyrfa newyddiadurol, ac mi ddylai galluogi i'r myfyrwyr ddatblygu ymwybyddiaeth o'u medrau a chryfderau personol yng nghyswllt gyrfa, neu astudiaeth pellach, yn y maes.  

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Dylid Ei Brynu
Williams, Cen (1999) Cymraeg Clir: Canllawiau Iaith
** Testun A Argymhellwyd
Berry, John (Ed) (2003) Contemporary Newspaper Design Mark Batty Publisher
Biagi, S. (1986) Interviews That Work: A Practical Guide for Journalists Wadsworth
De Burgh, Hugo (2000) Investigative Journalism: Context and Structure Routledge
Frost, Chris (2001) Reporting for Journalists Routledge
Hennessy, B. (1996) Writing Feature Articles Butterwurth and Heinemann
Herbert, J. (2000) Journalism in the Digital Age: Theory and Practice for Broadcast, Print and Online Media Focal Press
Hicks, Wynford and Holmes, Tim (2002) Subediting for Journalists Routledge
Hicks, Wynford; Adams, Sally and Gilbert, Harriett (1999) Writing for Journalism Routledge
Keeble, Richard (Ed) (2001) The Newspapers Handbook Routledge

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 5 FfCChC