Cod y Modiwl FTM2460  
Teitl y Modiwl CYNHYRCHIAD HIR  
Blwyddyn Academaidd 2007/2008  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Ms Esther Prytherch  
Semester Semester 3 (Haf)  
Rhagofynion Llwyddiant yn rhan 1  
Manylion y cyrsiau Seminarau / Tiwtorialau   Bydd pob myfyriwr yn derbyn lleiafswm o 4 sesiwn gyswllt gydag uwch gynhyrchydd. Bydd pob un o'r rhain yn para o leia ddwy awr.  
  Sesiwn Ymarferol   Bydd gwaith ymarferol annibynnol yn digwydd trwy gydol y modiwl hwn.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester 1. Cyflwyno cynnig ar bapur ac ar lafar ar gyfer rhaglen o'r genre ffeithiol. Dylid anelu'r rhaglen naill ai at BBC Radio Cymru neu Radio Wales. Yn ogystal a chyflwyniad ysgrifenedig, bydd disgwyl hefyd ichi gyflwyno'r syniad ar lafar i'ch tiwtor. Ar ol gwneud unrhyw newidiadau angenrheidiol, fe fyddwch yn cyflwyno eich syniad gerbron cynrychiolydd o'r diwydiant ac fe gaiff eich perfformiad ei asesu.10%
Asesiad Semester 2. Yn seiliedig ar Aseiniad 1, cynhyrchu'r rhaglen unigol, hyd at 30' o hyd (ac oddi mewn i gyllideb benodedig). Dylid cyflwyno'r rhaglen derfynol ar CD.60%
Asesiad Semester 3. Cyflwyno dogfennau atodol ar ffurf portffolio cynhyrchu sy'n cynnwys y cynnig gwreiddiol, dadansoddiad o'r dewis o gyflwynydd, manylion am newidiadau yn ystod y broses gynhyrchu a'r rhesymau drostynt, y gyllideb, yr amserlen cynhyrchu, y nodiadau ymchwil i gyd a'r ffynonellau gwahanol gan gynnwys rhifau cyswllt a chyfeiriadau ebost, manyion pob cyfranwr, brasluniau o strwythur y rhaglen wrth iddi ddatblygu, strwythur y rhaglen derfynol, rhestr a hyd yr effeithiau sain a'r gerddoriaeth gan gynnwys hawlfraint cerddoriaeth nad sy'n dod o dan gytundeb cyffredinol y BBC, pob caniatad arall a gafwyd, tystiolaeth bod y rhaglen yn cadw at ganllawiau'r BBC, ffurflen asesu iechyd a diogelwch, trefn derfynol y rhaglen, manylion a chynnwys y cyfarfodydd gyda'r cyflwynydd a'r cyfranwr ac unrhyw gyngor golygyddol a roddwyn, nodiadau recordio a golygu, yr holl waith papur sydd ynglwm a throsglwyddo'r rhaglen derfynol i'r darlledwr.20%
Asesiad Semester 4. Gwerthusiad Beirniadol : 2000 o eiriau.10%
Asesiad Ailsefyll Lle bo angen, bydd aseiniad ail-eistedd yn dilyn yr un strwythur ond fe fydd y testun neu'r strwythur creadigol yn newid. 

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
1. Cymhathu eu gwybodaeth golygyddol oddi mewn i gyd-destun ymarferol, proffesiynol, penodol gan ddangos eu gallu i gadw at ofynion darlledwr penodol.
2. Weithio'n annibynnol wrth gynllunio, gweithredu a chynhyrchu darn sylweddol o radio ffeithiol sy'n cwrdd a safonau proffesiynol.
3. Dangos bod eu dealltwriaeth o fformatiau radio, pwysigrwydd stori a chynulleidfaodd wedi aeddfedu i'r graddau eu bod yn gallu cynhyrchu rhaglen hir wedi'i thargedu'n briodol, a'u bod yn gallu gwerthuso eu gwaith eu hunain.

Disgrifiad cryno

Bydd myfyrwyr yn datblygu eu syniad trwy bob cam 'r broses gynhyrchu o dan oruchwyliaeth staff tan gytundeb, gan ddiweddu gyda rhaglen radio hyd at 3' o hyd.

Cynnwys

Ni fydd unrhyw ddarlithiau yn y modiwl hwn. Yn hytrach, fe fydd myfyrwyr yn derbyn goruchwyliaeth unigol yn ystod y cyfnodau cyn-cynhyrchu, cynhyrchu ac ol-gynhyrchu

Sgiliau Modiwl

Datrys Problemau Anaml iawn y caiff rhaglen radio ei chynhyrchu heb wynebu problemau golygyddol ac ymarferol. Fe fydd yn rhaid ir rhain gael eu datrys cyn cynhyrchu a darlledu'r rhaglen.  
Sgiliau ymchwil Bydd medrau ymchwil yn cael eu gloywi wrth gynhyrchu rhaglen radio 30 munud o hyd.  
Cyfathrebu Mae cyfathrebu yn rhan hanfodol o'r gwaith sydd ynglwm a chynhyrchiad hir.  
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Mae gwella'u dysgu a'u perfformiad eu hunain yn hanfodol ar gyfer y cynhyrchiad hir yma.  
Gwaith Tim Ar y cyfan, fe fydd y myfyrwyr yn gweithio fel unigolion ar y cynhyrchiad hir hwn ond fe fydd angen iddynt ddangos dawn wrth ddelio gydag eraill yn ystod y broses gynhyrchu.  
Technoleg Gwybodaeth Mae hwn yn amlach na heb yn rhan annatod o'r broses gynhyrchu.  
Rhifedd Caiff medrau cyllidebu eu datblygu.  
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Erbyn hyn, fe ddylid fod wedi mynd yn eitha pell ar hyd y llwybr cynllunio gyrfa.  

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Testun A Argymhellwyd
Beaman, Jim (2006) Programme Making for Radio Routledge
McLeish, Robert (2005) Radio Production Focal Press
Stewart, Peter (2006) Essential Radio Skills: How To Produce and Present Radio Shows¿ A & C Black Publishers Ltd

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 7 FfCChC