Cod y Modiwl GW38020  
Teitl y Modiwl ATHRONIAETH WLEIDYDDOL A MODERNIAETH  
Blwyddyn Academaidd 2007/2008  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Professor Howard L Williams  
Semester Semester 1  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Huw Lloyd Williams  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   11 Hours. (11 x 1 awr)  
  Seminarau / Tiwtorialau   11 Hours. (11 x 1 awr)  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester2 Awr  60%
Asesiad Semester Traethawd o 3000 o eiriau  40%
Arholiad Ailsefyll Students may, subject to Faculty approval, have the opportunity to resit this module, normally during the supplementary examination period. For further clarification please contact the Teaching Programme Administrator in the Department of International Politics. 

Canlyniadau dysgu

Nodau'r modiwl hwn yw:

- meithrin mewn myfyrwyr ddealltwriaeth o gryfderau a gwendidau dadleuon y meddylwyr hyn
- annog myfyrwyr i gloriannu'n feirniadol eu safbwyntiau eu hunain am wleidyddiaeth yng ngoleuni syniadau'r damcaniaethwyr pwysig hyn


Disgrifiad cryno

Parhad ac astudiaeth o'r materion a gyflwynwyd yn "Damcaniaeth Wleidyddol Fodern". Bydd y cwrs yn edrych yn arbennig ar yr Oleuedigaeth a'r syniad o foderniaeth.

Nod

Amcanion y modiwl hwn yw astudio ymhellach brif destunau syniadaeth wleidyddol fodern ddiweddar trwy ystyried yn fanwl brif weithiau gwleidyddol Marx, Hegel, Nietzsche, Lenin a Gramsci, gan ddatblygu ymwybyddiaeth o gymhlethdodau a phroblemau moderniaeth.

Cynnwys

Fe fydd y cwrs yn trafod y syniad o'r gymdeithas ddinesig yng waith Kant, Hegel, Marx a Gramsci. Trafodir yr amgyffrediad o foderniaeth yn arbennig yn Hegel a Nietzsche. Edrychir ar y cysylltiad rhwng moderniaeth a chyfalafiaeth yng ngwaith Marx a Lenin. Olrheinir dealltwriaeth feirniadol o'r themau hyn.

Sgiliau trosglwyddadwy

Ceir cyfle yn y cwrs hwn i ddablygu galluoedd meddyliol, llafar a chymdeithasol. Yn y darlithoedd rhoddir pwyslais ar ddeall, dilyn y trywydd cywir a chrynhoi syniadau. Gellir gwneud hyn trwy gymrydd nodiadau addas. Yn y seminarau rhoddir pwyslais yn arbennig ar ddatblygu dadleuon clir a rhesymol. Ceir y cyfle yn y seminarau hefyd i ddangos annibyniaeth barn a phwyso a mesur aeddfed. Ceisir yn olaf i ddysgu sgiliau cyfathrebu a chymdeithasol yn y seminarau

10 Credydau ECTS

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Testun A Argymhellwyd
H Williams/D Sullivan/G Matthews Francis Fukuyama and The End of History
Immanuel Kant (1999) What is Enlightenment in Kant's Practical Philosophy Cambridge University Press
Selected Works in One Volume - Karl Marx and Friedrich Engels - Lawrence and Wishart Karl Marx 1818-1883.

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC