Aberystwyth logo

Clwb Cerdd Aberystwyth

Bwriad Clwb Cerdd Aberystwyth yw cefnogi gwerthfawrogiad cerddoriaeth drwy hyrwyddo cyngherddau a gweithgareddau perthnasol eraill.  Mae’n ceisio ategu at y ddarpariaeth o gyngherddau mawr cerddorfaol a chorawl yn Aberystwyth trwy drefnu datganiadau gan ensembles llai ac unawdwyr.  Mae’r Clwb yn weithgar yn  hyrwyddo addysg gerddorol mewn ysgolion drwy gynnal gweithdai a dosbarthiadau meistr  ar gyfer disgyblion o ysgolion lleol a threfnu cyfleoedd perfformio.

Bob blwyddyn, mae’r Clwb yn cyflwyno cyfres o chwe chyngerdd nos yn y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau. Mae mynediad i’r cyngherddau hyn am ddim i aelodau’r Clwb; gall unrhywun nad yw yn aelod brynu tocyn ar gyfer cyngherddau unigol o Swyddfa Docynnau Canolfan y Celfyddydau.

Mae aelodaeth o’r Clwb yn agored i bawb ac ar gael oddiwrth Swyddfa Docynnau Canolfan y Celfyddydau.  Rhoddir manylion tanysgrifiadau, ynghyd â phris tocynnau ar gyfer cyngherddau unigol, isod. 

  Aelodaeth Cyngerdd unigol
Llawn £50 £12
Gostyngol £42 £10
Myfyrwyr £10 £3
     
     

Aberystwyth Music Club

The purpose of the Aberystwyth Music Club is to encourage the appreciation of music by promoting concerts and other relevant activities.  It tries to complement the provision of major orchestral and choral concerts in Aberystwyth by arranging recitals by smaller ensembles and soloists.  The Club is active in promoting musical education in schools, by running workshops and master classes for pupils from local schools and arranging performance opportunities.

Each year, the Club runs a series of six evening concerts in the Great Hall, Aberystwyth Arts Centre.  These concerts are free to members of the Club; non-members may purchase tickets for individual concerts from the Arts Centre Box Office.

Membership of the Club is open to all and can be purchased from the Arts Centre Box Office.  Subscription rates, along with prices of tickets for single concerts are given below. 

  Membership Single concert
Full £50 £12
Concessions £42 £10
Students £10 £3
     
     

 

Rhaglen 2018/2019

Swyddogion a Phwyllgor

Cyfansoddiad a Pholisïau

Mae'r tudalennau hyn o dan ofal Frank Bott.

Diweddarwyd: 24.9.2018

Programme 2018/2019

Officers and Committee

Constitution and Policies

These pages are maintained by Frank Bott.

Updated: 24.9.2018