Meet the Partners

Discover the many partner schools where you may undertake your training.

Click on one of the schools or colleges listed below for more information.

Ysgol Bro Gwaun

Ysgol Bro Gwaun is an 11-16, English medium secondary school, with significant use of Welsh. We offer subjects through the medium of English and Welsh, and are set on a beautiful site overlooking Fishguard Harbour, against the backdrop of the Preseli Hills. At present, there are 534 pupils on roll.

Pupils are from a broad social and cultural spectrum, which gives the school a vibrant atmosphere. The area has a complex linguistic mix - the Welsh heartland in the Preseli Hills, Newport, Strumble and especially the Gwaun Valley, has retained much of its Welsh culture and language. As a consequence, both English and Welsh are used extensively throughout the school. Fishguard Bay has for centuries been an entry point to Britain for the Southern Irish and many Irish families have settled in the locality, giving the area an unique mixture of cultures.

At Ysgol Bro Gwaun, we believe that every child can achieve great things. By working together as a supportive community we ensure that every pupil reaches their full potential. We are an inclusive and welcoming school, where students of all backgrounds and abilities are valued and respected. Whilst we are proud of our pupils’ achievement both academically and across many other aspects of school life, we are firmly committed to continuous improvement. Second best is not good enough for our pupils and, in return, we do not expect second best from them. We teach our pupils that disadvantage is not a barrier to success, and that education is the basis from which choices and pathways in life are made.

Our mission statement is ‘Always our best; For our school, for others, for ourselves’, and we are proud to be a fully bilingual learning community. Pupils at Ysgol Bro Gwaun enjoy their school lives and are very proud of their school. Every decision is made in the best interests of the students.  We provide a supportive and caring environment, uphold standards of discipline, dress, courtesy and good manners, where every student can develop self-reliance and self-discipline. We want all of our pupils to grow into confident, caring and lifelong learners, planting wise roots for a bright future.

 

School homepage:

https://ysgolbrogwaun.com/ 

Ceredigion Local Education Authority

Ceredigion Local Authority maintains 36 primary schools. About 25% of the Authority’s primary schools have 50 pupils or fewer on roll. In most of these schools, Welsh is the main medium of the life and work of the school. At secondary level the Authority promotes 4 comprehensive schools, varying in size from 550 pupils to 1200 pupils. The Authority also maintains one 3-16 school and two 3-19 schools. These schools provide education for pupils from three years old to sixteen and nineteen years old, respectively. Approximately 9,500 pupils attend the Authority’s schools.

In order to cater for children with special educational needs, the Authority has a wide

range of provision, including specialist resource centres and behavioural units, some of which are attached to mainstream schools. In addition to these facilities, a range of specialist support staff assist in ensuring that, wherever possible, children with special needs are educated in mainstream schools.

In Ceredigion the Welsh Government funds a part-time (10 hours per week) early

education place for all 3 year olds (also known as Foundation Phase Nursery). Places are available in nursery units attached to schools, playgroups or day nurseries registered for funding with the Authority. Funding is for 2 hours a day, 5 days per week (some voluntary settings may offer 2½ hour sessions over 4 days). It is available for the three terms following the child’s third birthday.

The Authority no longer has responsibility for Further Education Colleges of which there is one such establishment within the County, namely Coleg Ceredigion.

Ceredigion’s Schools Service is based on the philosophy of offering lifelong learning opportunities for each member of the community. In co-operation with our partners, we attempt to provide youth activities, adult education, basic skills for adults, opportunities to learn Welsh, training and a number of community development projects. We believe that these opportunities contribute to developing the individual and forming an inclusive society within a bilingual Ceredigion.

The Local Authority not only concerns itself with what happens in the classroom, it also provides a whole range of associated services including school transport, school meals, cleaning, training, buildings, development, educational advice and governor support.Although the Careers Service is not directly provided by the Local Authority, the Authoritycontinues to support career guidance throughout the Schools Service. Careers Wales has been formed as an independent provider and provides a careers guidance service in Ceredigion.

The Schools Service employs in the region of 1,600 people and is the largest of the Local Authority’s services with an annual budget of £63 million for 2019/2020. Theadministrative headquarters for the Schools Service is situated at Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3UE and provides a focal point of contact for parents, pupils, elected members, staff and the general public.In addition to advice on the services noted above which can be obtained from the Schools Service, a number of support agencies such as advisors, educational psychologists and inclusion officers are also located at Canolfan Rheidol.

Yr Ysgol Gymraeg Aberystwyth (Lead Partner School)

Ysgol Gymraeg Aberystwyth yw’r ysgol Gymraeg benodedig gyntaf yng Nghymru a sefydlwyd yn 1939 gan Syr Ifan ab Owen Edwards. Saith o blant oedd yn yr ysgol yn y dyddiau cynnar ond bellach mae’r ysgol wedi tyfu i dros bedwar cant o ddisgyblion.  Daw’r disgyblion atom o dref Aberystwyth ac o’r ardaloedd gwledig cyfagos. Tyfodd yr ysgol yn gyson yn ystod yr wythdegau a’r nawdegau wrth i fwy a mwy o rieni weld gwerth mewn addysg Gymraeg. Mae yna gynnydd sylweddol yn y nifer o rieni di-gymraeg sy’n danfon eu plant i’r ysgol wrth iddynt weld manteision dwyieithrwydd.

 

Saif yr Ysgol ar gyrion tref Aberystwyth, rhyw hanner milltir i’r dwyrain, ym Mhlascrug lle mae golygfeydd godidog. Agorwyd safle presennol yr ysgol yn 1989 a bellach mae dros 400 o ddisgyblion ar y gofrestr. Mae’r estyniad wedi sicrhau fod yna le addas ar gyfer dau ddosbarth i bob blwyddyn. Clustnodwyd lle chwarae caled a meddal i’r Meithrin a chwaraele a chae eang i weddill yr ysgol. Mae’r Cyngor Ysgol yn gweithio’n agos gyda’r Llywodraethwyr er mwyn sicrhau fod amgylchedd yr ysgol yn sbarduno brwdfrydedd plant ac yn adlewyrchu barn y disgyblion.

 

Cymreictod                        Parchu ein gilydd                     Gwneud ein gorau glas

 

Yn ystod y ddau arolwg diwethaf, llwyddodd yr ysgol i dderbyn Rhagoriaeth ar draws pob un o’r meysydd arolygu. Yn ôl Adroddiad ESTYN yn 2016:

 

 • Mae holl waith a bywyd yr ysgol yn seiliedig ar dri nod cytûn ar gyfer ei disgyblion a’i staff, sef hybu balchder yn eu Cymreictod, parchu ei gilydd a gwneud eu gorau glas. Mae’r nodau hyn yn treiddio’n gryf iawn trwy ei holl weithgareddau. Yn ystod eu cyfnod yno, mae bron pob disgybl yn gwneud cynnydd cryf iawn. Maent yn perfformio ar lefelau sydd o leiaf yn cyfateb i’r hyn a ddisgwylir, tra bod dros hanner yn gyson yn cyflawni y tu hwnt i hyn.
 • Mae llais y disgybl yn bwysig ac yn cael ei barchu drwy’r ysgol. O ganlyniad, mae safonau lles ac agweddau bron pob un disgybl tuag at ddysgu yn gryf. Mae ansawdd yr addysgu a’r profiadau dysgu o safon uchel iawn ac mae’r gefnogaeth ar gyfer sicrhau lles disgyblion yn nodwedd arbennig.
 • Caiff yr ysgol ei harwain yn effeithiol iawn gan bennaeth hyderus a chreadigol ac mae’r uwch dîm rheoli yn ei gefnogi’n gydwybodol gan sicrhau bod yr ysgol yn darparu addysg sy’n gyson o ansawdd uchel iawn ac sy’n seiliedig ar gynnal a chodi safonau.

 

Yn ddiweddar mae’r ysgol wedi bod yn arwain fel Ysgol Arloesol wrth ddatblygu’r cwricwlwm newydd, ac yn benodol, y Celfyddydau Mynegiannol. Yn ogystal, rydym yn cydweithio gyda Phrifysgol Cymru, Aberystwyth i gyd gynllunio rhaglen gynhwysfawr ar gyfer darpar athrawon y dyfodol. Mae’r Pennaeth hefyd wedi’i ddewis i fod yn aelod o’r Academi Arweinyddiaeth Genedlaethol sy’n datblygu arweinyddiaeth ar bob lefel addysgol.

 

‘Rhannu dysg a meithrin dawn

Coflaid o addysg gyflawn’

 

Gwefan yr ysgol:  www.ysgolgymraeg.cymru

Ysgol Plasgrug (Lead Partner School)

Ysgol Gymunedol Plascrug    

 

Mission Statement

At Plascrug, we will ensure that each child thrives in our school, which puts children at the centre of our community. We believe that every pupil has the potential to make excellent progress in developing lifelong skills in a bilingual environment that is safe, caring and inspiring. We will give each child the best possible chance to succeed, celebrating with them each step of the way.

Plascrug Community Primary School is an LEA maintained School situated in the beautiful, coastal town of Aberystwyth, Ceredigion. There are approximately 400 pupils at the school ranging from 3-11 years of age. Classes are divided into Year groups with parallel classes of mixed ability running throughout the school and class sizes vary from 20 to 30 in number. The Nursery classes operate on a part time basis (a.m. / p.m.) for 3 year olds, and full time when they turn 4 years of age. Pupils enter mainstream Reception classes in the September after their 4th birthday.

The school community is a cosmopolitan one; approximately a quarter of our pupils are from countries overseas. In all, there are approximately 38 countries represented and 27 differing languages spoken at the school. We rejoice in the diversity of cultures and religions reflected at the school and in the harmony and friendship which develop among our children.

At Plascrug, we aim to establish a climate within the school and classroom in which all children can develop lively, enquiring minds and learn at a pace relevant to their own experience and ability. As a Pioneer School helping to develop the new curriculum we have placed pupils voice at the forefront of what we do and they now have significant involvement in deciding what they are going to study. Skills are developed effectively within contexts that the pupils find both enjoyable and engaging.

Our warm and friendly team of teachers and teaching assistants support the development of each individual to their full potential, achieving the highest possible level through high expectations and hard work. They understand and meet the need of every type of special need, i.e. physical, intellectual, and emotional, according to the needs and circumstances of each child. We want all our children to experience success, celebrate achievements and feel good about themselves.

It is our hope that all our children become educated, courteous and responsible members of the community; they will have respect for themselves, for their own and others’ achievements, and for the religious beliefs and cultures of others. We strive to create an environment where children and adults see politeness as a norm, where there is also a keen sense of belonging and pride in all that they do.

Plascrug School is a place where every child matters. We want to guide our pupils to the road to success where they will achieve their ambitions and fulfil their dreams.

School homepage: http://www.plascrugprimary.co.uk/

Ysgol Bro Teifi (Lead Partner School)

Ysgol Bro Teifi is a bilingual school for 3-19 year olds maintained by Ceredigion local authority. The school opened as Ysgol Bro Teifi in September 2016 following the amalgamation of Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi with Aberbanc, Pontsian, Coedybryn and Llandysul primary schools. It is the first Welsh-medium all through school to be built in Wales following a £ 29.5m investment by Ceredigion County Council and the Welsh Government and offers state-of-the-art learning facilities for all pupils.

There are currently 917 pupils at the school with 380 primary and 537 secondary school age, 98 of these in the sixth form. The school serves the communities of Llandysul and the surrounding area. 

The provision is firmly based on the following principles:

 • Ensure excellent standards of learning and teaching in order to fully develop the potential of all pupils and prepare them to become lifelong learners.
 • Support all pupils to develop effective literacy, numeracy and digital competency skills to access all curriculum subjects.
 • Foster an educational climate where staff and pupils are keen to innovate and where challenges are seen as opportunities for learning and development.
 • To develop awareness and pride in the languages, culture, traditions and heritage of Wales amongst our pupils which will form the basis for broadening their horizons, knowledge and awareness of Wales' relationship with Europe and the world. 
 • Develop successful relationships between the school, parents and the wider Bro Teifi community to support pupils’ learning.

Welshpool High School

Welshpool High School

 Welshpool High School is an 11-18 mixed comprehensive school, in Powys. It has 900 pupils on roll, including 160 in the sixth form. We are a caring and positive learning community, which aims to help every student to achieve success. Every student is encouraged to aim high and work hard towards the fulfilment of his or her ambitions and potential. This is reflected in our school motto:

Raising Achievement by Raising Expectations / Codi Cyrhaeddiad Trwy Godi Disgwyliadau

We believe we instil values and practices that enable students to be self-disciplined and focused on learning. We want students to aim high, develop independence as learners, and to be able to work cooperatively and purposefully with peers and adults both individually and as part of a team. In terms of supporting this development, we view the positive partnership between home and school as essential. We are also a learning community that is determined to provide the best learning experiences for our students. We are responsive to the challenge of preparing our students for the needs of a changing world, and we are rigorous in developing a curriculum and teaching and learning methods to meet these needs. We endeavour to provide support and opportunity for students of all abilities through our curriculum, pastoral programmes and a wide range of extra-curricular opportunities.

As a school, we have a strong record of working with Aberystwyth University in training teachers and we have excellent links with other local secondary and primary schools including bilingual and Welsh-medium schools. As a Pioneer School, we engage and collaborate with the consortium ERW, the Welsh Government and organisations such as NACE (promoting provision for the More Able and Talented) and we have built a reputation for innovation in practice and pedagogy.

School Website:  http://www.welshpool-hs.powys.sch.uk/

Crickhowell High School

Crickhowell High School                                                           

                                                                                                           

Crickhowell High School is a fully inclusive comprehensive school located in the beautiful and inspiring Brecon Beacons National Park, in the lovely town of Crickhowell.

The school is recognised as a high achieving school with high-quality teaching and learning, featuring regularly in the top five hundred schools in the United Kingdom. A high percentage of students regularly achieve the Level Two Threshold (at least five grades A* – C at GCSE or equivalent) by the end of Key Stage 4 and students go on to achieve excellent results post 16. A recent Estyn Inspection noted: ‘Crickhowell High School has a culture of high ambition that every pupil should achieve ‘excellence through endeavour’. The school ensures that all students are supported to achieve through the highly effective care, support and guidance it provides. This has substantially positive benefits on the behaviour, wellbeing and attitudes of its students. Senior leaders and governors have been very successful in ensuring that the school’s vision, values and priorities are clearly understood by staff and students. The Leadership Team know the school’s strengths and areas for development well and have clear strategies in place to make further improvements’.

We offer a very broad range of curriculum opportunities for all our students, delivered by a specialist team of highly qualified and dedicated staff. We work very hard to identify and support the individual learning needs of all our students and believe that no student will leave Crickhowell High School without a range of good qualifications. A rich menu of extra-curricular opportunities provide a very important aspect of our school ethos.

We also offer a range of vocational courses including some part time college provision. In addition to this many students attend twilight sessions after school when they have the chance to study a wide range of sporting, academic and creative options.

As a school we are committed to developing the use of state-of-the-art technology to enhance learning; this includes interactive software in every classroom and video conferencing facilities.

Our mission is to be a community comprehensive school where every individual is highly valued and where positive relationships, founded on the basis of care and respect, are central to our work.  We believe that every student can discover, develop and achieve their full potential enabling them to succeed in a sustainable world in whatever path they choose. The School Mission Statement underpins everything we do at Crickhowell High School and we are guided by the values of the Olympic and Paralympic movement:

 • Respect
 • Excellence
 • Friendship
 • Determination
 • Inspiration
 • Courage
 • Equality

The school is a Pioneer School and is working with the Welsh Government and other schools to take forward developments relating to both the curriculum and professional learning.

School homepage: https://www.crickhowell-hs.powys.sch.uk