Module Information

Cod y Modiwl
DA10910
Teitl y Modiwl
METHODOLEG MAES AMGYLCHEDDOL
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Eraill Dysgir y modiwl ar chwe diwrnod maes dros dri phenwythnos. Bydd yn cyfuno elfennau darlith, seminarau a dosbarthiadau ymarferol.
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll Ailsefyll oherwydd peidio a chyflwyno gawaith ynghlwm wrth ddiwrnodau maes a gwblhawyd, cwblhaur elfen(nau) sydd ar goll. Ailsefyll oherwydd peidio a chwblhau diwrnod maes neu absenoldeb o ddiwrnod maes, trwy gwblhau traethawd 1500 o eiriau ar bwnc syn gysylltiedig a themar diwrnod maes a gollwyd.  Ailsefyll elfennau a fethwyd.  100%
Asesiad Semester Cyflwyniadau llafar grwp. Yn seiledig ar waith prosiect a wnaed ar bob un or diwrnodau maes. Cyfrifir y marc terfynol ar sail cymedr y marciau a geir am bob un or chwe chyflwyniad.  20%
Asesiad Semester Bydd gofyn i fyfyrwir gyflwyno adroddiad 2500 o eiriau ar brosiect unigol syn ymhelaethu ar thema drafodir ar un or diwrnodau maes, trwy ddefynyddio data eilaidd, deunydd ar y We a gwaith darllen cefndir perthnasol. Penderfynir ar pwnc y prosiect gan myfyrwir ar y cyd ar staff darlithio.  Adroddiad ar brosiect estynedyg.  50%
Asesiad Semester Bydd gofyn i fyfyrwyr gyflwyno 6 adroddiad maes yn cryno, un ar bob un or diwrnodau maes. Bydd pob adroddiad maes yn cyfrannu ir marc terfynol.  Adroddiadau Maes.  30%

Canlyniadau Dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl hwn dylai myfyrwyr fedru:

  1. Trafod addasrwydd yr amryw dduliau a thechnegau sy'n allweddol i waith maes daearyddiaeth, yr amgylchedd a defnyddio tir;
  2. Defnyddio technegau penodol er mwyn casglu gwybodaeth yn y maes;
  3. Dadansoddi a chyflwyno canlyniadau gwaith maes;
  4. Deall, dehongli a gwerthuso data maes;
  5. Cyflwyno canlyniadau ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl yn cyflwyno egwyddorion ac arferion technegau allweddol a ddefnyddir mewn gwaith maes yn nisgyblaethau daearyddiaeth, astudiaethau amgylcheddol ac astudiaethau defnyddio tir. Mae'n cynnig profiad o ddefnyddio amryw dduliau a thechnegau gwaith maes er mwyn casglu a dadansoddi gwybodaeth mewn perthynas a daearyddiaeth, yr amgylchedd a defnyddio tir. Dysgir y modiwl ar y cyd a staff o Brifysgol Cymru, Bangor, a Choleg y Drindod, Caerfyrddin. Dysgir myfyrwyr o'r ddau sefydliad hyn hefyd ar y modiwl. Dysgir y modiwl ar dri phenwythnos (dau ddiwrnod bob penwythnos); un yr un yn Aberystwyth, Bangor a Chaerfyrddin.

Dyma'r themau a drafodir yn yr amryw brosiectau:

Aberystwyth
Gwerthuso biomas coetiroedd (Aled Rowlands)
Daearyddiaethau eithrio yn Aberystwyth (Rhys Jones)

Bangor
Gwerthuso defnydd tir yng ngogledd-orllewin Cymru: ffactorau ffisegol a dynol (Ioan ap Dewi)
Cymunedau gwledig Cymru: parhad a newid (Geraint George)

Caerfyrddin
Datblygiad gorlifdiroedd: doe a heddiw Dyfed Elis-Gruffydd)
Gwrthdaro yng nghefn gwlad: achos ffermydd gwynt (Dai Rogers)

Nod

Amcan y modiwl hwn yw: (1) Cyflwyno a datblygu egwyddorion ac arferion technegau allweddol gwaith maes yn nisgyblaethau daearyddiaeth, astudiaethau amgylcheddol ac astudiaethau defnyddio tir; (2) cynnig profiad o ddefnyddio amryw ddulliau a thechnegau gwaith maes er mwyn casglu gwybodaeth mew perthynas a daearyddiaeth, yr amgylchedd a defnyddio tir; (3) rhoi hyfforddiant wrth ddadansoddi a chyflwyno data; (4) rhoi hwb i allu myfyrwyr i ddehongli data maes; (5) cynnig profiad a hyfforddiant wrth roi cyflwyniadau ar lafar ac ar bapur.

Rhestr Ddarllen

Testun A Argymhellwyd
Cloke, P. (2000) 'Place' in P. Cloke et al (ed) Introducing Human Geographies Arnold Chwilio Primo Cresswell, T. (2000) 'Place' in P. Cloke et al (ed) Introducing Human Geographies Arnold Chwilio Primo Flowerdew, R. & Martin, D. (ed) (1997) Methods in Human Geography Pearson Education Chwilio Primo Goudie, A. (1994) Geomorphological Techniques Routledge Chwilio Primo Hoggart, K. et al (2002) Researching Human Geography Arnold Chwilio Primo Hughes, G. (1996) Welsh Agriculture into the New Millennium Welsh Institute of Rural Studies Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4