Module Information

Cod y Modiwl
DA39100
Teitl y Modiwl
TRAETHAWD ESTYNEDIG DAEARYDDIAETH
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1 (Dysgwyd dros 2 semester)
Elfennau Anghymharus
GG39130
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Eraill
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Traethawd estynedig (12,000 o eiriau).  Traethawd Hir:  100%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Uwchlaw pob dim mae'r traethawd estynedig yn gyfle i wneud gwaith annibynnol. Mae'n rhoi'r cyfle i fyfyrwyr feithrin profiad o ddatblygu problem ymchwil effeithiol, o nodi cynllun priodol, o gywain data addas, o ddewis y dulliau neu'r dechneg gywir i ddadansoddi'r data, ac o ysgrifennu'r astudiaeth mewn modd trefnus ac eglur. Dyma ffordd ddelfrydol o gymhwyso' cysyniadau, y medrau a'r technegau a ddysgwyd yng ngwaith y cwrs a fu'n fwyaf cyffrous i'r myfyrwyr, ac y gallai fod yn sylfaen i yrfa arbennig, ac mae'n fodd delfrydol hefyd o ddatblygu'r rhain ymhellach.

Nod

Mae'r traethawd estynedig yn gyfle i fyfyrwyr gynhyrchu darn o waith ymchwil annibynnol, sylweddol sydd yn defnyddio cysyniadau a methodolegau addas o'r maes.

Cynnwys

Astudiaeth annibynnol ar thema a ddewisir gan y myfyriwr yw'r traethawd estynedig. Disgwylir i waith maes neu astudiaeth o ddeunydd gwreiddiol fod yn rhan bwysig ohono. Gellir cywain data mewn amryw ddulliau, megis samplo neu gynnal arolwg yn y maes, dadansoddi deunydd mewn labordy, arolwg o holiaduron, gwaith llyfrgell arbenigol mewn archifau neu ddeunydd o'r
cyfrifiad, gan ddibynnu ar y pwnc. Bydd gofyn i fyfyrwyr drafod amcanion a chynllun eu traethawd arfaethedig gyda staff yn gynnar yn ystod ail semester yr ail flwyddyn. Rhaid cyflwyno'r teitlau arfaethedig erbyn dyddiad y cytunwyd arno, a fydd yn gynnar ym mis Mawrth. Rhaid iddynt bod wedi paratoi a thrafod cynllun manwl gyda'r arolygwr a ddynodwyd erbyn diwedd yr ail semester. Rhaid i'r darn terfynol o waith beidio a bod yn fwy na 12,000 o eiriau, neu tua 50 tudalen o deipysgrif a gofod dwbl rhwng y llinellau, a rhaid ei gyflwyno erbyn diwrnod olaf dysgu yn yr ail dymor.

Rhoddir cyngor cyffredinol ar draethodau estynedig, ynghyd a manylion llawn am y rheoliadau ynghylch eu hysgrifennu, dyddiadau cyflwyno'r testunau a chyflwyno'r astudiaeth derfynol ynghyd a manylion am eu diwyg, mewn cyfarfod arbennig a gynhelir yn ystod semester cyntaf yr ail flwyddyn.

Fel arfer, ni fydd myfyrwyr Anrhydedd Cyfun yn cael dewis modiwl y traethawd estynedig.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6