Module Information

Cod y Modiwl
GW10620
Teitl y Modiwl
CYFLWYNIAD I WLEIDYDDIAETH RYNGWLADOL Y TRYDYDD BYD
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Elfennau Anghymharus
IP10620
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 18 Hours. (18 x 1 awr)
Seminarau / Tiwtorialau 8 Hours. (8 x 1 awr)
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester traethawd 2,500 o eiriau  40%
Arholiad Semester 2 Awr   arholiad 2 awr  Students may, subject to Faculty approval, have the opportunity to resit this module, normally during the supplementary examination period. For further clarification please contact the Teaching Programme Administrator in the Department of International Politics.  60%

Canlyniadau Dysgu

Ar ol iddynt gwblhau'r modiwl, dylai'r myfyrwyr allu:

- asesu'n feirniadol ddefnyddioldeb y term y Trydydd Byd
- egluro rhai o'r ffyrdd y mae cysylltiadau Gogledd-De yn cael effaith ar faterion y Trydydd Byd
- amlinellu a dadansoddi amryfal effeithiau gwladychiaeth
- esbonio rhai o'r sialensiau gwleidyddol ac economaidd allweddol sy'n wynebu cymdeithasau'r Trydydd Byd
- trafod yn feirniadol ystyr datblygiad ac egluro rhai sialensiau datblygu cyfoes
- trafod yn feirniadol ystyr diogelwch yn y Trydydd Byd ac egluro rhai sialensiau diogelwch
- gwneud defnydd effeithiol o sgiliau dynodi a lleoli ffynonellau addas; astudio annibynnol; ysgrifennu (traethodau ac arholiadau); sgiliau TG yn ogystal a rheolaeth amser.

10 credydau ECTS

Disgrifiad cryno

Mae mwy na 75% o boblogaeth y byd yn byw yn y Trydydd Byd, ond yn draddodiadol mae'r rhannau hyn o'r byd wedi cael eu gwthio i'r ymylon wrth astudio gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol. Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i rai o faterion allweddol gwleidyddiaeth y Trydydd Byd ac yn portreadu'r Trydydd Byd fel rhan annatod o'r amgylchedd gwleidyddol byd-eang.

Nod

Bwriad y modiwl yw cyflwyno'r myfyrwyr i rai o'r materion a'r dadleuon allweddol sy'n ymwneud a safle'r Trydydd Byd mewn gwleidyddiaeth ryngwladol, a dangos sut y mae gwledydd y Trydydd Byd yn cael eu ffurfio gan eu rhyngweithiad a'r gyfundrefn ryngwladol ac i'r gwrthwyneb

Cynnwys

Rhennir y modiwl yn bump prif adran, gyda phob adran yn pwysleisio cysylltioldeb y Byd Cyntaf a'r Trydydd Byd fel y'u gelwir. Mae'r modiwl yn dechrau gyda thrafodaeth ar etifeddiaeth gwladychiaeth, un o'r profiadau sy'n gyffredin i gymdeithasau sydd ac eithrio hynny yn gwbl wahanol. Mae'r ail adran yn canolbwyntio ar sialensau gwleidyddol, megis creu gwladwriaeth, cipio awdurdod drwy rym milwrol a democratiaeth. Mae'r drydedd adran yn archwilio amryfal faterion yn ymwneud a datblygiad, megis newyn, gender a'r amgylchedd, tra mae'r bedwaredd adran yn canolbwyntio ar gyfres o sialensau economaidd, gan gynnwys yr argyfwng dyled. Mae'r bumed adran wedi ei neilltuo i faterion diogelwch, ac mae'n cynnwys darlithoedd ar benodolrwydd diogelwch y trydydd byd, lluosogi arfau a HIV/AIDS.

Darlithiau

A. Cyflwyniad
1. Beth yw'r Trydydd Byd?

B. Trefedigaethu a'i Waddol
2. America Ladin
3. Affrica
4. Y Tlysau yn y Goron/Dechrau'r Diwedd

C. Pynciau yng Ngwleidyddiaeth y Trydydd Byd
5. Gwladwriaeth y Trydydd Byd
6. Y Milwr sydd Bellach yn Wleidydd
7. Yr Alwad am Ddemocratiaeth

Ch. Materion Datblygu yn y Trydydd Byd
8. Beth yw Datblygiad?
9. Eisiau Bwyd a Newyn
10. Rhywedd a Datblygiad
11. Datblygiad a'r Amgylchedd

D. Materion Economaidd yn y Trydydd Byd
12. Yr Argyfwng Dyled
13. Addasu Strwythurol
14. Gwyrth Dwyrain Asia: Y Gwledydd Newydd eu Diwydianeiddio

Dd. Materion Diogelwch yn y Trydydd Byd
15. Beth yw Diogelwch ac at Bwy y mae wedi¿i Anelu?
16. Amlhau Arfau Bychain
17. AIDS/HIV fel Bygythiad i Ddiogelwch (?)

E. Diweddglo
18. Ble Mae'r Trydydd Byd Erbyn Hyn?


Sgiliau trosglwyddadwy

Bydd sgiliau astudio yn cael eu dysgu I'r myfyrwyr drwy gyfrwng cymryd rhan weithredol mewn seminarau, a bydd hynny'n cael ei ategu gan gwricwlwm seiliedig ar y we a'r y fewnrwyd Adrannol (Adnodd Sgiliau Mewnrwyd). Bydd pedwar prif faes yn cael eu cynnwys: ffynonellau (argraffedig a rhai seiliedig ar y we; seminarau a gweithio mewn grwp bychan; traethodau; arholiadau. Bydd yr addysgu sgiliau yn ymarferol ac yn addas I'r tasgau y bydd y myfyrwyr yn eu hwynebu yn ystod eu hastudiaethau, ac fel y cyfryw byddant yn cael eu cysylltu a chynnwys academaidd y modiwl ac ag asesiad y myfyrwyr. Bydd tiwtoriaid seminarau fel y cyfryw yn ymgymryd ag addysgu sgiliau fel y bo hynny'n addas I'r grwp arbennig hwnnw, yn hytrach na dilyn trefn anhyblyg. Felly gallai trafodaethau yn ymwneud a gwaith grwp ddigwydd yn gynnar yn y modiwl, gallai trafodaethau yn ymwneud a ffynonellau ddigwydd drwy gydol y modiwl tra byddai mater ysgrifennu traethodau yn cael sylw yn nes at amser cyflwyno'r gwaith. Bydd y dull llai strwythuredig o fynd ynglyn ag addysgu sgiliau yn cael ei ategu gan yr Adnodd Sgiliau Mewnrwyd a fydd yn cynnwys nodiadau ar amryfal faterion yn ymwneud a sgiliau, rhestr darllen ynghyd a chysylltau ag adnoddau eraill y Coleg (megis y Gwasanaethau Gwybodaeth) ac a safleoedd sgiliau sydd eisoes ar gael ar y we. Dylid nodi bod yr Adran wedi rhoi cynnig ar lawer o strategaethau addysgu sgiliau, ond mai siomedig fu'r canlyniadau, a gobeithir y bydd ymgorffori'r rhain yn rhan o drefn academaidd ddyddiol y myfyrwyr yn profi'n effeithiol

Bydd y myfyrwyr yn cael cyfle i ddatblygu, ymarfer a phrofi ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn eu helpu i ddeall, cysyniadoli a gwerthuso enghreifftiau a syniadau. Drwy gydol y cwrs dylai myfyrwyr ymarfer a gwella eu sgiliau darllen, deall a meddwl, yn ogystal a'u sgiliau rhifedd sylfaenol a'u sgiliau hunanreoli. Yn ystod darlithoedd bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau gwrando ac ysgrifennu nodiadau, yn ogystal a sgiliau dadansoddi. Mewn seminarau bydd myfyrwyr yn gwella eu sgiliau dadansoddi ac yn ymarfer sgiliau gwrando, egluro a dadlau, yn ogystal a gweithio mewn tim a datrys problemau. Bydd ysgrifennu traethodau yn annog myfyrwyr i ymarfer eu sgiliau ymchwilio annibynnol, ysgrifennu a TG, a bydd yr arholiadau yn profi'r sgiliau hyn o dan amgylchiadau amser cyfyngedig.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4