Module Information

Cod y Modiwl
GW32920
Teitl y Modiwl
DOSBARTH,CYMUNED A CHENEDL:SYNIADAETH WLEIDYDDOL GYMREIG
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 14 Hours. (14 x 1 awr)
Seminarau / Tiwtorialau 10 Hours. Seminarau (5 x 2 awr)
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll Students may, subject to Faculty approval, have the opportunity to resit this module, normally during the supplementary examination period. For further clarification please contact the Teaching Programme Administrator in the Department of International Politics. 
Arholiad Semester 2 Awr   50%
Asesiad Semester Traethodau: 1 x 3,000 o eiriau  50%

Canlyniadau Dysgu

Erbyn cwblhau'r modiwl disgwylir y bydd myfyrwyr yn gallu:

- deall a dadansoddi'n feirniadol prif nodweddion syniadaethol y traddodiadau Rhyddfrydol, Sosialaidd a Chenedlaetholgar yng Nghymru;
- gwerthuso'r modd y mae'r traddodiadau hyn wedi ymdrin a'r cysyniadau gwleidyddol allweddol dosbarth, cymuned a chenedl;
- ystyried yn ddeallus y graddau a ellir honni bod yna ffurf o feddwl gwleidyddol sydd yn nodweddiadol Gymreig.

Disgrifiad cryno

Bwriad y modiwl yw hybu dealltwriaeth feirniadol o brif elfennau syniadaethol y gwahanol dradoddiadau gwleidyddol a geir yn y Gymru gyfoes.

Nod

Nod y modiwl yw datblygu'r gallu i drafod, deall a dadansoddi'r canlynol:

- prif nodweddion syniadaethol y prif draddodiadau gwleidyddol yng Nghymru, hynny yw, Rhyddfrydiaeth, Sosialaeth a Chenedlaetholdeb;
- y modd y mae'r traddodiadau hyn wedi ymdrin a'r cysyniadau gwleidyddol alweddol dosbarth, cymuned a chenedl;
- y graddau a ellir honni bod yna ffurf o feddwl gwleidyddol sydd yn nodweddiadol Gymreig.

Cynnwys

Bwriad y cwrs yw cyflwyno y prif ffrydiau deallusol sydd wedi sbarduno gweithgaredd gwleidyddol yn y Gymru gyfoes. Yn y darlithoedd cyflwynir gorolwg o'r traddodiad Rhyddfrydol, y traddodiad Sosialaidd a'r traddodiad Cenedlaethol gan drafod eu prif nodweddion syniadaethol a'u gosod yn eu cyd-destun cymdeithasol ehangach. Drwy'r cyfan rhoddir ystyriaeth arbennig i'r modd y mae'r traddodiadau yma wedi ymdrin a thri chysyniad gwleidyddol holl bwysig: dosbarth, cymuned a chenedl. Y mae'r seminarau wedi eu trefnu o amgylch astudiaeth o destunau arbennig, boed areithiau neu bamffledi, sy'n crynhoi corff o syniadau, neu a oedd eu hunain yn sbardun i weithgaredd gwleidyddol.

Sgiliau trosglwyddadwy

Rhoddir cyfle i fyfyrwyr ddatblygu, ymarfer a phrofi ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy a fydd oll o gymorth iddynt wrth geisio deall, dadansoddi a rhoi mynegiant i wahanol syniadau, cysyniadau a digwyddiadau. Trwy gydol y modiwl anogir myfyrwyr i ymarfer eu sgiliau darllen a dadansoddi, i hogi eu sgiliau rheoli amser, ac i ddeall arwyddocad rhifau syml. Yn y darlithoedd ceir cyfle i ddatblygu sgiliau gwrando a dadansoddi yn ogystal a ysgrifennu nodiadau. Yn y seminarau ceir cyfle i wella sgiliau dadansoddiadol a chyfathrebu, ynghyd a'r gallu i weithio fel rhan o dim. Wrth baratoi traethodau caiff myfyrwyr eu hannog i ddatblygu ymhellach eu gallu i ymchwilio'n annibynnol, ac i wella eu sgiliau ysgrifennu a TG. Yn yr arholiadau profir sgiliau dadansoddiadol ac ysgrifennu yng nghysgod cyfyngder amser.

10 credydau ECTS

Rhestr Ddarllen

Testun A Argymhellwyd
D Hywel Davies The Welsh Nationalist Party 1925-1945 Chwilio Primo K O Morgan Rebirth of a Nation: Wales 1880-1980 Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6