Module Information

Cod y Modiwl
GW33420
Teitl y Modiwl
DEALL TERFYSGAETH
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 16 darlith awr
Seminarau / Tiwtorialau 6 seminar awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester 1 cyflwyniad seminar (cyfystyr a 1,000 o eiriau)  10%
Asesiad Semester 1 traethawd 2,500 o eiriau  40%
Arholiad Semester 2 Awr   50%
Asesiad Ailsefyll Bydd cyfleoedd i ailsefyll y modiwl hwn yn ystod y cyfnod arholiadau atodol. Cod ailsefyll F: Bydd y myfyriwr yn ailsefyll y modiwl drwy arholiad yn unig, a 40 fydd y marc uchaf y gellir ei gael. Cod ailsefyll H: Bydd y myfyriwr yn cyflwyno elfennau coll o'r gwaith cwrs a/neu yn ailsefyll arholiadau yn y cyfnod arholiadau atodol yn lle arholiad a gollwyd/fethwyd, a hynny am y marc llawn. Gofynnir i fyfyrwyr sy'n ailsefyll elfennau o waith cwrs a fethwyd i ddewis teitl gwahanol ar gyfer y traethawd/aseiniad, ac ni ddylid cyflwyno fersiynau wedi'u hailysgrifennu o'r traethawd/aseiniad gwreiddiol.  

Canlyniadau Dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyrwyr fedru:
1. Trafod y problemau wrth ddiffinio terfysgaeth a'r gwahaniaethau rhwng sifiliaid a'r brwydrwyr
2. Arddangos dealltwriaeth o gyd-destunau terfysgaeth
3 Disgrifio sut y mae'r cyd-destun yn creu, ail-ffurfio a diffinio terfysgaeth gan gyfeirio at ei ddatblygiad hanesyddol
4. Dangos trwy waith ysgrifenedig a seminarau, y gallu i feirniadu adroddiadau cyfoes o derfysgaeth
5. Dadansoddi gwahanol bersbectifau o achosion terfysgaeth
6. Trafod rol yr unigolyn a ffactorau eraill yn y broses o ddod yn derfysgwr
7. Esbonio rol amrywiol y wladwriaeth a gweithredwyr di-wladwriaeth wrth gynhyrchu terfysgwyr
8. Dangos effeithlonrwydd ystod o ymatebion i derfysgaeth a thrafod y canlyniadau bwriadol ac anfwriadol.

Nod

Bydd y modiwl hwn yn ychwanegu at ddarpariaeth gyfredol yr Adran ar derfysgaeth, ac yn arbennig y modiwlau ar drais gwleidyddol, damcaniaeth mudo cymdeithasol, astudiaethau democrateiddio, Astudiaethau Diogelwch, Astudiaethau Strategol, gwleidyddiaeth y Trydydd Byd, cudd-wybodaeth a damcaniaeth wleidyddol (ryngwladol). Mae'n cynnig i fyfyrwyr y cyfle i ddeall am amrywiaeth yr agweddau tuag at, a'r diffiniadau o, derfysgaeth, yn hanesyddol a chyfoes. Bydd y dysgu'n cynnwys esiamplau o ystod o gymdeithasau a chyd-destunau lle gwelwyd braw gwleidyddol.

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl yn ceisio rhoi i fyfyrwyr ddealltwriaeth eang ac integredig o bersbectifau'r gorffennol a'r presennol o derfysgaeth. Bydd yn archwilio'r materion epistemolegol a diffiniol sydd wrth wraidd y maes a sut mae ein dealltwriaeth o'r pwnc wedi newid dros gyfnod o amser. Bydd yn dadansoddi achosion terfysgaeth, rol gweithredwyr y wladwriaeth neu'r gweithredwyr di-wladwriaeth, a swyddogaeth trais gwleidyddol o fewn y system ryngwladol. Bydd hefyd yn edrych ar yr ymateb i derfysgaeth ac oblygiadau'r rhain i ddiogelwch a llywodraeth. Yn olaf, bydd yn dadansoddi'r dilema moesol sydd ynghlwm wrth drais gwleidyddol a'r ymdrechion i'w wrthwneud.

Cynnwys

- Beth yw terfysgaeth? Pwy yw'r terfysgwyr? Y gwahaniaethau rhwng sifiliaid a'r brwydwyr.
- Disgyrsiau, iaith, pwer ac ystyr; agweddau traddodiadol ac agweddau beirniadol
- Terfysgaeth fel dull sy'n esblygu; datblygiad hanesyddol patrymau rhyfela
- Achosion terfysgaeth: esboniadau gwahanol
- Dod yn derfysgwr: cyd-destun, hunaniaeth a chymhelliad
- Y wladwriaeth a gweithredwyr di-wladwriaeth: ai terfysgaeth yw gweithredu'r wladwriaeth?
- Terfysgaeth, y wladwriaeth a'r system ryngwladol
- Terfysgaeth a gwrthderfysgaeth: grym corfforol yn erbyn y galon a'r meddwl
- Effeithlonrwydd yr ymatebion i derfysgaeth, goblygiadau hawliau dynol, moeseg rhyfel

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Bydd y myfyrwyr yn dysgu sut i gyflwyno eu syniadau ar lafar ac ar bapur a sut i gyflwyno dadleuon fwyaf effeithiol. Byddant yn dysgu pwysigrwydd gwybodaeth a chyfathrebu clir a sut i ymelwa ar hyn. Byddant yn gwybod sut i ddefnyddio'r gwahanol ffynonellau o wybodaeth sydd ar gael a sut i ddefnyddio'r ffurf fwyaf addas o gyfathrebu er mantais. Byddant yn dysgu bod yn eglur wrth ysgrifennu a siarad a bod yn uniongyrchol ynglyn ag amcanion a nodau. Byddant yn dysgu ystyried yr hyn sy'n berthnasol i bwnc, ffocws neu amcanion y ddadl neu'r drafodaeth. Trefnir seminarau mewn grwpiau bychain lle mai trafodaeth lafar a chyflwyniadau fydd prif ddull y dysgu a bydd y pwyslais drwy'r modiwl ar gyfraniad a chyfathrebu'r myfyrwyr. Anogir cyd-fyfyrwyr i holi'r cyflwynydd er mwyn beirniadu'r ddadl neu awgrymu sut i ddatblygu'r pwnc; bydd pawb felly'n cael cyfle i drafod cyfraniadau a syniadau'r lleill.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Mae'r trafodaethau mewn seminarau yn arbennig yn gymorth i ddatblygu sgiliau llafar a chyflwyno a gwaith tim. Bydd dysgu am y broses o gynllunio traethawd a chyflwyniad, llunio fframwaith y prosiectau, hogi a datblygu'r prosiectau a'u cwblhau, i gyd yn cyfrannu tuag at eu portffolio o sgiliau trosglwyddadwy.
Datrys Problemau Un o amcanion canolog y modiwl fydd gwaith prosiect annibynnol a datrys problemau; bydd cyflwyno traethawd yn gofyn i'r myfyriwr ddatblygu sgiliau ymchwil annibynnol yn ogystal a datrys problemau. Bydd y gwaith ymchwil a pharatoi cyflwyniadau seminar hefyd yn gymorth i'r myfyriwr ddatblygu sgiliau prosiect annibynnol. Datblygir ac asesir gallu'r myfyriwr i ddatrys problemau trwy ofyn iddynt: ystyried gwahanol agweddau a barn; trefnu data ac amcangyfrif ateb i broblem; ystyried achosion eithafol, trafod yn rhesymegol; creu modelau damcaniaethol; ystyried achosion tebyg; edrych am batrymau; rhannu materion yn broblemau llai. Bydd arholiad terfynol yn sicrhau asesiad o allu'r myfyriwr i weithio
Gwaith Tim Bydd seminarau'n cynnwys grwp bychan yn trafod y materion craidd sy'n berthnasol i bynciau'r seminar. Mae trafodaethau a dadleuon yn y dosbarth yn rhan hanfodol o brofiad dysgu'r modiwl.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Mae'r modiwl yn ceisio hybu hunanreolaeth o fewn cyd-destun o gymorth oddi wrth y cynullydd a'r cyd-fyfyrwyr. Disgwylir i fyfyrwyr wella eu perfformiad addysgol eu hunain trwy wneud gwaith ymchwil annibynnol a chymell eu hunain i chwilio am ffynonellau, paratoi rhestrau darllen a phenderfynu (gydag arweiniad) gyfeiriad eu traethawd. Rhaid iddynt arwain cyflwyniad seminar a chyflwyno traethawd ar amser a dylai hyn eu helpu i reoli amser ac adnoddau yn y ffordd orau.
Rhifedd Disgwylir i fyfyrwyr werthuso data ystadegol ar newid demograffig, arolygon agweddau a thystiolaeth feintiol arall fydd yn cael ei gyflwyno fel rhan o'r deunydd cwrs.
Sgiliau pwnc penodol Caiff myfyrwyr y cyfle i ddatblygu, ymarfer a phrofi ystod eang o sgiliau sy'n benodol i'r pwnc i'w helpu i ddeall, cysyniadoli a gwerthuso enghreifftiau a syniadau ar y modiwl. Mae'r sgiliau pwnc penodol yma'n cynnwys: - Casglu a deall ystod eang o ddata yn ymwneud a'r modiwl - Y gallu i werthuso persbectifau gwahanol - Arddangos technegau ymchwil pwnc penodol - Cymhwyso ystod o fethodolegau i broblemau hanesyddol a gwleidyddol cymhleth.
Sgiliau ymchwil Bydd cyflwyno traethawd yn adlewyrchu sgiliau ymchwil annibynnol y myfyriwr. Bydd yr angen i leoli adnoddau ymchwil priodol a chofnodi'r canlyniadau hefyd yn hybu sgiliau ymchwil. Bydd ymchwilio a pharatoi ar gyfer cyflwyniad seminar hefyd yn galluogi'r myfyriwr i ddatblygu sgiliau prosiect annibynnol. Bydd arholiad terfynol yn sicrhau asesiad o allu'r myfyriwr i weithio ar ei ben/phen ei hun.
Technoleg Gwybodaeth Disgwylir i fyfyrwyr gyflwyno eu gwaith wedi'i gwblhau ar brosesydd geiriau. Hefyd, anogir myfyrwyr i chwilio am ffynonellau gwybodaeth ar y we, yn ogystal a chwilio am ffynonellau electronig (megis Web of Science ac OCLC). Bydd disgwyl hefyd i fyfyrwyr wneud defnydd o'r adnoddau fydd ar gael ar Blackboard.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6