Module Information

Cod y Modiwl
HA36830
Teitl y Modiwl
MENYWOD A'R BERTHYNAS RHWNG Y RHYWIAU YM MHRYDAIN C1800-C1950
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Elfennau Anghymharus
HY 36830

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 18 x 1 awr
Seminarau / Tiwtorialau 10 x 1 awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 3 Awr   ARHOLIAD CAEEDIG 3 AWR, AC IDDO 3 CHWESTIWN  60%
Asesiad Semester DAU TRAETHAWD 2,500 O EIRIAU  40%

Canlyniadau Dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyrwyr fedru:
Disgrifio ac asesu bywydau a phrofiadau menywod yn ystod y cyfnod sydd dan sylw;

Nodi ac esbonio y newidiadau ym mherthynasau y rhywiau ym Mhrydain fodern;

Lleoli profiadau cyfnewidiol menywod a pherthynasau rhwng y rhywiau yng nghefndir ehangach hanes cymdeithasol, economaidd a gwleidyddol Prydain;

Trafod dadleuon hanesyddol gyda hyder cynyddol trwy waith ysgrifenedig a llafar;

Dadansoddi tystiolaeth wreiddiol mewn ffordd feirniadol a deallus.

Disgrifiad cryno

Mae'r cwrs yn arolygu hanes menywod a chysylltiadau'r rhywiau ym Mhrydain yn ystod y cyfnod modern. Mae'r ystyried profiadau amrywiol a chyfnewidiol menywod mewn gwahanol gyd-destunau cymdeithasol, economaidd a gwleidyddol, ac mae'r lleoli'r datblygiadau hyn yn hanes ehangach Prydain. Ymhellach, mae'r cwrs yn archwilio'r diffiniadau rhyw cyfnewidiol a'r heffaith ar gysylltiadau'r rhywiau. Lleolir yr agweddau hyn o brofiadau menywod mewn fframwaith amseryddol sydd yn arolygu hanes menywod o ddechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg hyd at ddechrau'r Ail Ryfel Byd.

Nod

Bydd y modiwl yn llenwi bwlch pwysig oddi fewn maes Hanes drwy'r Gymraeg yn Rhan Dau. Cyflwynir y myfyrwyr i rai o brif brofiadau menywod ym Mhrydain fodern ac ystyrir syniadau pwysig yngl'r a chysylltiadau'r rhywiau.

Cynnwys

1. Rhagarweiniad
2. Creu Syniadau Rhywiau yn ystod y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg
3. Menywod a Gwneuthuriad y Dosbarth Gweithiol
4. Menywod a Siartiaeth
5. Ffeministiaeth yn ystod Dechrau'r Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg
6. Gwaith Addas i Fenywod: Gwaith Menywod yn y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg
7. Rhywioldeb Fictorianaidd
8. Rol y Fenyw mewn Teulu
9. Menywod a Dyngarwch
10. Menywod a Lles yn yr Oes Fictorianaidd a'r Oes Edwardaidd
11. `Dirywiad yr Hil' a Meddygoli Mamolaeth
12. Yr Ymgyrch dros Bleidlais i Ferched
13. Menywod a'r Rhyfel Byd Cyntaf
14. Cysylltiadau'r Rhywiau yn ystod y Dirwasgiad Mawr
15. Yr Ymgyrch dros Atal Cenhedlu
16. Ffeministiaeth yn ystod y Cyfnod Rhwng y Rhyfeloedd
17. Profiadau Menywod yn ystod yr Ail Ryfel Byd
18. Menywod a'r Wladwriaeth Les

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Datblygir y fedr hon trwy gyfrwng y ddau draethawd a thrwy drafodaethau'r seminar. Disgwylir, yn ogystal, i'r myfyrwyr wneud cyflwyniadau yn y seminarau. Asesir y fedr hon fel rhan o'r trathodau. Ni asesir y cyflwyniadau ond rhoddir ymateb i'r myfyrwyr.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Bydd y modiwl hwn yn datblygu sgiliau ysgrifenedig a llafar. Bydd yn helpu'r myfyrwyr i ddatblygu sgiliau pwysig eraill, gan gynnwys gwneud ymchwil, asesu gwybodaeth ac ysgrifennu mewn ffordd ffurfiol.
Datrys Problemau Disgwylir i'r myfyrwyr nodi ac ymateb i broblemau hanesyddol a gwneud ymchwil addas cyn y seminarau a chyn ysgrifennu'r traethodau. Asesir y fedr hon fel rhan o'r traethodau.
Gwaith Tim Bydd y myfyrwyr yn gweithio gyda'i gilydd cyn, ac yn ystod, y seminarau.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Bydd y traethodau yn cael eu dychwelyd mewn cyfweliadau traethawd a nodir camgymeriadau ynglyn ag arddull a chynnwys. Anogir y myfyrwyr i wella eu sgiliau ysgrifenedig a'u sgiliau cyfathrebu. Ni asesir y fedr hon.
Rhifedd Cyflwynir y myfyrwyr i rai ystadegau sylfaenol yn y darlithiau ac asesir y medrau hyn fel rhan o'r traethodau lle mae'n addas.
Sgiliau pwnc penodol Sgiliau Beirniadol Hanesyddol
Sgiliau ymchwil Datblygir hyn trwy'r ymchwil bydd y myfyrwyr yn gwneud cyn y seminarau a'r traethodau. Asesir y fedr hon fel rhan o?r traethodau.
Technoleg Gwybodaeth Anogir y myfyrwyr i chwilio am ddeunydd ar y we ac oddi ar CD-Rom, ac i'w ddefnyddio mewn ffordd addas. Hefyd, anogir y myfyrwyr i ddefnyddio prosesydd geiriau wrth greu eu gwaith. Ni fydd asesu ffurfiol o'r sgiliau hyn.

Rhestr Ddarllen

Testun A Argymhellwyd
Angela John (gol.) (1991) Our Mothers? Land: Chapters in Welsh Women?s History 1830-1939 Chwilio Primo Anna Clark (1995) Struggle for the breeches: Gender and the Making of the British Working Chwilio Primo Barbara Caine (1997) English Feminism, 1780-1980 Chwilio Primo Helen Jones (2000) Women in British Public Life, 1914-1950 : Gender, Power, and Social Chwilio Primo Jane Lewis (1984) Women in England, 1870-1950: Sexual Divisions and Social Change Chwilio Primo Jane Lewis (gol.) (1986) Labour and Love: Women?s Experience of Home and Family 1850-1940 Chwilio Primo Jane Rendall (1990) The Origins of Modern Feminism: Women in Britain, France, and the United States, 1780-1860 Chwilio Primo Jane Rendall (1990) Women in an Industrialising Society: England 1750-1880 Chwilio Primo June Purvis (gol.) (1995) Women?s History: Britain, 1850-1945 Chwilio Primo Kathryn Gleadle (1995) The Early Feminists: Radical Unitarians and the Emergence of the Women?s Rights Movement, 1831 - 51 Chwilio Primo Martin Pugh (1992) Women and the Women?s Movement in Britain 1914-1959 Chwilio Primo Susan Mendus a Jane Rendall (gol.) (1989) Sexuality and Subordination: Interdisciplinary Studies of Gender in the Nineteenth Century Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6