Module Information

Cod y Modiwl
CF31220
Teitl y Modiwl
CYMRU ERS 1945
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Elfennau Anghymharus
Elfennau Anghymharus
Rhagofynion
Rhagofynion

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Seminarau / Tiwtorialau Seminarau.
Darlithoedd
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   60%
Asesiad Semester Traethodau: 2 traethawd o 2,500 o eiriau  40%

Canlyniadau Dysgu

Ar ol cwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyrwyr fod yn gallu:
a) Dangos eu bod yn gyfarwydd a chorff sylweddol o wybodaeth hanesyddol ym maes hanes modern a chyfoes Cymru.

Beirniadu, trafod a deall ffynonellau ar ystod o faterion gwleidyddol, cymdeithasol a diwylliannol, sy'r ymwneud a hanes Cymru fodern.

Dangos eu bod yn gyfarwydd ag ystod eang o dechnegau hanesyddol, sy'r berthnasol i archwilio llywodraeth, pleidiau gwleidyddol, carfannau pwyso, a mudiadau cymdeithasol.

Casglu a dadansoddi eitemau perthnasol o dystiolaeth hanesyddol, o ffynonellau eilaidd ac ystadegau.

Darllen, dadansoddi ac ystyried yn feirniadol destunau eilaidd a gwreiddiol, yn enwedig llyfrau ac erthyglau, ond hefyd papurau newyddion, pamphledi, gohebiaeth argraffiedig, a phapurau seneddol.

Ystyried y berthynas rhwng hanes a disgyblaethau eraill, yn enwedig gwyddor wleidyddol, cymdeithaseg a theori ieithyddiaeth.

Datblygu'r gallu i werthuso cryfderau a gwendidau dadleuon hanesyddol penodol a, lle bo angen, eu herio.

Datblygu sgiliau llafar (na chant eu hasesu) ac ysgrifenedig, trwy gyfrwng trafodaethau seminar a thraethodau.

Gweithio'r annibynnol ac ar y cyd, a chymryd rhan mewn trafodaethau gr'r (ni chant eu hasesu).

Disgrifiad cryno

Astudir y prif newidiadau cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol yng Nghymru er diwedd yr Ail Ryfel Byd. Edrychir yn benodol ar dwf sefydliadau gwleidyddol (megis y Swyddfa Gymreig, awdurdodau lleol a phleidiau gwleidyddol), asiantau rhanbarthol (megis Awdurdod Datblygu Cymru), ailstrwythuro'r economi (gan gymryd y diwydiant glo fel enghraifft), y rhesymau dros barhad llwyddiant y Blaid Lafur mewn etholiadau, twf cenedlaetholdeb a mudiad iaith milwriaethus, ynghyd a datblygiadau mewn addysg a darlledu.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6