Module Information

Module Identifier
CY12910
Module Title
TRAFOD Y BYD CYFOES TRWY'R GYMRAEG II
Academic Year
2010/2011
Co-ordinator
Semester
Intended for use in future years
Co-Requisite
CY10710 Dim ond i'r rhai a fyn dilyn cwrs gradd yn y Gymraeg.
Co-Requisite
CY10610 Dim ond i'r rhai a fyn dilyn cwrs gradd yn y Gymraeg.
Co-Requisite
CY10510 Dim ond i'r rhai a fyn dilyn cwrs gradd yn y Gymraeg.
Co-Requisite
CY10810 Dim ond i'r rhai a fyn dilyn cwrs gradd yn y Gymraeg.
Co-Requisite
CY12220 Dim ond i'r rhai a fyn dilyn cwrs gradd yn y Gymraeg.
Mutually Exclusive
Mutually Exclusive
Mutually Exclusive
Mutually Exclusive
Mutually Exclusive
Mutually Exclusive
Mutually Exclusive
Pre-Requisite

Course Delivery

Delivery Type Delivery length / details
Lecture 5 darlith ar nodweddion yr iaith lafer safonol
Seminars / Tutorials 11 seminar wythnosol ar bynciau amrywiol ym ymwneud a'r byd cyfioes
Practical 11 sesiwn ymarferol gan gynnwys gwaith yn y labordy iaith a chyflwyniadau llafar gan y myfyrywr.
 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Cyflwyniad Llafar  20%
Semester Assessment Cyfrannu at ddosbarthiadau llafar ac ymarferol  10%
Semester Assessment Arwain Trafodaeth mewn seminar  10%
Semester Assessment Asesiad Parhaus mewn Gwrnado a Deall  20%
Semester Exam Arholiad Llafar ar ddiwedd y semester  40%
Supplementary Exam Arholiad Llafar  100%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:


1. Trafod y byd cyfoes yn hyderus yn y Gymraeg.


2. Defnyddio ystod eang o eirfa briodol ac addas ar gyfer gwahanol feysydd.


3. Deall sut y mae'r Gymraeg yn gweithio yn y cyfryngau ac ar y we.

Brief description

Modiwl ymarferol ei ogwydd a fydd yn canolbwyntio ar ddysgu myfyrwyr ail-iaith i ddefnyddio Cymraeg llafar cyfoes wrth drafod eu meysydd pwnc neilltuol. Dysgir y derminoleg a chysyniadau sy'n angenrheidiol i ymdrin â'r Dyniaethau yn y Brifysgol a'r byd proffesiynol.
Rhoddir sylw i'r iaith lafar safonol a chanolbwyntir ar faterion cyfoes sy¿n ymwneud â Chymru ac â'r byd yn gyffredinol.

Content

Darperir seminarau ar y pynciau canlynol, ac ar eraill yn ôl y galw:
Y Newyddion a Materion Cyfoes
Materion Gwleidyddol
Problemau Cymdeithasol Cyfoes
Addysg yng Nghymru
Hanes Cymru
Chwaraeon
Cerddoriaeth
Y Gymraeg ar y We
Ymateb llafar i ffilm neu raglen deledu / radio
Gwrando a Deall
Ieithoedd Ewrop a'u diwylliant
(Cyflwynir geirfaoedd graddedig perthnasol i ehangu geirfa yn wythnosol)

Module Skills

Skills Type Skills details
Application of Number
Communication Holl bwrpas y modiwl yw galluogi myfyrwyr i'w mynegi eu hunain yn hyderus ar lafar yn y Gymraeg.
Improving own Learning and Performance Trwy werthuso adborth gan ddarlithwyr a thiwtoriaid
Information Technology Trwy ymchwilio ar bynciau ar y We
Personal Development and Career planning Trwy ymgyfarwyddo â materion cyfoes a dysgu sut i addasu deunydd i'w gyflwyno i eraill ar lafar. Trwy fagu hyder yn y Gymraeg.
Problem solving Hanfod y modiwl fydd trin a thrafod nodweddion llafar Cymraeg cyfoes. Bydd problemau geirfa, cystrawen a mynegiant yn sicr o godi yn sgil y rhain.
Research skills Trwy ddod yn gyfarwydd â defnyddiau addas yn y llyfrgell, ar y we, ac yn y cyfryngau perthnasol
Subject Specific Skills Dysgant am gywair Cymraeg Llafar Safonol a'r ffordd y'i defnyddir.
Team work Trwy gydweithio ag eraill i baratoi cyflwyniadau ac wrth arwain trafodaethau gr¿p.

Notes

This module is at CQFW Level 4