Module Information

Cod y Modiwl
DA28420
Teitl y Modiwl
DAEARYDDIAETH WLEIDYDDOL
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Elfennau Anghymharus
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 10 x 2 hours
Seminarau / Tiwtorialau 6 x 2 hours seminars
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   Arholiad dibaratoad. Ateb dau gwestiwn allan o bedwar.  50%
Arholiad Semester 2 Awr   Arholiad dibaratoad. Ateb dau gwestiwn allan o bedwar  50%
Asesiad Ailsefyll Cyflwyniad llafar pryd y disgwylir i fyfyrwyr gysylltu themau'r darlithiau a digwyddiad neu broses cyfoes allweddol.  20%
Asesiad Ailsefyll Cylchgrawn ymchwil lle mae myfyrwyr yn ystyried themau allweddol sy'n codi yn y darlithiau.  30%
Asesiad Semester Cyflwyniad llafar lle mae disgwyl i fyfyrwyr gysylltu themau'r darlithiau a digwyddiad neu broses cyfoes allweddol.  20%
Asesiad Semester Cylchgrawn ymchwil lle mae myfyrwyr yn rhoi cryn ystyriaeth i themau allweddol sy'n codi yn y darlithiau  30%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

  1. Trafod pynciau allweddol daearyddiaeth wleidyddol yn feirniadol
  2. Disgrifio, defnyddio ac asesu'n feirniadol ystod o gysyniadau daearyddiaeth wleidyddol arwyddocaol
  3. Disgrifio ac asesu'n feirniadol nifer o ddigwyddiadau a phrosesau gwleidyddol cyfoes
  4. Defnyddio tystiolaeth addas i gefnogi trafodaethau ar bynciau penodol mewn daearyddiaeth wleidyddol
  5. Dangos tystiolaeth o ddyfnder eu darllen, a'u gallu i ddehongli a gwerthuso arfer academaidd a pholisiau cyfredol drwy drefnu trafodaeth ar lafar ac yn ysgrifenedig

Cynnwys

ADRAN 1: GOFOD, GRADDFA, TIRIOGAETH A'R WLADWRIAETH
1. Geowleidyddiaeth ac esblygiad Daearyddiaeth Wleidyddol
2. Yr Ymerodraeth ac Imperialaeth
3. Y Wladwriaeth a Thiriogaeth
4. Cenhedloedd a Chenedlaetholdeb
5. Yr Her i Wladwriaeth-Genedl y DU I: Integreiddio Ewropeaidd
6. Yr Her i Wladwriaeth-Genedl y DU II: Datganoli a Rhanbartholdeb
7. Tirweddau Grym
ADRAN 2: LLE, POBL A GWLEIDYDDIAETH
8. Dadlau ynghylch Lle
9. Dinasyddiaeth a Chyfranogi
10. Daearyddiaethau Etholiadol

6 seminar yn dilyn darlithiau 1,2,4,6,8 a 10

Disgrifiad cryno

Yn y modiwl hwn cyflwynir myfyrwyr i thema^u allweddol daearyddiaeth wleidyddol gyfoes. Mae'r modiwl wedi ei rannu yn ddwy adran. Mae'r adran gyntaf yn archwilio dylanwad gofod a thiriogaeth ar ffurfiant y wladwriaeth , strategaeth y wladwriaeth a nodweddion gwleidyddol ar amrywiol raddfeydd, o'r byd-eang i'r lleol. Mae'r adran hon yn cyflwyno cysyniadau am genedl a gwladwriaeth-genedl, imperialaeth, geowleidyddiaeth feirniadol a'r rhanbarth, yn ogystal ag ymchwilio i faterion cyfoes megis integreiddio Ewropeaidd, datganoli a chenedlaetholdeb yn y DU a threfn y byd o^l-9/11. Mae ail adran y modiwl yn astudio'r berthynas rhwng lle, pobl a gweithredoedd gwleidyddol gan gynnwys patrymau pleidleisio, gwrthdystio a dinasyddiaeth fywiog. Yn y modiwl cyflwynir cysyniadau megis dinasyddiaeth, cyfalaf cymdeithasol a symudiadau cymdeithasol a thrafodir materion cyfoes gan gynnwys symudiadau amgylcheddol a gwrth-globaleiddio a chanlyniadau etholiadau cyffredinol diweddar Prydain. Yn ogystal a^ darlithiau ar y thema^u hyn, bydd myfyrwyr hefyd yn mynychu chwe seminar lle byddant yn trafod yn ddyfnach thema^u allweddol sy'n codi o'r darlithiau.

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Bydd sgiliau cyfathrebu llafar yn cael eu datblygu a'u hasesu yn y seminarau, a'r sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig yn yr arholiad.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Ni fydd yn cael ei ddatblygu'n benodol drwy'r modiwl hwn. Gall cynnwys y darlithiau a'r darllen annog myfyrwyr yn anuniongyrchol i ystyried eu syniadau a'u safbwyntiau, ac i rai gall arwain at lwybr gyrfa posibl efallai.
Datrys Problemau Bydd datrys problemau yn cael rhywfaint o sylw anuniongyrchol o ganlyniad i gynnwys y darlithiau ond ni fydd yn cael ei ddatblygu'n benodol yn y modiwl..
Gwaith Tim Nis datblygir yn y modiwl hwn.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Dylai myfyrwyr ymdrechu i ddatblygu eu sgiliau yn y maes hwn drwy neilltuo amser rhydd i ddarllen a pharatoi ar gyfer arholiadau. Nid yw'n cael ei ddatblygu'n benodol yn y modiwl.
Rhifedd Nis datblygir yn y modiwl hwn
Sgiliau ymchwil Anogir myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau ymchwil drwy gasglu deunydd o'r llyfrgell a'r rhyngrwyd wrth baratoi ar gyfer y seminarau.
Technoleg Gwybodaeth Bydd myfyrwyr yn cael eu cyfeirio at ddeunydd o'r rhyngrwyd wrth iddynt baratoi am y seminar.

Rhestr Ddarllen

Hanfodol
Jones, M., Jones, R., and Woods, M. (2004) An Introduction to Political Geography Routledge Chwilio Primo
Testun A Argymhellwyd
Heffernan, M. (1998) The Meaning of Europe Chapters 2 & 4 Chwilio Primo Pattie, C., Johnston, R., Dorling, D., Rossiter, D., Tunstall, H. & MacAllister, I. (1997) Area New Labour, new geography? The electoral geography of the 1997 British General Election 29, 253-259. Chwilio Primo
Testun Ychwanegol Atodol
Braden, K E & Shelley, F M. (2000) Engaging Geopolitics Chwilio Primo Harvey, D. (1979) Annals of the Association of American Geographers Monument and Myth. 69, 362-81 Chwilio Primo Lowndes, V. in D Judge, G Stoker & H Wolman (eds) (1995) Theories of Urban Politics. Citizenship and urban politics Chwilio Primo O'Tuathail, G. (1996) Critical Geopolitics. Chwilio Primo O'Tuathail, G., Dalby, S., and Routledge, P. (1997) The Geopolitics Reader. Chwilio Primo Routledge, P. (1997) Transactions of the Institute of British Geographers The imagineering of resistance: Pollock Free State and the practice of postmodern politics 22, 359-376. Chwilio Primo Taylor, P & Flint, C. (2000) Political Geography Prentice Hall Chwilio Primo Toal, G. (2003) Political Geography Re-asserting the regional: political geography and geopolitics in a world thinly known 22(6), 653-655 Chwilio Primo Zukin, S. (1991) Landscapes of Power: from Detroit to Disneyworld. Berkeley: University of California Press Chwilio Primo Kearns, A J (1992) Transactions of the IBG Active citizenship and urban governance. 17, 20-34. Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5