Module Information

Cod y Modiwl
GW10220
Teitl y Modiwl
GWLEIDYDDIAETH A LLWYWODRAETHU
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 20 awr (20 x 1 awr)
Seminarau / Tiwtorialau 8 awr (8 x 1 awr)
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Traethawd 2,000 o eiriau  30%
Arholiad Semester 2 Awr   2 Awr (1 x arholiad 2 awr)  70%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwlau, dylai myfyrwyr allu:

  • Adnabod ac asesu'r prif wahaniaethau yn seiliau'r wladwriaeth, yn y gwahanol gysyniadau am y natur ddynol a dulliau gweithredu o fewn y byd gwleidyddol, ac yn y gwahanol agweddau tuag at astudio gwleidyddiaeth.
  • Dadansoddi'r cysylltiadau rhwng y wladwriaeth a'r genedl a'u harwyddocad gwleidyddol.
  • Disgrifio strwythur, prosesau a gweithredodd system wleidyddol er mwyn cymharu gwahanol wladwriaethau, adnabod mathau o reolaeth, a diffinio deinameg cynnal a newid system.
  • Arddangos dealltwriaeth o natur problematig gwleidyddiaeth a'i pherthynas a grym, rheolaeth, cyfreithlondeb a dyletswydd.
  • Asesu'r gwahanol mathau o gyfranogaeth a chyfathrebu o fewn systemau ac archwilio'r berthynas rhwng mewnbwn gwleidyddol a chanlyniadau gwleidyddol.
  • Archwilio a chloriannu'n feiriadol ddetholiad o ddadleuon clasurol o fewn y bywyd gwleidyddol a thrafod arwyddocad datblygiadau, materion a sialensiau newydd o fewn y norm rhyddfrydol democataidd.
  • Defnyddio'n effeithiol y sgiliau canlynol: adnabod a lleoli ffynonellau priodol; astudio'n annibynnol; ysgrifennu (traethodau ac arholiadau); sgiliau TG a rheoli amser.
  • Arddangos y gallu i gysylltu themau a chysyniadau a astudiwyd gyda digwyddiadau gwleidyddol cyfoes.

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl hwn yn darparu cyflwyniad i wahanol ffurfiau a deinameg trefniadaeth, ymddygiad a meddwl gwleidyddol; i'r gwahanol agweddau tuag at astudio gwleidyddiaeth, a natur ddadleuol grym.

Nod

Nod y modiwl hwn yw rhoi cyflwyniad i astudio a dadansoddi gweithgaredd gwleidyddol a'i berthynas a syniadau, sefydliadau, prosesau, strwythurau a gwerthoedd. Bydd yn cynnig i fyfyrwyr amrywiaeth o offer dadansoddol fydd yn eu galluogi i archwilio'r berthynas rhwng meddwl gwleidyddol, ideoleg a thraddodiadau ar un llaw a threfniadaeth lywodraethol, systemau gwleidyddol a llunio polisiau ar y llaw arall. Bydd y cwrs yn galluogi myfyrwyr: i) i adnabod prif gysyniadau a phynciau astudio gwleidyddiaeth; ii) i drafod natur gwrthdaro a grym; iii) i egluro deinameg systemau gwleidyddol; a iv) i ddangos sut mae syniadau yn dylanwadu ar dybiaethau ac ymddygiad gwleidyddol.

Cynnwys

Ar ol darparu braslun cychwynnol o gysyniadau cyffredinol gwleidyddiaeth a grym, mae'r cwrs yn edrych ar ddetholiad o agweddau damcaniaethol tuag at ddechreuadau'r wladwriaeth, amrywiaeth y natur ddynol ac ystyr a chwmpas dyletswydd gwleidyddol. Wedyn ceir dadansoddiad o ryddid, cydraddoldeb a chenedlaetholdeb, ynghyd a'r cysylltiadau gyda'r wladwriaeth a dulliau ac ieithwedd trafodaeth wleidyddol. Canolbwyntir ar achosion a chanlyniadau'r norm rhyddfrydol democrataidd, cyn symud ymlaen i edrych yn fanwl ar y thema o systemau gwleidyddol ac yn arbennig eu strwythurau, prosesau a'u swyddogaethau, gan gynnwys cyfansoddiadau, llysoedd, cyrff deddfwriaethol, gweithrediadau, etholiadau, pleidiau a llunio polisi. Mae'r adran nesaf yn ymdrin a chyfundrefnau gwleidyddol o dan bwysau, gan gynnwys yr anawsterau a geir wrth geisio creu systemau gwleidyddol sefydlog mewn cenhedloedd newydd, y sialensiau sy'n codi wrth wynebu llywodraethau awdurdodaidd a llygredd, a'r problemau a ddaw pan fydd gwladwriaethau'n gorymestyn ac, yn y gorffennol, gan ideoleg totalitaraidd. Bydd yr adran olaf yn edrych ar arwyddocad syniadau newydd (e.e. ffeministiaeth, y meddylfryd gwyrdd), materion newydd (dinasyddiaeth, integreiddio rhanbarthol), a datblygiadau newydd (e.e. mudiadau cymdeithasol newydd, e-ddemocratiaeth) o ran cynnal a hygrededd y norm rhyddfrydol democrataidd.

Sgiliau trosglwyddadwy

Caiff y myfyrwyr gyfle i ddatblygu, ymarfer a phrofi ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy fydd yn eu helpu i ddeall, dadansoddi a chloriannu esiamplau a syniadau. Caiff y myfyrwyr eu hannog i ymarfer ac ehangu eu sgiliau darllen, deall a meddwl, yn ogystal a'u sgiliau rhifedd sylfaenol a hunanreolaeth. Mewn darlithoedd, bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau gwrando a chymryd nodiadau, yn ogystal a sgiliau dadansoddol. Mewn seminarau bydd myfyrwyr yn ehangu eu sgiliau dadansoddol. Byddant yn ymarfer gwrando, esbonio a thrafod, yn ogystal a phrofi gwaith tim a datrys problemau. Bydd ysgrifennu traethodau yn annog myfyrwyr i ymarfer eu sgiliau ymchwil annibynnol, ysgrifennu a TG, a bydd yr arholiadau yn profi'r sgiliau o dan amodau amser.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4