Module Information

Cod y Modiwl
GW11220
Teitl y Modiwl
CYFLWYNIAD I WLEIDYDDIAETH
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Elfennau Anghymharus
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 18 Hours. (18 x 1 awr)
Seminarau / Tiwtorialau 8 Hours. (8 x 1 awr)
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Traethawd 2,000 o eiriau  30%
Arholiad Semester 2 Awr   (1 x arholiad 2 awr)  70%

Canlyniadau Dysgu

Ar ol i fyfyrwyr gwblhau'r modiwl dylent gallu trafod y canlynol mewn modd ddeallus a beirniadol:

- tarddiad y wladwriaeth a pherthynas y wladwriaeth a syniadau/arferion cysylltiedig megis sofraniaeth a chenedlaetholdeb;
- natur grym mewn gwleidyddiaeth gyfoes ac ymdrechion i ffrwyno a chyfeirio grym trwy ddulliau democrataidd;
- tarddiad cyfalafiaeth a dadleuon cyferbyniol parthed `naturioldeb? a chyfiawnder y gyfundrefn gyfalafol; a,
- y prif ddulliau astudio a ddefnyddir gan y sawl sy'n astudio gwleidyddiaeth.

Yn ogystal, trosgwlyddir nifer o sgiliau sylfaenol i fyfyrwyr er mwyn gwella eu gallu i astudio'r pynciau hyn ac i gyfathrebu ffrwyth eu gwaith.

Disgrifiad cryno

Bwriad y modiwl yw cyflwyno myfyrwyr i'r astudiaeth o wleidyddiaeth

Nod

Bwriad y modiwl yw roi cyflwyniad i'r astudiaeth a dadansoddiad o weithgaredd gwleidyddol, ac yn benodol i'r berthynas rhwng syniadua, sefydliadau, prosesau, strwythurau a gwerthoedd yn y maes gwleidyddol. Bydd yn modiwl yn cyflwyno amrywiaeth o offer dadansoddi i fyfyrwyr a fydd yn eu galluogi i archwilio'r gydberthynas rhwng sefydliadua, syniadaeth a thraddodiadau gwleidyddol ar y naill law a threfniadath llywodraeth, systemau gwleidyddol a ffurfiant polisi ar y llaw arall.

Cynnwys

Ar ol rhoi sylfaen ddechreuol i gysyniadau cyffredinol gwleidyddiaeth a grym, bydd y cwrs yn archwilio dulliau damcaniaethol detholedig o fynd ynglyn a tharddiad y wladwriaeth, priodoleddau cyfansoddol y natur ddynol ac ystyr a maint rhwymedigaeth wleidyddol. Dilynir hyn gan ddadansoddiad o ryddid, cydraddoldeb a chenedlaetholdeb, ynghyd a'u cydberthynas a'r wladwriaeth ac ag iaith a'r dull o ymdrin a gwrthdaro geiriol gwleidyddol. Rhoir sylw manwl i achosion a chanlyniadau'r norm democratig rhyddfrydol. Yna bydd y cwrs yn mynd rhagddo i dalu sylw manwl i thema systemau gwleidyddol ac yn arbennig i archwiliad o'u strwythurau, eu prosesau a'u swyddogaethau. Bydd yr elfennau canlynol yn cael sylw - cyfansoddiadau, llysoedd, cyrff deddfwriaethol, adrannau gweithredol, etholiadau, pleidiau a llunio polisi. Bydd yr adran nesaf yn rhoi sylw i themau systemau gwleidyddol dan straen. Bydd yn cynnwys yr anhawster o greu systemau gwleidyddol sefydlog mewn cenhedloedd annibynnol newydd, y sialensiau sy'r dod yn sgil llywodraethau awdurdodaidd a llygredd, a'r problemau sy'n cael eu creu gan orymyrraeth y wladwriaeth ac, yn y gorffennol, gan ideoleg totalitaraidd. Bydd yr adran olaf yn edrych ar arwyddocad syniadau newydd (e.e. ffeministiaeth, y meddylfryd gwyrdd), materion newydd (dinasyddiaeth, integreiddiad rhanbarthol) a datblygiadau newydd (e.e. mudiadau cymdeithasol newydd, e-ddemocratiaeth) i gadwraeth a dilysrwydd y norm democrataidd rhyddfrydol

Sgiliau trosglwyddadwy

Bydd y myfyrwyr yn cael cyfle i ddatblygu, ymarfer a phrofi ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn eu helpu I ddeall, cysyniadoli a gwerthuso enghreifftiau a syniadau. Cant eu hannog i ennill gwybodaeth ac i'w gysylltu a thasgau penodol. Drwy gydol y cwrs dylai myfyrwyr ymarfer a gwella eu sgiliau darllen, deall a meddwl, yn ogystal a'u sgiliau rhifedd a hunanreoli sylfaenol. Yn ystod darlithoedd bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau gwrando ac ysgrifennu nodiadau, yn ogystal a sgiliau dadansoddi. Mewn seminarau bydd myfyrwyr yn gwella eu sgiliau dadansoddi. Byddant yn ymarfer sgiliau gwrando, egluro a dadlau, yn ogystal a gweithio mewn tim a datrys problemau. Bydd ysgrifennu traethodau yn annog myfyrwyr i ymarfer eu sgiliau ymchwilio annibynnol, ysgrifennu a TG, a bydd yr arholiadau yn profi'r sgiliau hyn o dan amgylchiadau amser cyfyngedig.

Rhestr Ddarllen

Testun Ychwanegol Atodol
Almond, Gabriel A. Comparative Politics Today Testunnau eraill/Other texts edition 7n.e.of r.e. Addison-Wesley Educational Publishers Chwilio Primo Annas, Julia Introduction to Plato's Republic Testunnau eraill/Other texts Oxf.U.P. Chwilio Primo Bryson, Valerie Feminist political theory : an introduction Testunnau eraill/Other texts Macmillan Chwilio Primo Crick, Bernard Socialism Testunnau eraill/Other texts Open U.P. Chwilio Primo D. Emrys Evans Y wladwriaeth / Plato Testunnau eraill/Other texts Gwasg Prifysgol Cymru Chwilio Primo Eccleshall, Robert Political Ideologies Testunnau eraill/Other texts edition n.e. Routledge Chwilio Primo Goodwin, Barbara Using Political Ideas Prif destunnau/Key Texts edition 4r.e. Wiley Chwilio Primo Hague, Rod Comparative Government and Politics Prif destunnau/Key Texts edition 5r.e. Palgrave Chwilio Primo Hague, Rod Comparative Government and Politics Testunnau eraill/Other texts edition 5r.e. Palgrave Chwilio Primo Hampsher-Monk, Iain History of Modern Political Thought Testunnau eraill/Other texts Blackwell,U.S. Chwilio Primo Held, David Models of Democracy Testunnau eraill/Other texts edition 2r.e. Polity P. Chwilio Primo Landman, Todd Issues and Methods in Comparative Politics Testunnau eraill/Other texts Routledge Chwilio Primo Locke, John, edited by David Wootton Political writings Testunnau eraill/Other texts Penguin Chwilio Primo Mahler, Gregory S. Comparative Politics Testunnau eraill/Other texts edition 4r.e. Prentice-Hall Chwilio Primo Skinner, Quentin Machiavelli Testunnau eraill/Other texts edition n.e. Oxf.U.P. Chwilio Primo Vincent, Andrew Modern Political Ideologies Prif destunnau/Key Texts edition 2r.e. Blackwell Chwilio Primo Vincent, Andrew Modern Political Ideologies Testunnau eraill/Other texts edition 2r.e. Blackwell Chwilio Primo Williams, H. International Relations in Political Theory Testunnau eraill/Other texts Open U.P. Chwilio Primo Williams, Howard Ll Marx Testunnau eraill/Other texts Gwasg Gee Chwilio Primo Wollstonecraft, Mary Political Writings Testunnau eraill/Other texts edition n.e. Oxf.U.P. Chwilio Primo Democracy and the Capitalist State Testunnau eraill/Other textsYn enwedig Pennod 6 Camb.U.P. Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4