Module Information

Cod y Modiwl
GW30120
Teitl y Modiwl
DAMCANIAETHAU GWLEIDYDDIAETH RYNGWLADOL HEDDIW
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 16 Hours. (16 x 1 awr) (yn Saesneg)
Seminarau / Tiwtorialau 7 Hours. (7 x 1 awr) (yn Gymraeg)
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Traethodau: 1 x 3,000 o eiriau  50%
Arholiad Semester 2 Awr   50%
Arholiad Ailsefyll 100%

Canlyniadau Dysgu

Erbyn diwedd y modiwl yr ydym yn disgwyl i fyfyrwyr fod wedi datblygu'r sgiliau canlynol:

1. Ymwybyddiaeth feirniadol o ddadleuon allweddol Damcaniaeth Gwleidyddiaeth Ryngwladol Heddiw
2. Dealltwriaeth gyffredinol o ddadleuon allweddol hanesyddiaeth Cysylltiadau Rhyngwladol
3. Y gallu i fyfyrio'r feirniadol ar ddamcaniaethau a chysyniadau allweddol gan ddefnyddio amryw o astudiaethau
achos mewn gwleidyddiaeth ryngwladol gyfoes
4. Dealltwriaeth gyffredinol o awduron blaenllaw a'r prif weithiau
5. Ymwybyddiaeth o Ddamcaniaeth Gwleidyddiaeth Ryngwladol Heddiw a thrafodaethau ym maes athroniaeth
gwyddor gymdeithasol
6. Adnabyddiaeth o amrediad eang o safbwyntiau damcaniaethol a'r gwahaniaethau rhyngddynt
7. Y gallu i fynegi mewn seminarau elfennau allweddol y gwahanol ddamcaniaethau yng nghyd-destun digwyddiadau
byd-eang cyfoes

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl hwn yn cynnig hyfforddiant craidd yn nisgyblaeth theori gwleidyddiaeth. Mae'r gwneud hyn trwy ymdrin a'r holl safbwyntiau cystadleuol ar y pwnc.

Nod

Amcan y modiwl hwn yw adeiladu ar sail theori gwleidyddiaeth a gyflwynwyd yn Rhan 1, gan weithredu fel pont i ddewisiadau mwy arbenigol yn Rhan 2. Un o'r themau canolog sy'r gosod patrwm y modiwl yw pwysigrwydd cysylltu theori ag arfer: o'r personol i'r rhyngwladol, mae ein bywydau'r cael eu llunio a'u llywio trwy ymwneud a theori gwleidyddiaeth.

Cynnwys

Mae'r cwrs yn cychwyn trwy fwrw golwg yn oll dros brif draddodiadau damcaniaethu ar Gysylltiadau Rhyngwladol, megis rhyddfrydiaeth a realaeth glasurol. Mae'r symud yn gyflym i ganolbwyntio ar y ddadl a ysgogwyd gan Theory of International Politics Kenneth Waltz. Nid yn unig y cafodd realaeth fywyd newydd yn sgil y gwaith hwn, ond ysgogwyd hefyd amryw ymatebion beirniadol. Yr olaf o'r rhain oedd Social Theory of International Politics Alexander Wendt. O fewn y fframwaith hwn o 20 mlynedd cafwyd sawl datblygiad newydd mewn theori, gan gynnwys datblygiad theori feirniadol, theori ffeminyddol, ac ol-strwythuraeth.

Sgiliau trosglwyddadwy

Mae'r modiwl hwn yn cynnig y cyfle i fyfyrwyr ddatblygu, ymarfer a phrofi amrywiaeth eang o sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn eu helpu i ddirnad a gwerthuso enghreifftiau a syniadau. Trwy ddarllen dan gyfarwyddyd cyn pob seminar bydd myfyrwyr yn medru ymarfer a gwella eu sgiliau darllen, deall a meddwl. Bydd damcaniaethau megis neorealaeth a damcaniaeth heddwch democrataidd rhyddfrydol yn gofyn am ymdrin a phositifiaeth, gan gynnwys modelau a dadansoddi data hanesyddol. Byd darlithiau'n hybu datblygiad sgiliau deall, gan gynnwys llunio nodiadau; bydd seminarau'n helpu i wella sgiliau cyfathrebu yn ogystal a'r gallu i wrando a chyfrannu i drafodaeth benodol. Mae'r modiwl hefyd yn cynnwys un astudiaeth achos a fwriedir i dangos perthnasedd theori i gyd-destun penodol. Mae dull dysgu o'r fath yn gofyn bod myfyrwyr yn ymdrwytho mewn rol benodol. Yr eitem olaf yn y rhestr o sgiliau trosglwyddadwy yw hybu ymchwil annibynnol (traethawd) a'r gallu i ddadansoddi a llunio dadleuon dan gyfyngiadau amser (arholiad).

10 credydau ECTS

Rhestr Ddarllen

Hanfodol
Scott Burchill ac Andrew Linklater et al (2005) Theories of International Politics 2 Llundain: Palgrave Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6