Module Information

Cod y Modiwl
GWM1530
Teitl y Modiwl
GWLEIDYDDIAETH A CHYMDEITHAS CYMRU
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Seminarau / Tiwtorialau 22 Hours. 1 x 2 awr yn wythnosol am 10 wythnos
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll 100%
Asesiad Semester Traethodau: 2 x 3,000 o eiriau (50% yr un)  100%

Canlyniadau Dysgu

Erbyn cwblhau'r modiwl disgwylir y bydd myfyrwyr yn gallu:

- Deall, dadansoddi, trafod a gwerthuso'r prif safbwyntiau yn y dadleuon deallusol rheini sy'n ceisio dirnad goleuni ar natur gwleidyddiaeth a chymdeithas Cymru;
- Gwerthuso'r dadleuon hyn yng ngoleuni tystiolaeth empiraidd berthnasol, gan gynnwys dadansoddiadau hanesyddol, gwleidyddol a chymdeithasegol; a,
- Dirnad nodweddion y sefyllfa Gymreig - a'r trafodaeth ynglyn a'r sefyllfa hon - o fewn cyd-destun cymharol ehangach.

Disgrifiad cryno

Bwriad y modiwl yw cynnig gor-olwg o'r cyd-destun cymdeithasegol, gwleidyddol a cyfansoddiadol i fywyd yn y Gymru gyfoes. Modiwl craidd i'r sawl sy'n dilyn y rhaglen 'Arbennigol'.

Nod

Nod y modiwl yw datblygu'r gallu i drafod, deall, dadansoddi a gwerthuso'r canlynol:

- y prif safbwyntiau yn y dadleuon deallusol rheini sy'n ceisio dirnad goleuni ar natur gwleidyddiaeth a chymdeithas Cymru;
- swmp a gwerth y dadleuon hyn yng ngoleuni tystiolaeth empiraidd berthnasol, gan gynnwys dadansoddiadau hanesyddol, gwleidyddol a chymdeithasegol; a,
- nodweddion y sefyllfa Gymreig - a'r trafodaeth ynglyn a'r sefyllfa hon - o'r osod cyd-destun cymharol ehangach.

Cynnwys

Gan gyfuno ystyriaeth o'r dystiolaeth empiraidd hefo astudiaeth fanwl o ddadleuon a thrafodaethau mwy cysyniadol eu naws, bwrir golwg feirniadol ar gwestiynau canolog ynglyn a Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru. Yn eu plith ystyrir: datblygiad sefyliadol; esblygiad y gyfundrefn bleidiol; statws economaidd ymylol Cymru; y berthynas gymleth (ddilechdidol?) rhwng integreiddio a datganoli; y berthynas rhwng dosbarth, cenedligrwydd a gwerthoedd cymdeithsasol (y 'traddodiad radicalaidd'); patrymau hunaniaeth genedlaethol yng Nghymru; lleoliad grym; a gwahaniaethau rhanbarthol oddi mewn i Gymru. Drwy'r cyfan cyfeirir at dystiolaeth gymharol er mwyn dyfnhau ein dealltwriaeth o'r sefyllfa Gymreig.

Sgiliau trosglwyddadwy

Rhoddir cyfle i fyfyrwyr ddatblygu, ymarfer a phrofi ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy a fydd oll o gymorth iddynt wrth geisio deall, dadansoddi a rhoi mynegiant i wahanol syniadau, cysyniadau a digwyddiadau. Trwy gydol y modiwl anogir myfyrwyr i ymarfer eu sgiliau darllen a dadansoddi, i hogi eu sgiliau rheoli amser, a, lle bo hynny'n briodol, i ddeall arwyddocad rhifau syml. Ceir cyfle yn y seminarau i wella sgiliau gwrando, dadansoddi a chyfathrebu, ynghyd a'r gallu i weithio fel rhan o dim. Bydd yr ysgrifau adolygiadol yn fodd i feithrin sgiliau dadansoddi a chyfathrebu. Wrth baratoi traethodau caiff myfyrwyr eu hannog i ddatblygu ymhellach eu gallu i ymchwilio'n annibynnol, ac i wella eu sgiliau ysgrifennu a TG. Yn yr arholiadau profir sgiliau dadansoddiadol ac ysgrifennu yng nghysgod cyfyngder amser.

15 Credydau ECTS

Rhestr Ddarllen


Gwyn A Williams When Was Wales? Chwilio Primo Kenneth O Morgan Rebirth of a Nation Chwilio Primo Michael Hechter Internal Colonialism Chwilio Primo Tom Nairn Break-up of Britain Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 7