Module Information

Cod y Modiwl
GWM7830
Teitl y Modiwl
PLEIDIAU A CHYNRYCHIOLAETH YN Y GYMRU GYFOES
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Seminarau / Tiwtorialau 10 seminar x 2 awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester 2 draethawd 3,500 o eiriau  80%
Asesiad Semester 1 papur 1,000 o eiriau ar seminar  20%

Canlyniadau Dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyrwyr fedru:
1. Trafod natur gwleidyddiaeth etholiadol yng Nghymru cyn 1999 ac wedi datganoli.
2. Asesu'n feirniadol a gwerthuso effeithiau datganoli ar wleidyddiaeth etholiadol a'r pleidiau gwleidyddol yng Nghymru.
3 Disgrifio a dadansoddi prif nodweddion ffurfiau amgen o gynrychiolaeth wedi datganoli ac asesu llwyddiant y Cynulliad Cenedlaethol wrth ymgyrraedd at 'gynrychiolaeth ddisgrifiadol'.
4. Arddangos, trwy waith ysgrifenedig a thrafodaethau seminar, ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o'r newidiadau yn y farn gyhoeddus yng Nghymru wedi datganoli.
5. Dadansoddi effeithiau'r farn gyhoeddus ar y pleidiau gwleidyddol a'r Cynulliad Cenedlaethol.
6. Adnabod a gwerthuso'r materion polisi allweddol yn ystod tymor cyntaf ac ail dymor y Cynulliad Cenedlaethol.
7. Trafod effeithiau gwleidyddiaeth etholiadol, cyfraniad gwahanol gynrychiolaeth amgen yn y broses bolisi a'r farn gyhoeddus ar agenda bolisi'r Cynulliad a gwerthuso goblygiadau'r rhain.

Nod

Mae'r modiwl hwn yn ffurfio rhan allweddol o ddarpariaeth rhan amser yr adran ym maes dysgu Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru. Ar y cyd a'r modiwlau eraill, mae'n rhoi cyflwyniad i'r maes hwn ar lefel uwch ac yn cynnig i fyfyrwyr sydd a diddordeb wybodaeth arbenigol o ddatblygiad gwleidyddiaeth etholiadol, y farn gyhoeddus a chynrychiolaeth yng Nghymru ers datganoli, yn enwedig mewn perthynas a Chynulliad Cenedlaethol Cymru.

Disgrifiad cryno

Bwriad y modiwl yw archwilio'r datblygiadau yng ngwleidyddiaeth Cymru ers creu Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae'n trafod gwleidyddiaeth etholiadol, gwahanol ffurfiau o gynrychiolaeth a'r farn gyhoeddus ar ol datganoli yn ogystal a pholisi agenda'r Cynulliad Cenedlaethol er mwyn asesu natur gymhleth gwleidyddiaeth Cymru ac ymddygiad gwleidyddol mewn Cymru ddatganoledig.

Cynnwys

Ffurfiau confensiynol o gynrychiolaeth
1. Gwleidyddiaeth etholiadol a phleidiau gwleidyddol yng Nghymru cyn datganoli
2. Y pleidiau gwleidyddol yng Nghymru ol-ddatganoledig
3. Gwleidyddiaeth etholiadol yng Nghymru ol-ddatganoledig
Ffurfiau amgen o gynrychiolaeth
4. Damcaniaethau cynrychiolaeth: cynrychiolaeth ddisgrifiadol.
5. Cynrychiolaeth menywod yng Nghymru ol-ddatganoledig
6. 'Lleiafrifoedd' a'r Cynulliad Cenedlaethol
7. Cyfraniad cymdeithas sifil i wleidyddiaeth ol-ddatganoledig Cymru
Y Farn Gyhoeddus yng Nghymru
8. Y farn gyhoeddus: hunaniaeth genedlaethol a dewisiadau cyfansoddiadol wedi datganoli
9. Y farn gyhoeddus a dewisiadau polisi yn y Gymru 'newydd'
10. Effaith cynrychiolaeth ar wleidyddiaeth a pholisi yn y Gymru ol-ddatganoledig

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Bydd rhaid i fyfyrwyr ddysgu cyflwyno'u syniadau ar lafar ac ar bapur a sut i gyflwyno'u hunain yn y ffordd orau. Byddant yn dysgu pwysigrwydd gwybodaeth a chyfathrebu clir. Byddant yn dod i wybod sut i ddefnyddio'r nifer o ffynonellau gwybodaeth sydd ar gael a sut i ddefnyddio'r ffordd orau o gyfathrebu i'w mantais. Byddant yn dysgu bod yn glir ac uniongyrchol wrth gyfathrebu ac i fod yn uniongyrchol am nodau ac amcanion. Dysgant ystyried yr hyn sy¿n berthnasol i'r pwnc, ffocws a nodau eu dadleuon neu drafodaeth yn unig. Caiff y seminarau eu rhedeg i grwpiau bach lle mai trafodaeth lafar a chyflwyniadau fydd prif gyfrwng y dysgu, a bydd pwyslais y modiwl i gyd ar gyfraniad y myfyrwyr a chyfathrebu.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Disgwylir i'r modiwl hwn ddenu unigolion sydd eisoes yn gweithio yn y maes. O ganlyniad, bydd y modiwl yn fodd i ddyfnhau arbenigedd ac yn gam i hybu gyrfa. Bydd dysgu am y broses o gynllunio traethawd a chyflwyniad, paratoi fframwaith prosiect, hogi a datblygu'r prosiect a'i weld yn cael ei gwblhau yn cyfrannu tuag at y portffolio o sgiliau trosglwyddadwy.
Datrys Problemau Gwaith prosiect annibynnol a datrys problemau fydd un o amcanion canolog y modiwl; bydd cyflwyno dau draethawd a thraethawd adolygiadol yn gofyn i'r myfyriwr ddatblygu sgiliau ymchwil annibynnol yn ogystal a sgiliau datrys problemau. Bydd yr angen i ymchwilio a pharatoi cyflwyniadau seminar hefyd yn galluogi'r myfyriwr i ddatblygu sgiliau prosiect annibynnol. Datblygir ac asesir gallu'r myfyrwyr i ddatrys problemau trwy ofyn iddynt: fabwysiadu gwahanol agweddau; trefnu data ac amcangyfrif ateb i broblem; ystyried achosion eithafol; trafod yn rhesymol; cynllunio modelau damcaniaethol; ystyried achosion tebyg; edrych am batrymau; rhannu materion yn broblemau llai.
Gwaith Tim Bydd seminarau'n cynnwys trafodaethau mewn grwp bach lle bydd yn rhaid i fyfyrwyr drafod materion sy'n berthnasol i bwnc y seminar. Mae trafodaethau a dadleuon fel hyn yn rhan hollbwysig o'r modiwl.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Mae'r modiwl yn ceisio hybu hunanreolaeth ond gyda chymorth gan y cydlynydd a chyd-fyfyrwyr. Disgwylir i fyfyrwyr wella eu dysgu a'u perfformiad unigol trwy wneud gwaith ymchwil annibynnol a gweithredu ar eu syniadau eu hunain, gan gynnwys chwilio am ffynonellau, paratoi rhestr ddarllen a phenderfynu (gydag arweiniad) ar bwnc traethawd a phynciau cyflwyniadau. Bydd y rheidrwydd i wneud cyflwyniad mewn seminar a chyflwyno traethawd erbyn dyddiad cau yn gorfodi'r myfyrwyr i reoli amser ac adnoddau yn effeithiol.
Rhifedd Yn ystod y modiwl bydd myfyrwyr yn dadansoddi peth data rhifyddol trwy archwilio data etholiadol ac arolygon o Gymru ers 1997 ac felly byddant yn datblygu sgiliau deongliadol sylfaenol.
Sgiliau pwnc penodol Caiff myfyrwyr y cyfle i ddatblygu, ymarfer a phrofi ystod eang o sgiliau pwnc penodol fydd yn eu helpu i ddeall, cysyniadoli a gwerthuso esiamplau a syniadau ar y modiwl. Bydd y sgiliau pwnc penodol hyn yn cynnwys: Casglu a deall ystod eang o ddata perthnasol i'r modiwl Y gallu i werthuso persbectifau gwahanol Arddangos technegau ymchwil pwnc penodol Cymhwyso ystod o fethodolegau i broblemau gwleidyddol cymhleth.
Sgiliau ymchwil Bydd cyflwyno traethodau a thraethawd adolygiadol yn dangos sgiliau ymchwil annibynnol y myfyriwr. Bydd y rheidrwydd i leoli adnoddau ymchwil priodol a nodi'r canlyniadau hefyd yn hyrwyddo sgiliau ymchwil. Bydd gwaith ymchwil paratoadol ar gyfer cyflwyniad seminar hefyd yn galluogi'r myfyriwr i ddatblygu sgiliau prosiect annibynnol.
Technoleg Gwybodaeth Disgwylir i fyfyrwyr gyflwyno'u gwaith wedi'i brosesu ar gyfrifiadur. Gan fod y cwrs yn un rhan amser, bydd rhaid i'r myfyrwyr chwilio am ffynonellau gwybodaeth ar y we, yn ogystal a defnyddio ffynonellau electronig megis BIDS ac OCLC. Yn ogystal, bydd llawer o gyfathrebu gyda'r myfyrwyr a rhwng myfyrwyr yn electronig.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 7