Module Information

Cod y Modiwl
HA11220
Teitl y Modiwl
TROI'R BYD GWYDDONOL AR EI BEN, 1600-1900
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Elfennau Anghymharus

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 18 x 1 awr
Seminarau / Tiwtorialau 5 seminarau a dosbarthiadau tiwtorial unigol
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   ARHOLIAD YSGRIFENEDIG 2 AWR  70%
Asesiad Ailsefyll 2 Awr   ARHOLIAD CAEEDIG AC UNRHYW WAITH YSGRIFENEDIG SYDD AR GOLL  100%
Asesiad Semester 1 X TRAETHAWD O 2,500 O EIRIAU  30%

Canlyniadau Dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyrwyr fedru:
gwerthfawrogi agweddau haneswyr gwyddoniaeth cyfoes tuag at ddatblygiad hanesyddol y gwyddorau

deall dadleuon hanesyddol ynglyn a'r berthynas rhwng gwyddoniaeth a diwylliant.

amgyffred datblygiad cyffredinol y gwyddorau rhwng 1600 a 1900.

deall defnydd gwahanol fathau o dystiolaeth hanesyddol ynglyn a datblygiad a gwyddorau.

Disgrifiad cryno

Mae gwyddoniaeth a thechnoleg yn rhannau hanfodol o ddiwylliant modern. Er hyn, rydym yn aml yn meddwl amdanynt fel pe na bai ganddynt eu hanes eu hunain o gwbl. Bwriad y modiwl hwn yw cyflwyno hanes gwyddoniaeth drwy gyfrwng esiamplau o newidiadau 'chwyldroadol' yn ein dealltwriaeth o'r byd o'n cwmpas. Drwy'r esiamplau yma - y Chwyldro Gwyddonol; y Chwyldro Cemegol; Darganfyddiad Cadwraeth Ynni a'r Chwyldro Darwinaidd - bydd y modiwl yn cyflwyno'r modd y medrir deall datblygiad hanesyddol gwyddoniaeth fel rhan anhepgor o ddatblygiadau diwyllianol y cyfnod modern.

Nod

Amcan y modiwl hwn yw cyflwyno datblygiadau gwyddonol rhwng 1600 a 1900 yn eu cyd-destun diwylliannol. Bydd y modiwl yn defnyddio'r syniad o chwyldro gwyddonol fel ffordd o ddeall datblygiad hanesyddol y gwyddorau yn ystod y cyfnod.

Cynnwys

1. Cyflwyniad - hanes gwyddoniaeth a hanes diwylliant
2. Ail-drefnu'r Nefoedd
3. Y Wybodaeth Newydd
4. Ffyrdd Newydd o Wybod
5. `Let Newton Be!'
6. Cemeg heb ei Ddiwygio?
7. Nwy yn y Nen
8. Pwy Ddarganfyddodd Ocsygen?
9. Cemeg wedi'i Ddiwygio?
10. Teganau neu Beiriannau?
11. Cadwraeth Beth?
12. Ynni Prydeinig
13. Y Wyddoniaeth Almaenaidd
14. Gwyddoniaeth a Radicaliaeth
15. Taith y Beagle
16. On the Origin of Species
17. Derbyniad Darwin
18. Gwyddoniaeth a'r Byd Modern

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Darllen o fewn cyd-destunau gwahanol ac at ddibenion gwahanol; gwrando'n effeithiol; ysgrifennu ar gyfer dibenion a chynulleidfaoedd gwahanol.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Datblygu ymwybodaeth o fedrau personol, safbwyntiau a nodweddion personol, yng nghyswllt dilyniant cwrs; cynllunio a pharatoi ar gyfer gyrfa yn y dyfodol.
Datrys Problemau Nodi problemau; nodi ffactorau a allai effeithio ar atebion posibl; datblygu meddylfryd creadigol tuag at ddatrys problemau; gwerthuso manteision ac anfanteision atebion posibl; llunio cynnig rhesymegol wrth ymateb i broblem.
Gwaith Tim Deall y cysyniad o ddeinameg grwp; cyfrannu at osod targedau grwp; cyfrannu'n effeithiol at gynllunio gwaithgareddau grwp; cymryd rhan weithredol mewn gweithgareddau grwp; ymarfer medrau trin a thrafod, a medrau perswâd; gwerthuso gweithgareddau grwp a chyfraniad personol.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Dangos ymwybyddiaeth o ddulliau dysgu, hoffterau ac anghenion personol, a'r rhwystrau rhag dysgu; cynllunio a gweithredu strategaethau dysgu a hunanreolaeth realistig; creu cynllun gweithredu personol a fydd yn cynnwys targedau tymor byr a thymor hir; arolygu a monitor cynnydd, gan adolygu'r cynllun gweithredu fel bo'n briodol, i wella perfformiad cyffredinol.
Sgiliau pwnc penodol Datblygu gwybodaeth ac adnabyddiaeth ffynonellau ynglyn â datblygiad gwyddoniaeth; datblygu'r gallu i ddefnyddio offer ymchwil hanesyddol addas.
Sgiliau ymchwil Deall ystod o ddulliau ymchwil; cynllunio a chyflawni ymchwil; cynhyrchu adroddiadau academaidd addas.
Technoleg Gwybodaeth Defnyddio amrywiaeth o becynnau meddalwedd a ddefnyddir yn gyffredin; paratoi a mewngofnodi data; rheoli systemau storio; cyflwyno gwybodaeth a data; defnyddio rhyngrwyd yn briodol ac yn effeithiol.

Rhestr Ddarllen

Testun A Argymhellwyd
Bowler, Peter (1984) Evolution: The History of an Idea University of California Press Chwilio Primo Bowler, Peter & Morus, Iwan Rhys (2005) Making Modern Science University of Chicago Press Chwilio Primo Brock, William H. (1992) The Fontana History of Chemistry London, Fontana Chwilio Primo Dear, Peter Robert. (2001.) Revolutionizing the sciences :European knowledge and its ambitions, 1500-1700 /Peter Dear. Basingstoke : Palgrave Chwilio Primo Desmond, Adrian J (1989.) The politics of evolution :morphology, medicine, and reform in radical London /Adrian Desmond. Chicago ; London : University of Chicago Press Chwilio Primo Golinski, Jan. (1992 (1999 prin) Science as public culture :chemistry and enlightenment in Britain, 1760-1820 /Jan Golinski. http://www.loc.gov/catdir/toc/cam029/91039024.html Morus, Iwan Rhys (2005) When Physics became King University of Chicago Press Chwilio Primo Shapin, Steven. (1996.) The scientific revolution /Steven Shapin. Chicago, IL ; London : University of Chicago Press Chwilio Primo Smith, Crosbie. (1998.) The science of energy :a cultural history of energy physics in Victorian Britain /Crosbie Smith. http://www.loc.gov/catdir/description/uchi051/98024960.html

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4