Module Information

Module Identifier
TC32320
Module Title
FFILMIAU HOLLYWOOD CLASUROL
Academic Year
2010/2011
Co-ordinator
Semester
Intended for use in future years
Other Staff

Course Delivery

 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Traethawd (2000 o eiriau)  40%
Semester Assessment Traethawd (3000 o eiriau)  60%
Supplementary Assessment Traethawd (2000 o eiriau) - (i deitl newydd)  40%
Supplementary Assessment Traethawd (3000 o eiriau) - (i deitl newydd)  60%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

Datblygu dealltwriaeth pellach o gyd-destun hanesydol a diwydiannol sinema prif ffrwd America drwy astudio cyfnod 'clasurol' Hollywood a'r system stiwdio; Arddangos dealltwriaeth critigol o arferion cynhyrchu - o derminoleg dechnegol i benderfyniadau estheteg, a'r dewisiadau sydd ar gael i gyfarwyddwyr - trwy astudio arddull Hollywood Glasurol.

Datblygu ymhellach eu hymwybyddiaeth o brif themau a gogwyddau beirniadol sy'n bodoli o fewn disgyrsiau a gysylltir a Hollywood Glasurol.

I ddadansoddi'n feirniadol amrediad o ffilmiau a ddangosir mewn modd addas ar gyfer lefel eu hastudiaeth.

Aims

Mae'r rhesymau y tu ol i addasu'r modiwl yn delio o ailwampiad sylweddol i'r cynllun gradd BA Astudiaethau Ffilm a Theledu. Fe fydd tynhau ffocws y modiwl yn galluogi i fyfyrwyr ganolbwyntio yn helaethach ar brif nodweddion hanesyddol ffilmiau Hollywood.

Brief description

Ystyrir y blynyddoedd rhwng 1015-1960 fel 'Oes Aur' y sinema, sef y cyfnod lle sefydlwyd holl godau a chonfensiynau naratifol y cyfrwng. Dadleua nifer bod pwysigrwydd y cyfnod yn parhau hyd heddiw, a phob cyfarwyddwr yn ymateb i'r confensiynau hynny, naill a'i trwy eu cofleidio a'u hail adrodd, neu trwy eu gwrthod a'u gwyrdroi. Sinema Hollywood Glasurol yw'r disgwrs dominyddol felly ym myd y sinema, y canol llonydd sy'n ysgogi ymatebion gwahanol. Mae'r modiwl yn cyflwyno terminoleg sylfaenol y maes wrth ddehongli damcaniaethau ffilm amrywiol. Cymhwysir y damcaniaethau i'r cyfnod clasurol, cyn ei gymhwyso i sinema Hollywood gyfoes.

Content

Darlithoedd:

1. Hanes a'r System Stiwdio
2. Sinematograffiaeth
3. Golygu
4. Dyfodiad Sain
5. Naratif Hollywood Glasurol
6. Ideoleg
7. System Ser
8. Genre
9. Awduriaeth
10. Cynrychioli: Rhyw, Hil a Rhywioldeb

Seminarau:

1. Beth yw astudio ffilm yn academaidd?
2. Dadansoddi Siot wrth siot
3. Dadansodd Testun
4. Hollywood Ol-Glasurol
5. Darllen yn Feirniadol

Module Skills

Skills Type Skills details
Application of Number Ddim yn berthansol i'r modiwl.
Communication Cyfrannu at drafodeathau seminar, ysgrifennu ar gyfer gwaith a asesir, darllen.
Improving own Learning and Performance Er na asesir y medr yma yn ffurfiol, fe fydd cyfle i fyfyrwyr drafod eu prosesau dysgu gyda'u cyd fyfyrwyr a'r tiwtor. Rhoddir adborth manwl i draethodau ar y ffurflenni asesu.
Information Technology Er nad yw'n cael ei asesu yn ffurfiol, disgwylir i fyfyrwyr ddefnyddio'r We i ymchwilio, medru defnyddio pecynnau gair brosesu, ac i fod yn gyfarwydd a system e-bost y Brifysgol.
Personal Development and Career planning Datblygu ymwybyddiaeth o ddiddordeb a medrau personol, ac ychwanegu ar sgiliau sylfaenol.
Problem solving Adnabod problemau wrth drafod pynciau, bod yn ymwybodol o gymhlethdodau wrth geisio ffurfio atebion.
Research skills Disgwylir i fyfyrwyr ddarllen ac ymchwilio i ystod eang o ffynonellau (llyfrau, cyfnodolion, y we) ar gyfer seminarau ac asesiadau.
Subject Specific Skills Gweler ASA, Datganiadau Meincnodau Pynciau, Communication, Media, film and Cultural studies (2008)
Team work Fe fydd disgwyl i fyfyrwyr weithio mewn grwpiau bychan yn y seminarau, ac i ddeall deinamig trafodaeth.

Notes

This module is at CQFW Level 6